Telerau ac Amodau

TELERAU AC AMODAU DEFNYDDIO GWEFAN CLA

Diweddarwyd Diwethaf: 13 Awst 2018

Croeso i wefan CLA. Mae Cymdeithas Tir a Busnes Gwlad Cyfyngedig yn darparu'r Wefan i chi yn amodol ar y telerau ac amodau defnyddio canlynol.

Drwy gyrchu a defnyddio'r Wefan, rydych yn derbyn y Telerau a'n Hysbysiad Preifatrwydd a'n Hysbysiad Cwcis. Maent yn esbonio ein cyfrifoldebau a'ch priod gyfrifoldebau, yn ogystal â sut y gallwch ddefnyddio'r Wefan. Darllenwch nhw yn ofalus os gwelwch yn dda. Os nad ydych yn derbyn y Telerau a'r Hysbysiadau yn llawn, peidiwch â chael mynediad i'r Wefan nac yn defnyddio'r Wefan os gwelwch yn dda. 

 1. Pwy ydym ni a sut y gallwch gysylltu â ni
 2. Telerau eraill sy'n berthnasol i chi pan fyddwch yn defnyddio'r Wefan
 3. Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i'r Telerau hyn
 4. Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i'r Wefan
 5. Eich defnydd o'r Wefan
 6. Mae'r Wefan ar gyfer defnyddwyr yn y DU yn unig
 7. Hawliau eiddo deallusol
 8. Defnyddiau gwaharddedig o'r Wefan
 9. Cywirdeb gwybodaeth ac argaeledd y Wefan
 10. Hypergysylltiadau a safleoedd trydydd parti
 11. Cysylltu â'r Wefan
 12. Pan fyddwn yn gyfrifol am golled neu ddifrod a ddioddefwyd gennych
 13. Nid ydym yn gyfrifol am firysau
 14. Termau pwysig eraill
 15. Anghydfodau rhyngom
 16. Pa gyfreithiau sy'n berthnasol i'r Telerau hyn a ble y gallwch ddwyn achos cyfreithiol
 17. Pwy ydym ni a sut y gallwch gysylltu â ni

Ni yw'r Gymdeithas Tir a Busnes Gwlad Cyfyngedig. Rydym wedi cofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif cwmni 06131587 ac mae gennym ein swyddfa gofrestredig yn 16 Belgrave Square, Llundain, SW1X 8PQ. Ein rhif TAW yw GB 238 7714 35. Pan fyddwn yn dweud “ni”, “ein” neu “ni” yn y Telerau hyn, dyna pwy rydyn ni'n ei olygu.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â'r Telerau hyn, neu os dymunwch wneud cwyn am y Wefan, cysylltwch â ni drwy:

 • anfon e-bost atom yn privacy@cla.org.uk;
 • ffonio ni ar 0207 235 0511; neu
 • ysgrifennu atom yn 16 Belgrave Square, Llundain, SW1X 8PQ.
 1. Telerau eraill sy'n berthnasol i chi pan fyddwch yn defnyddio'r Wefan

Mae'r Telerau hyn yn cyfeirio at y telerau ychwanegol canlynol, sydd hefyd yn berthnasol i'ch defnydd o'r Wefan:

 • Ein Hysbysiad Preifatrwydd, sy'n esbonio pa wybodaeth bersonol rydym yn ei chasglu amdanoch chi, sut a pham rydym yn casglu, storio, defnyddio a rhannu gwybodaeth o'r fath, eich hawliau mewn perthynas â'ch gwybodaeth bersonol a sut i gysylltu â ni ac awdurdodau goruchwylio os oes gennych ymholiad neu gŵyn am y defnydd o'ch gwybodaeth bersonol.
 • Ein Polisi Cwcis, sy'n nodi gwybodaeth am y cwcis ar y Wefan.

Os ydych yn aelod o'r CLA, mae telerau eraill hefyd yn berthnasol i'ch aelodaeth. Byddwn yn dod â'r rhain i'ch sylw ar yr adeg y byddwch yn gwneud cais am aelodaeth a bydd y rhain ar gael i chi yn ystod eich aelodaeth.

 1. Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i'r Telerau hyn

Efallai y byddwn yn diwygio'r Telerau hyn o bryd i'w gilydd. Bob tro y dymunwch ddefnyddio'r Wefan, gwiriwch y Telerau i sicrhau eich bod yn deall y Telerau sy'n berthnasol bryd hynny. Bydd eich defnydd parhaus o'r Wefan yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau diwygiedig. Os ydych yn aelod o'r CLA ac wedi darparu cyfeiriad e-bost cyswllt i ni, byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost am unrhyw newidiadau materol.

 1. Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i'r Wefan

Efallai y byddwn yn diweddaru a newid y Wefan o bryd i'w gilydd i adlewyrchu newidiadau i'n cynnyrch neu wasanaethau, anghenion ein defnyddwyr a'n blaenoriaethau busnes.

5. Eich defnydd o'r Wefan

Mae'r Wefan ar gael yn rhad ac am ddim ar sail nad yw'n unigryw ar gyfer eich defnydd personol, anfasnachol yn unig. Mae hyn yn golygu na allwch wneud arian o ddefnyddio'r Wefan.

Rydych yn cytuno mai chi sy'n gyfrifol yn unig am:

 • yr holl gostau a threuliau y gallech eu hwynebu mewn perthynas â'ch defnydd o'r Wefan; a
 • os ydych yn aelod o'r CLA, gan gadw eich cyfrinair a manylion cyfrif aelodaeth eraill yn gyfrinachol. Rhaid i chi beidio â datgelu'r wybodaeth hon i unrhyw drydydd parti. Os ydych yn gwybod neu'n amau bod unrhyw un heblaw chi yn gwybod eich cyfrinair neu fanylion cyfrif aelodaeth eraill, rhaid i chi ein hysbysu'n brydlon gan ddefnyddio'r manylion cyswllt yn adran 1. Pwy ydyn ni a sut y gallwch gysylltu â ni. 

Rydym yn ceisio gwneud y Wefan mor hygyrch â phosibl. Os oes gennych unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio'r Wefan, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt yn adran 1. Pwy ydym ni a sut y gallwch gysylltu â ni.  

Gallwn atal neu atal eich mynediad i'r Wefan (neu unrhyw ran o'r Wefan sy'n ei gwneud yn ofynnol i chi fewngofnodi), neu gallwn gymryd camau eraill yn eich erbyn (gan gynnwys camau cyfreithiol), os yn ein barn resymol rydych yn methu â chydymffurfio ag unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn, unrhyw delerau neu bolisïau y maent yn cyfeirio atynt neu unrhyw gyfraith berthnasol.

 1. Mae'r Wefan ar gyfer defnyddwyr yn y DU yn unig

Mae'r Wefan wedi'i fwriadu i'w defnyddio gan y rhai sy'n gallu cael mynediad iddi o fewn y Deyrnas Unedig yn unig. Nid ydym yn cynrychioli bod cynnwys sydd ar gael ar neu drwy'r Wefan yn briodol i'w ddefnyddio neu ar gael mewn lleoliadau eraill. Os byddwch yn dewis cael mynediad i'r Wefan o leoliadau y tu allan i'r DU, chi sy'n gyfrifol am gydymffurfio â deddfau lleol lle maent yn berthnasol.

7. Hawliau eiddo deallusol

Mae'r Wefan hon a'r holl hawliau eiddo deallusol ynddi, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i unrhyw destun, delweddau, graffeg, fideo, sain neu gynnwys amlgyfrwng arall, neu wybodaeth neu ddeunydd arall a gyflwynir i'r Wefan neu ar y Wefan (gyda'i gilydd, “Cynnwys”) yn eiddo i ni neu ein trwyddedwyr. Mae hawliau eiddo deallusol yn golygu hawliau fel hawlfraint, nodau masnach, enwau parth, hawliau dylunio, hawliau cronfa ddata, patentau a phob hawl eiddo deallusol arall o unrhyw fath p'un a ydynt wedi'u cofrestru neu heb eu cofrestru ai peidio (unrhyw le yn y byd). Rydym ni a'n trwyddedwyr yn cadw ein holl hawliau a'u hawliau mewn unrhyw eiddo deallusol mewn cysylltiad â'r Wefan. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, ein bod ni a hwy yn parhau i fod yn berchenogion ohonynt ac yn rhydd i'w defnyddio fel yr ydym ni ac maen nhw'n ei weld yn dda.

Nid oes dim yn y Telerau hyn yn rhoi unrhyw hawliau cyfreithiol i chi yn y Wefan heblaw fel sy'n angenrheidiol i'ch galluogi i gael mynediad at y Wefan a'i defnyddio'n unol â'r Telerau hyn.

Gallwch argraffu un copi, a gallwch lawrlwytho darnau, o unrhyw dudalen (au) o'r Wefan at eich defnydd personol a gallwch dynnu sylw pobl eraill o fewn eich sefydliad at Gynnwys a bostiwyd ar y Wefan. Fodd bynnag, rhaid i chi beidio â gwneud y canlynol:

 1. addasu'r papur neu gopïau digidol o unrhyw Gynnwys rydych wedi'i argraffu oddi arno neu ei lawrlwytho mewn unrhyw ffordd, a rhaid i chi beidio â defnyddio unrhyw ddelweddau, graffeg, logos, fideo, sain neu gynnwys amlgyfrwng arall ar wahân i unrhyw destun sy'n cyd-fynd;
 2. dileu unrhyw gydnabyddiaeth mai ni neu unrhyw un o'n cyfranwyr yw awdur unrhyw Gynnwys a ddarparwn i chi fel rhan o'r Wefan; neu
 3. defnyddio unrhyw ran o'r Cynnwys ar y Wefan at ddibenion masnachol heb gael trwydded i wneud hynny gennym ni.

Os byddwch yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o'r Wefan yn groes i'r Telerau hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio'r Wefan yn dod i ben ar unwaith a rhaid i chi, ar ein dewis ni, ddychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau neu ddeilliadau o'r Cynnwys rydych wedi'i wneud.

Chi sy'n gyfrifol am gadw unrhyw Gynnwys rydych wedi'i gopïo, ei argraffu neu ei lawrlwytho yn ddiogel ac yn gyfrinachol. Nid ydym yn atebol am unrhyw golledion sy'n deillio o'ch methiant i gadw'r Cynnwys hwn yn ddiogel ac yn gyfrinachol, gan gynnwys colledion sy'n deillio o fynediad heb awdurdod i'r Cynnwys neu i'r Wefan.

Mae “CLA”, y logos ar gyfer CLA, Ymddiriedolaeth Elusennol CLA, CLA Cangen Llundain, CLA Cymru, Cynhadledd Busnes Gwledig CLA a'r holl logos gwasanaeth aelodau gan gynnwys CLA Insurance, CLA Utilities, CLA Foreign Exchange a CLA Healthcare yn nodau masnach cofrestredig yn y DU o Country Land and Business Association Limited. Ni chaniateir i chi ddefnyddio'r nodau masnach hyn heb ein cymeradwyaeth flaenorol penodol, oni bai ei fod yn rhan o Gynnwys y caniateir i chi argraffu, copïo neu lawrlwytho yn unol â'r Telerau hyn. Mae'r holl nodau masnach eraill nad ydynt yn eiddo i CLA a allai ymddangos ar y Wefan o bryd i'w gilydd yn eiddo i'w perchnogion perthnasol.

 1. Defnyddiau gwaharddedig o'r Wefan

Dim ond at ddibenion cyfreithlon y gallwch ddefnyddio'r Wefan. Ni chewch gyrchu na defnyddio'r Wefan (nac unrhyw Gynnwys arni):

 1. yn groes i unrhyw gyfraith berthnasol;
 2. mewn modd sy'n dwyllodrus neu'n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw ddiben neu effaith twyllodrus neu dwyllodrus;
 3. niweidio neu geisio niweidio unrhyw berson arall mewn unrhyw ffordd;
 4. i gael mynediad neu ymyrryd â chyfrif neu wybodaeth aelod, dynwared person arall, neu greu neu ddefnyddio hunaniaeth neu fanylion cyswllt ffug;
 5. i drosglwyddo, neu gaffael anfon, unrhyw gyfathrebiadau annisgwyl neu heb awdurdod, gan gynnwys hysbysebu neu ddeunydd hyrwyddo (sbam);
 6. i drosglwyddo unrhyw ddata yn fwriadol, anfon neu uwchlwytho unrhyw ddeunydd sy'n llygredig neu sy'n cynnwys firysau, ceffylau Trojan, mwydod, bomiau amser, llogwyr trawiad bysell, ysbïwedd, adware neu unrhyw raglenni niweidiol arall neu god cyfrifiadurol a gynlluniwyd i effeithio'n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd cyfrifiadurol neu galedwedd neu gyflawni unrhyw weithred a fyddai'n achosi i'r Wefan ddod ar gael i'w defnyddio gan eraill (gan gynnwys drwy unrhyw fath o ymosodiad gwrthod gwasanaeth);
 7. i gael neu geisio cael mynediad heb awdurdod i unrhyw ran o'r Wefan neu unrhyw systemau cyfrifiadurol, offer, meddalwedd neu rwydweithiau y mae'r Wefan yn cael ei storio neu ei gweithredu drwyddynt, neu ymyrryd â hi, neu amharu ar unrhyw ran o'r Wefan;
 8. addasu, addasu, dadgompilo, dadosod, gwrthdroi peiriannydd neu greu gweithiau deilliadol o'r Wefan neu unrhyw un o'r meddalwedd a gynhwysir yn neu mewn unrhyw ffordd sy'n ffurfio rhan o'r Wefan neu unrhyw wasanaethau a ddarperir gan y Wefan;
 9. crafu, atgynhyrchu, dyblygu, copïo, addasu, rhentu, gwerthu, prydlesu, is-drwyddedu, dosbarthu, aseinio, neu fel arall drosglwyddo neu feichiogi hawliau i unrhyw elfen a gynhwysir yn y Wefan, gan gynnwys unrhyw un o'r meddalwedd a gynhwysir yn neu mewn unrhyw ffordd sy'n ffurfio rhan o'r Wefan neu unrhyw wasanaethau a ddarperir gan y Wefan; 
 10. at ddiben adeiladu cynnyrch neu wasanaeth cystadleuol o'r Wefan neu unrhyw feddalwedd perchnogol neu drydydd parti sy'n ffurfio'r Wefan, neu gopïo ei nodweddion neu ei rhyngwyneb defnyddiwr;
 11. i ddileu, newid, neu anegluogi unrhyw hawlfraint, nod masnach neu hysbysiadau perchnogol eraill sy'n ymddangos yn y Wefan neu ar y Wefan; neu
 12. mewn unrhyw ffordd nad yw'n cael ei awdurdodi gennym ni neu sy'n niweidiol i ni neu i'n darparwyr gwasanaeth trydydd parti.

Rydych hefyd yn cytuno i beidio â chael mynediad heb awdurdod, ymyrryd â, difrodi nac amharu ar unrhyw ran o'r Wefan, unrhyw feddalwedd, y gweinydd neu unrhyw offer neu rwydweithiau eraill y mae'r Wefan yn cael ei storio neu ei gweithredu drwyddynt (gan gynnwys lle mae unrhyw drydydd parti yn berchen arno neu'n cael ei ddefnyddio).

Os ydych yn gwneud neu os oes gennym reswm dros gredu eich bod naill ai wedi gwneud neu y byddwch yn gwneud unrhyw un o'r pethau a restrir uchod, efallai y byddwn yn atal neu atal eich mynediad i'r Wefan (neu unrhyw ran o'r Wefan sy'n gofyn i chi fewngofnodi), neu efallai y byddwn yn cymryd camau eraill yn eich erbyn (gan gynnwys camau cyfreithiol).

 1. Cywirdeb gwybodaeth ac argaeledd y Wefan

Er ein bod yn gwneud ymdrechion rhesymol i ddiweddaru'r wybodaeth ar y Wefan, nid ydym yn gwneud unrhyw sylwadau, gwarantau na gwarantau, boed hynny'n benodol neu'n ymhlyg, bod y Cynnwys ar y Wefan yn gywir, yn gyflawn nac yn gyfredol. Mae unrhyw ddibyniaeth y gallech ei roi ar y wybodaeth ar y Wefan hon ar eich risg eich hun.

Darperir cynnwys ar y Wefan at eich dibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac i'ch hysbysu amdanom ni a'n cynnyrch, gwasanaethau, newyddion a'n nodweddion. Oni nodir yn benodol fel arall mewn perthynas â gwasanaethau cynghori aelodau, ni fwriad Cynnwys ar y Wefan gyfystyr â chyngor y dylech ddibynnu arno.

Ni allwn warantu y bydd y Wefan, neu unrhyw Gynnwys arni, bob amser ar gael, yn ddi-dor neu'n rhydd o wallau. Gallwn atal, tynnu'n ôl neu gyfyngu ar argaeledd yr holl Wefan neu unrhyw ran ohoni am resymau busnes neu weithredol, megis ar gyfer cynnal a chadw.

 1. Hypergysylltiadau a safleoedd trydydd parti

Gall y Wefan gynnwys hypergysylltiadau neu gyfeiriadau at wefannau trydydd parti heblaw'r Wefan. Darperir unrhyw hypergysylltiadau neu gyfeiriadau o'r fath er hwylustod i chi yn unig. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros wefannau trydydd parti ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol am unrhyw gynnwys, deunydd neu wybodaeth sydd ynddynt.

 1. Cysylltu â'r Wefan

Gallwch gysylltu â'n tudalen gartref, ar yr amod eich bod yn gwneud hynny mewn ffordd sy'n deg a chyfreithiol ac nad yw'n niweidio ein henw da nac yn manteisio arno.

Rhaid i chi beidio â sefydlu cyswllt yn y fath fodd ag i awgrymu unrhyw fath o gysylltiad, cymeradwyaeth neu gymeradwyaeth ar ein rhan ni lle nad oes unrhyw un yn bodoli.

Rhaid i chi beidio â sefydlu dolen i'r Wefan mewn unrhyw wefan nad yw'n eiddo i chi.

Rhaid peidio â fframio'r Wefan ar unrhyw safle arall, ac ni chewch greu dolen i unrhyw ran o'r Wefan heblaw'r dudalen gartref.

Rydym yn cadw'r hawl i dynnu caniatâd cysylltu yn ôl heb rybudd.

 1. Pan fyddwn yn gyfrifol am golled neu ddifrod a ddioddefwyd gennych

P'un a ydych chi'n ddefnyddiwr neu'n ddefnyddiwr busnes:

 • Atebolrwydd na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu gan y gyfraith. Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ein hatebolrwydd i chi lle byddai'n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod neu esgeulustod ein gweithwyr, asiantau neu is-gontractwyr, ac am dwyll neu gamliwio twyllodrus.
  • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw dorri'r Telerau hyn a achosir gan unrhyw ddigwyddiad neu amgylchiad y tu hwnt i'n rheolaeth resymol gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, streiciau, cloi allan neu anghydfodau diwydiannol eraill, chwalu systemau neu fynediad i'r rhwydwaith, neu lifogydd, tân, ffrwydrad neu ddamwain.
  • Mae gwahanol gyfyngiadau a gwaharddiadau yn berthnasol i'ch aelodaeth o'r CLA. Bydd gwahanol gyfyngiadau a gwaharddiadau atebolrwydd yn berthnasol i atebolrwydd sy'n codi o ganlyniad i gyflenwi unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau i chi fel aelod o'r CLA, a nodir yn ein Telerau ac Amodau Aelodaeth.
 • Amgylchiadau lle rydym yn eithrio ein hatebolrwydd.
  • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, boed mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os yw'n rhagweladwy, sy'n codi o dan neu mewn cysylltiad â:
   • defnydd o'r Wefan (neu unrhyw ran ohoni) neu wefannau sy'n gysylltiedig â hi, neu anallu i ddefnyddio, neu anallu i ddefnyddio, neu anargaeledd ohoni;
   • defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw Gynnwys ar y Wefan; neu
   • unrhyw anghywirdeb neu anghyflawnder unrhyw wybodaeth a dderbyniwyd gennych chi neu gennym trwy'r Wefan.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr busnes:

 • Rydym yn eithrio pob amod ymhlyg, gwarant, sylwadau neu delerau eraill a allai fod yn berthnasol i'r Wefan neu unrhyw Gynnwys arni.
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am:
  • colli elw, gwerthiannau, busnes neu refeniw;
  • ymyrraeth busnes;
  • colli arbedion a ragwelir;
  • colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da; neu
  • unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr defnyddiwr:

 • Ac eithrio unrhyw atebolrwydd na allwn ei wahardd neu ei gyfyngu yn ôl y gyfraith (fel yr eglurwyd uchod o dan yr is-bennawd P'un a ydych yn ddefnyddiwr neu'n ddefnyddiwr busnes), ni fyddwn yn atebol am unrhyw golledion sy'n:
  • nid oeddynt yn rhagweladwy i chi a ni pan ffurfiwyd y Telerau hyn. Gellir rhagweld colled neu ddifrod os yw'n ganlyniad amlwg i'n torri neu os cawsant eu hystyried gennych chi a ni pan ffurfiwyd y Telerau hyn; neu
  • nad oedd yn cael eu hachosi gan unrhyw dorri ar ein rhan ni. 
 1. Nid ydym yn gyfrifol am firysau

Er ein bod yn cymryd pob cam rhesymol i ddiogelu ein systemau, rydych yn cyrchu ac yn defnyddio'r Wefan ar eich risg eich hun. Chi sy'n gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a'ch platfform i gael mynediad at y Wefan a'i defnyddio. Dylech ddefnyddio'ch meddalwedd amddiffyn firws eich hun. Nid ydym yn gwarantu y bydd y Wefan yn ddiogel neu'n rhydd o fygiau neu firysau.

14. Termau pwysig eraill

Dehongli. Mae'r penawdau a ddefnyddir yn y Telerau hyn er hwylustod yn unig ac ni fyddant yn effeithio ar eu dehongliad. Oni nodir fel arall, mae'r defnydd o'r unigol yn cynnwys y lluosog, bernir bod defnydd o unrhyw ryw yn cynnwys pob rhyw ac mae unrhyw gyfeiriad at berson yn cynnwys corfforaeth, partneriaeth ac unrhyw gorff neu endid arall, ac i'r gwrthwyneb. Yn ogystal, mae defnydd o'r geiriau, yn cynnwys neu gynnwys neu eiriau neu ymadroddion tebyg yn golygu heb gyfyngiad ac ni fydd y defnydd o'r geiriau neu ymadroddion hyn neu ymadroddion tebyg yn cyfyngu ar ystyr y geiriau cyffredinol.

Hawliau trydydd partïon. Mae'r Telerau hyn rhyngoch chi a ni. Ni fydd gan unrhyw berson arall unrhyw hawliau i orfodi unrhyw un o'r Telerau hyn.

Aseiniad. Gallwn drosglwyddo, aseinio, codi tâl, is-gontractio neu waredu unrhyw un o'n hawliau o dan y Telerau hyn fel arall i sefydliad arall ar unrhyw adeg ac heb rybudd i chi. Dim ond os ydym yn cytuno i hyn yn ysgrifenedig y cewch drosglwyddo, aseinio, codi tâl neu waredu unrhyw un o'ch hawliau o dan y Telerau hyn fel arall. Ni allwn ni na chi aseinio unrhyw un o'n rhwymedigaethau priodol o dan y Telerau hyn yn ôl y gyfraith.

Adeiladwyedd. Mae pob un o ddarpariaethau'r Telerau hyn yn gweithredu ar wahân. Os bydd unrhyw lys neu awdurdod perthnasol yn penderfynu bod unrhyw un ohonynt yn anghyfreithlon, annilys neu'n anorfodadwy mewn unrhyw beth o dan gyfraith unrhyw awdurdodaeth, ni fydd hynny'n effeithio ar gyfreithlondeb, dilysrwydd na gorfodadwyedd darpariaethau eraill y Telerau hyn. Bydd y ddarpariaeth ei hun yn gymwys gyda'r isafswm addasiad angenrheidiol i'w gwneud yn gyfreithiol, yn ddilys ac yn orfodadwy.

Dim hepgor. Os nad ydym yn mynnu ar unwaith eich bod yn gwneud unrhyw beth y mae'n ofynnol i chi ei wneud o dan y Telerau hyn, neu os ydym yn oedi wrth gymryd camau yn eich erbyn mewn cysylltiad â chi fethu â chydymffurfio ag unrhyw ddarpariaeth o'r Telerau hyn, ni fydd hynny'n golygu nad oes rhaid i chi wneud y pethau hynny ac ni fydd yn ein rhwystro rhag cymryd camau yn eich erbyn yn ddiweddarach.

15. Anghydfodau rhyngom

Byddwn yn ceisio datrys unrhyw anghydfodau gyda chi yn gyflym ac yn effeithlon.

Os oes gennych gŵyn, cysylltwch â nigan ddefnyddio'r manylion cyswllt yn yr adran Pwy ydym ni a sut y gallwch gysylltu â ni.

Os ydych yn ddefnyddiwr defnyddwyr ac na allwn ddatrys anghydfod gan ddefnyddio ein gweithdrefn trin cwynion, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac efallai yr hoffech gyfeirio'r mater at ddarparwr datrys anghydfod amgen (ADR) ardystiedig. Mae datrys anghydfod amgen yn broses lle mae corff annibynnol yn ystyried ffeithiau anghydfod ac yn ceisio ei ddatrys, heb i chi orfod mynd i'r llys. Os nad ydych yn fodlon ar y canlyniad, gallwch ddwyn achos cyfreithiol o hyd. Yn ogystal, mae gennych yr hawl i gyfeirio unrhyw anghydfod rhyngom at blatfform Datrys Anghydfod Ar-lein y Comisiwn Ewropeaidd.

 1. Pa gyfreithiau sy'n berthnasol i'r Telerau hyn a ble y gallwch ddwyn achos cyfreithiol

Os ydych yn ddefnyddiwr defnyddwyr, nodwch y bydd y Telerau hyn ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n codi ohonynt neu mewn cysylltiad â hwy neu eu pwnc neu ffurfiad (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghytundebol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr a'u dehongli yn unol â chyfraith Lloegr. Rydych chi a'r ddau ohonom yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw ac eithrio os ydych yn breswylydd yng Ngogledd Iwerddon y gallwch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon, ac os ydych yn breswylydd yn yr Alban, gallwch hefyd ddwyn achos yn yr Alban.

Os ydych yn ddefnyddiwr busnes, bydd y Telerau hyn ac unrhyw anghydfod neu hawliad sy'n deillio o neu mewn cysylltiad â hwy neu eu pwnc neu ffurfiad (gan gynnwys anghydfodau neu hawliadau anghytundebol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr a'u dehongli yn unol â chyfraith Lloegr. Rydych chi a ninnau'n ein dau yn cytuno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Swyddi noddedig a blogiau

Mae swyddi noddedig ar gyfryngau electronig yn cael eu derbyn yn ddidwyll. Cynghorir darllenwyr nad yw'r CLA yn derbyn cyfrifoldeb am ddatganiadau a wneir mewn swyddi neu flogiau noddedig.