Gwneud cais am gyllid CLACT

Darganfyddwch sut y gallwch wneud cais am arian Ymddiriedolaeth Elusennol CLA ar gyfer eich achos
Shea is one of many youngsters to benefit from the charity's work. Pic credit Chailey Heritage Foundation.jpeg

Mae ein canllawiau grantiau yn esbonio beth, pwy a sut rydym yn darparu cyllid ar gyfer achosion teilwng.

Proses ymgeisio

Cliciwch isod i ddarllen ein proses ymgeisio a chwblhau ein ffurflen mynegi diddordeb.

File name:
CLACT_-_Grant_Guidelines_February_2024.docx
File type:
DOCX
File size:
30.0 KB

Rydym wedi rhoi cyllid i'r achosion a'r elusennau canlynol:

Cyllid 2023

Ymddiriedolaeth Gymunedol Alt Valley | £2,400

Darparu staffio ychwanegol i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd ac ehangach yn eu gardd amgylcheddol.

Marchogaeth Dwyrain Lerpwl i'r Anabl | £2,500

Costau gofal merlod.

GROW, Swydd Efrog | £2,500

Cyllid ar gyfer rhaglen Tyfu'r Garddwr sy'n cefnogi datblygiad a chyflogaeth i oedolion ifanc.

Laudato Si Centre/Ymddiriedolaeth Esgobaethol Salford | £2,000

Datblygu darpariaeth ysgolion coedwigoedd.

Prosiect Ieuenctid Prism - Prism City Farm | £2,400

Cronfeydd heb gyfyngiad Prism City Farm.

Fferm Susan | £5,000

Cronfeydd heb gyfyngiad ar gyfer fferm gofal gweithio.

Ysgol y Goedwig | £2,000

Prynu lloches polytwnnel a choetir i ddarparu gwersi Antur Coetir i blant ag anghenion ychwanegol.

Prosiect Oswin | £5,000

Cefnogi adsefydlu pobl sy'n gadael y carchar drwy leoliad gwaith a hyfforddiant mewn coedwigaeth, garddio tirwedd, a chynnal a chadw tiroedd.

Ymddiriedolaeth Gorwelion Rwsia | £2,500

Sesiynau awyr agored therapiwtig undydd ar gyfer cleientiaid Mind in Furness.

Ymddiriedolaeth Mileniwm Swydd Efrog Dales | £2,000

Lles Coetir ar gyfer pobl ifanc o gefndiroedd difreintiedig.

Ymddiriedolaeth Dimobi | £3,000

Gweithgareddau crefft bws awyr agored ar gyfer plant a phobl ifanc niwroamrywiol.

Fferm Gymunedol Greenslate | £1,100

Adnewyddu ardal anifeiliaid bach a chyllid i hyfforddi un aelod o staff fel arweinydd ysgol goedwig.

Fferm Gofal Potensial Byw | £3,500

Adnewyddu gardd waliog.

Gallu Naturiol | £4,000

Gwasanaeth ffermio dydd ar gyfer pobl ag anawsterau dysgu ac awtistiaeth.

Gwlad Agored | £4,000

Cyllid tuag at eu prosiect Gweithlu Gwlyptir Gwyllt i bobl ag anableddau gael mynediad a mwynhau cefn gwlad.

Cyfundeb Farm CIC | £3,000

Cyfleuster golchi dwylo a thoiled compost yn eu fferm gan ddarparu dysgu yn y fferm ac awyr agored i bobl ifanc mewn perygl.

Arch Gweithgareddau Adams CIC | £3,777

Mae cyfleusterau toiledau newydd i ddiwallu anghenion oedolion ag anawsterau dysgu, anableddau corfforol, ac anghenion iechyd meddwl yn cael eu cefnogi drwy ystod o weithgareddau mewn fferm laeth sy'n gweithio.

Sylfaen Hextol | £2,750

Offer ar gyfer prosiect garddwriaeth rhwng cenedlaethau.

Ymddiriedolaeth Afonydd Dalgylch Don | £2,000

Amrywiaeth o weithgareddau i wella amgylchedd yr afon, mynediad i'r man glas-wyrdd ac ymgysylltu â'r gymuned.

Canolfan Arddi Cymunedol Hulme | £3,000

Creu bioamrywiol, “parc poced” gan gynnwys mannau tyfu, chwarae a dysgu.

Elusen Plant Leeds yn Fferm Lineham | £3,000

Cefnogi plant dan anfantais drwy arosiadau cofiadwy, profiadau dysgu gwerthfawr, a seibiant mawr ei angen ar dir Fferm Lineham.

Encil Randoms | £2,669

Ffensio a gwrychoedd diogel o amgylch ein gardd synhwyraidd, o fudd i arddwriaeth a gweithgareddau ailwyllo.

Bonterre CIC | £4,720

Tyddyn yn darparu cymorth i blant difreintiedig.

Addysgu Plant yn yr Awyr Agored | £2,500

Prosiect ysgolion i gyflwyno plant i arddio drwy roi cyfleoedd iddynt blannu, cynaeafu a choginio eu llysiau eu hunain.

Ymddiriedolaeth Kingswood | £3,122

Prosiect Diwrnodau yn y Coed ar gyfer plant difreintiedig.

ADDYSG LEAF, | £2,075

Un ymweliad fferm ar gyfer ysgolion dinas fewnol Birmingham.

Prosiectau Ciwb Malvern | £2,000

I fynd â phedwar grŵp o 15 o bobl ifanc ar daith ddydd i Back to the Wild CIC.

Gerddi Martineau, | £2,500

Lleoliadau garddwriaeth therapiwtig.

Fferm Coed Derw | £3,000

Trosi hen floc toiledau yn ystafell gawod ac ystafell staff mewn amgylchedd gwaith gwledig ar gyfer pobl ag anableddau.

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Wyre | £1,000

Prosiect gardd ysgol goedwig.

Ymddiriedolaeth Tir Cymunedol Fordhall | £3,500

Gweithgareddau rhagnodi gwyrdd yn eu fferm sy'n eiddo i'r gymuned.

Gadewch i ni chwarae | £1,160

Sesiynau chwarae awyr agored yng Nghanolfan Gweithgareddau Wildside.

Teuluoedd Arbennig Malvern | £1,990

Ymweliadau hygyrch i Fryniau Malvern ar gyfer pobl ifanc ag anableddau.

Cymdeithas Ble Nesaf | £2,500

Darparu hyfforddiant mewn garddwriaeth ac arweinyddiaeth ysgolion coedwigoedd i dri aelod o'r tîm.

Gang Tŷ Cerrig | £3,000

Atgyweiriadau strwythurol a gwelliannau i eiddo yng Nghymru a ddefnyddir ar gyfer ymweliadau preswyl.

Ymddiriedolaeth Tŷ Chatsworth | £3,000

Adnewyddu canolfan ddysgu Stickyard - sylfaen ar gyfer gweithgareddau dysgu awyr agored a gweithgareddau sy'n gysylltiedig â natur.

Gweithredu Teuluol | £1,216

Prynu popty a gwresogydd dŵr i gynyddu cyfleusterau ar y safle mewn rhandir cymunedol, gardd a pherllan.

GOFOD | £2,000

SPACE to Grow - prosiect rhandiroedd. Cefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd niwroamrywiol.

Prosiect Askefield Ltd | £5,000

Prynu a gosod caban log yn eu fferm ofal.

PTA Ysgol John Fielding | £3,000

Sefydlu ardal garddwriaeth ar safle ysgol newydd.

Prosiect Meithrin | £2,000

Adnewyddu ysgubor yn y gwasanaeth therapiwtig natur a garddwriaeth.

Grŵp ASD Arwyr Bach | £2,250

Ymweliadau fferm addysgol dros wyliau'r haf.

Dysgu Dail Newydd | £3,000

Gweithgareddau dysgu awyr agored i ddisgyblion ysgol gynradd sy'n cael trafferth cymryd rhan mewn dysgu prif ffrwd.

Byw'n Annibynnol Neuadd Thornage | £5,000

Gardd synhwyraidd fel rhan o lety newydd.

Cymdeithas Amaethyddol Essex | £5,000

Diwrnod bwyd a ffermio ysgolion Essex.

Neuadd Doddington, | £3,000

Adeiladu dwy ystafell ddosbarth awyr agored fel rhan o Brosiect Cysylltiadau Wilder.

Ymddiriedolaeth Tŷ Providence | £2,500

Taith breswyl i Shallowford Farm.

Cymdeithas Chwarae Evergreen | £750

Prynu gwelyau wedi'u codi, compost, hadau ac offer garddio.

Sefydliad Academïau Olive | £3,000

Cefnogaeth i bobl ifanc bregus drwy weithgareddau awyr agored arbenigol a chyfranogiad â ffermydd sy'n gweithio.

Organig Lea CIC | £3,000

Prosiect bwyd cymunedol sy'n darparu hyfforddiant garddio marchnad a phrofiad gwaith i bobl ifanc 16 i 19 oed.

Sefydliad Treftadaeth Chailey | £2,000

Costau rhedeg Fferm Glytwaith.

Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Ynys Gwyn | £1,000

Diwrnod addysg fferm a bwyd i blant ysgol gynradd.

Fferm Gymunedol Gwy | £3,000

Clwb fferm ar gyfer ysgolion lleol a lleoliadau anghenion arbennig.

Datblygiad Syndrom Down | £1,000

Gweithgareddau garddwriaeth ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 oed.

Jamie's Farm Lewes | £5,000

Cyfraniad tuag at eu rhaglen brentisiaeth.

Sussex Cynaliadwy | £2,000

Cyllid ar gyfer offer a phlanhigion ar fferm gymunedol sy'n darparu prosiectau tyfu bwyd cynaliadwy sy'n canolbwyntio ar gadwraeth, sy'n seiliedig ar natur.

Epilepsi Ifanc | £3,000

Rhaglen Dysgu Awyr Agored a Choetiroedd gan gynnwys canolfan garddwriaeth a fferm weithio.

Gofal yn yr Ardd CIC | £2,000

Prynu a gosod polytunnel newydd mawr.

Farmwise Dyfnaint | £2,500

Prynu trelar i alluogi ymweliadau ag ysgolion.

Prosiect Bwyd Dyfnaint | £2,000

Darparu sesiynau cymorth, gyda fferm leol, i bobl sy'n cael trafferth gydag iechyd meddwl.

Prosiect APE - Maes Chwarae Antur Sant Paul | £2,880

Cyllid ar gyfer gweithiwr Permacdiwylliant i gefnogi prosiect “Bwyd ar gyfer Meddwl”.

Prosiect Patch Gwellt CIC | £3,000

Darparu gweithgareddau sy'n seiliedig ar natur i gefnogi pobl o wahanol oedrannau ac anghenion.

Ysgol Pont Cann | £590

Diwrnod ystafell ddosbarth awyr agored yn Saltram.

Fferm Gymunedol Lawrence Weston | £4,000

Prosiect Farm Hands yn darparu lleoliadau penwythnos i blant 8 i 11 oed

Fferm Ymddiriedolaeth Paddington, Gwlad yr Haf | £3,500

Cyllid craidd tuag at eu rhaglen datblygu ieuenctid o ymweliadau ffermydd preswyl.

Fferm Dinas St Werburghs | £3,000

Lleoliadau garddwriaeth a gofal anifeiliaid ar gyfer oedolion ag anableddau dysgu.

Fferm Chilli Uncle Paul | £4,000

Addysgwr ychwanegol i gynyddu cyflenwad a nifer y buddiolwyr yn eu gweithgareddau cynhyrchu bwyd a ffermio cynaliadwy ar gyfer pobl ifanc dan anfantais.

YMCA Dinas Caerwysg | £3,000

Gweithgareddau garddio a garddwriaeth cymunedol i alluogi pobl ifanc i gael y nifer o fuddion iechyd meddwl a lles cymdeithasol a therapiwtig.

Gweithredu Cymunedol Dorset | £2,000

Creu gardd sy'n tyfu cymunedol i ennyn diddordeb pobl ifanc dan anfantais.

ARK yn Edgwood CIC | £3,000

Darpariaeth dydd therapiwtig rhwng cenedlaethau sy'n cefnogi pobl o bob oed ac anghenion amrywiol i wella eu hiechyd a'u lles meddyliol a chorfforol.

Menter Plant Arch Noa | £2,000

Rhaglen weithgareddau awyr agored i blant a phobl ifanc.

Cymdeithas Amaethyddol Sir Benfro | £5,000

Diwrnodau stori bwyd i bobl ifanc.

Meddwl Aberhonddu a'r Ardal | £3,500

Green Minds — rhaglen garddwriaeth therapiwtig cymdeithasol.

Nature Child CIC | £4,140

Darparu Portaloo a chostau cludiant i alluogi ymweliadau ysgolion â'u hystafell ddosbarth natur awyr agored.

Tir Coed | £3,250

Cyflwyno gweithgareddau ymgysylltu natur addysgol ac addysgol.

Bywyd yn rhif 27 CIC | £3,000

Cynyddu darparu cymorth iechyd meddwl sy'n seiliedig ar natur yn eu gardd therapi pwrpasol.

Bywydau y tu allan | £2,500

Dyddiau Mawrth hollol Awesome - darparu gweithgareddau awyr agored diwrnod am ddim.

Dysgu Cefn Gwlad | £7,000

Galluogi ymweliadau â ffermydd ac ystadau gan ddarparu amrywiaeth o gyfleoedd addysgol sydd wedi'u cynllunio i gysylltu plant â chefn gwlad mewn ffordd hwyliog ac ymarferol.

Ffermydd i Blant y Ddinas | £7,000

Darparu ymweliadau preswyl i blant o gymunedau difreintiedig â'u tair fferm: Tŷ Nethercott yn Nyfnaint, Treginnis Isaf yn Sir Benfro a Wick Court yn Sir Gaerloyw.

Jamie's Farm | £7,000

Cyflwyno rhaglenni dydd neu breswyl ar gyfer pobl ifanc dan anfantais ar eu ffermydd yng Nghaerfaddon, Henffordd, Trefynwy, Lewes, Skipton a Waterloo.

Ymddiriedolaeth y Wlad | £7,000

Gweithio gyda ffermwyr a thirfeddianwyr i hwyluso ymweliadau â ffermydd ac ystadau sy'n gweithio - gan ddod â'r cefn gwlad sy'n gweithio yn fyw i blant lleiaf sy'n gallu cael mynediad iddo.

Cyllid 2022

Gobaith Gweithredol | 2022 | £2,000

Trelar blwch ar gyfer cludo offer gweithgaredd awyr agored.

Gweithgareddau | 2022 | £2,938

Taith breswyl ar gyfer pobl ifanc dan anfantais.

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Berkshire, Swydd Buckingham a Swydd Rydychen | 2022 | £2,500

Creu gardd bywyd gwyllt newydd.

Ymddiriedolaeth Parc Bradgate | 2022 | £1,000

Canolbwynt mynediad amlbwrpas.

Cymdeithas Pysgota Anabl Prydain | 2022 | £3,000

Prosiect pysgota ysgolion.

Marchogaeth Broadlands i'r Anabl | 2022 | £3,000

Sefydlu bwrsariaeth i ariannu marchogaeth a gyrru cerbydau ar gyfer pobl ifanc anabl.

Criw Caban Bwlchgwyn | 2022 | £4,175

Hyfforddiant ysgol goedwig ar gyfer staff.

Fferm Gyfannol Cae Rhug | 2022 | £5,000

Ardal a chyfleusterau tyfu hygyrch.

Marchogaeth Calon i'r Anabl | 2022 | £2,100

Prynu toiled hygyrch.

Gorffennol Caergrawnt, Presennol a Dyfodol | 2022 | £4,275

Prynu sgwter symudedd oddi ar y ffordd.

Gwersyll Mohawk | 2022 | £4,000

Gweithgareddau awyr agored i blant ag anghenion ychwanegol.

Gofalu am Fywyd | 2022 | £3,000

Adnewyddu llwybr cadwraeth.

Catalys-gallu CIC | 2022 | £2,500

Clwb cerdded i bobl ifanc difreintiedig.

Clwb Bechgyn Cyffredin Clapton | 2022 | £3,958

Clwb dysgu awyr agored y blynyddoedd cynnar.

Clynfyw CIC | 2022 | £4,360

Cefnogaeth i ganolfan ddysgu.

Communigrow | 2022 | £5,000

Costau rhedeg i gefnogi cynlluniau ehangu.

Dysgu Cefn Gwlad | 2022 | £5,000

Ymweliadau ysgolion ag ystadau gwledig.

Gofal Cowran | 2022 | £5,000

Portacabin Ychwanegol.

Prosiect Cadwyn Daisy | 2022 | £5,000

Gweithgareddau garddwriaeth i bobl ag awtistiaeth.

Meddwl Dorset | 2022 | £2,966

Gardd ecotherapi.

Tŷ Emmanuel | 2022 | £4,000

Garddio a gweithgareddau awyr agored.

Grymuso Dyfodol | 2022 | £5,000

Sesiynau therapi natur.

Cymdeithas Coetiroedd Eye Moors | 2022 | £6,000

Llwybr troed newydd i gynyddu hygyrchedd.

Grŵp Cynghori ar Ffermio a Bywyd Gwyllt De Orllewin | 2022 | £1,000

Cynllun gwobrwyo Kingfisher i blant ysgolion cynradd.

Ffermydd i Blant y Ddinas | 2022 | £6,500

Costau rhedeg.

Am ddim i fod yn Blant | 2022 | £5,000

Rhaglen Thrive Outside ar gyfer pobl ifanc.

Elusen Greatwood | 2022 | £4,960

Adnewyddu eiddo i ddarparu llety preswyl.

Dwylo'r Gobaith | 2022 | £2,400

Rhaglen Plannu Hadau ar gyfer pobl ifanc.

Plant Hapus | 2022 | £3,030

Prosiect Natur i Natur.

Fferm Holme | 2022 | £3,000

Rhandiroedd cymunedol a datblygu gardd.

Fferm Meithrin Huckleberries | 2022 | £1,975

Costau rhedeg fferm gofal.

Y tu mewn allan i blant | 2022 | £5,000

Diwrnodau hudolus i blant a phobl ifanc.

Fferm Jamie | 2022 | £6,500

Costau craidd.

Ymddiriedolaeth Kepplewray | 2022 | £5,000

Cymorth ar gyfer eu Cronfa Cynhwysiant Cyfranogiad.

Gofod i Blant | 2022 | £4,000

Prosiect garddio Planning Hope.

Symudedd Ardal Llynnoedd | 2022 | £5,000

Prynu sathr symudedd pob tir.

Cymdeithas Clybiau Bechgyn a Merched Sir Gaerhirfryn | 2022 | £1,220

Taith breswyl ar gyfer pobl ifanc.

Dan arweiniad y CBC Gwyllt | 2022 | £2,500

Ymweliadau cadwraeth a ffermio llaw.

Lindengate | 2022 | £3,000

Gweithgareddau sy'n seiliedig ar natur i gefnogi pobl mewn angen.

Prosiect Little Ouse Headwaters | 2022 | £4,677

Offer bywyd gwyllt gwirfoddolwyr ac ymwelwyr.

Fferm Drefol Dyffryn Meanwood | 2022 | £4,000

Costau rhedeg ar gyfer rhaglen gardd marchnad mewnol y ddinas.

Misgav | 2022 | £2,500

Sesiynau garddio Buds n Sprouts.

Coed Gweunydd | 2022 | £3,000

Cyllid craidd ar gyfer tyfu coed.

Anabledd Dysgu Cyrraedd | 2022 | £5,564

Gweithgareddau garddwriaethol i oedolion ag anableddau dysgu.

Reidio Uchel | 2022 | £2,000

Gweithgareddau marchogaeth ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n agored i niwed.

Ymddiriedolaeth Mabwysiadu Ysgol gan Academi Frenhinol y Celfyddydau Coginio | 2022 | £3,540

Ymweliadau Cogydd ar y Fferm i blant ysgol.

Ymddiriedolaeth Elusennol Plant Strongbones | 2022 | £5,940

Pecynnau garddio hygyrch i blant ag anableddau.

Y Sied Dart | 2022 | £4,560

Gweithgareddau coetir ar gyfer pobl ifanc ag anawsterau iechyd meddwl.

Ymddiriedolaeth y Wlad | 2022 | £6,500

Costau rhedeg.

Y Gweledigaethwyr | 2022 | £4,500

Offer ar gyfer encilion preswyl wythnosol i bobl ifanc.

Sefydliad Thomas Theyer | 2022 | £1,000

Costau craidd tuag at eu gwaith yn cefnogi plant a phobl ifanc.

Ceffylau Tŷ Tŵr | 2022 | £5,000

Rhaglenni dysgu â chymorth ceffylau.

Ysgubor Tuppeney | 2022 | £5,000

Costau cyflenwi ar gyfer rhaglen addysg.

Twf Cyn-filwyr | 2022 | £3,000

Sesiynau cymorth garddwriaethol i gyn-filwyr.

Canolfan Merched a Merched West End | 2022 | £5,000

Cyflog am gostau gwaith ieuenctid yn eu tyddyn.

Ymddiriedolaeth Fferm Neuadd Whirlow | 2022 | £3,000

Rhaglenni addysg.

Hyfforddiant Gwledig Wildgoose | 2022 | £6,000

Prosiect gof.

Cwnsela Ieuenctid Winchester | 2022 | £5,000

Sesiynau cwnsela awyr agored i bobl ifanc.

Swydd Gaerloyw ifanc | 2022 | £3,000

Cyllid tuag at weithiwr ieuenctid awyr agored.

Eich Parc Bryste a Caerfaddon | 2022 | £5,000

Cysylltu pobl â pharciau a mannau gwyrdd sydd heb eu defnyddio.

Pwy rydyn ni'n ei ariannu

Find out who the CLA Charitable Trust support through funding