Esboniwyd Cronfa Trawsnewid Ffermio

Cynghorydd Polisi Defnydd Tir CLA Cameron Hughes yn edrych ar y Gronfa Trawsnewid Ffermio yn fwy manwl yn dilyn ei lansiad yr wythnos diwethaf
farm

Yr wythnos diwethaf lansiwyd rownd ddiweddaraf y Gronfa Trawsnewid Ffermio (FTF). Mae'r FTF yn is-gronfa o'r Gronfa Buddsoddi Ffermio ac mae'n canolbwyntio ar ffenestri thema sydd pob un yn darparu cyllid ar gyfer buddsoddiad cyfalaf mawr.

Gelwir y ffenestr ddiweddaraf hon yn rownd 'ychwanegu gwerth' a bydd yn darparu cyllid ar gyfer eitemau a seilwaith sy'n helpu ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd yn Lloegr i ychwanegu gwerth at eu cynnyrch ar ôl iddynt gael eu cynaeafu neu eu magu. Er enghraifft, gallai hyn gynnwys prosiect i adeiladu siop fferm, gosod peiriant gwerthu llaeth, neu brynu offer sy'n helpu ffermwyr i brosesu cuddfeydd anifeiliaid i'w gwerthu. Gallai'r rhai a hoffai osod offer sy'n eu helpu i olchi, didoli a graddio cynhyrchion, neu greu cynnyrch newydd, fel caws o laeth, hefyd fod yn gymwys i gael cyllid.

Bydd arallgyfeirio ffrydiau incwm drwy greu cyfleoedd newydd i gynhyrchu incwm yn arbennig o bwysig i rai busnesau ffermio, o ystyried y newidiadau mewn polisi amaethyddol a'r symud i ffwrdd o'r Cynllun Taliad Sylfaenol. Yn amlwg, bydd gan ddilyn prosiect newydd gostau ariannol yn ogystal ag amser a llafur, ond gallai gynyddu gwydnwch cyffredinol busnes ffermio. I'r rhai sydd wedi nodi cyfle i fynd ar drywydd ar eu fferm, gallai'r rownd ddiweddaraf hon o'r FTF ddarparu cymorth gwerthfawr.

Mae'r broses ymgeisio yn dilyn yr un dyluniad â rowndiau blaenorol y FTF.

Ymhlith y manylion allweddol mae:

Ymhlith y manylion allweddol mae:

 • Mae grantiau'n talu hyd at 40% o gostau cymwys offer cymwys.
  • Isafswm grant: £25,000 (cyfanswm cost y prosiect o £62,500)
  • Uchafswm grant: £300,000 (cyfanswm cost y prosiect o £750,000)
 • Mae £30 miliwn wedi'i ddyrannu i'r rownd hon.
 • I wneud cais, rhaid i ymgeiswyr gofrestru eu busnes gyda'r Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA) ar-lein neu drwy linell gymorth yr RPA. Mae'r RPA yn asesu ac yn gweinyddu'r grantiau ar ran Defra.
 • Mae proses ymgeisio ar-lein dau gam:
  • Cam 1- Defnyddiwch y gwiriwr ar-lein i asesu cymhwysedd a chryfder eich prosiect erbyn 21ain Gorffennaf 2022. Cyflwyno i'r RPA.
  • Cam 2- Os gwahoddir i wneud cais llawn, e-bostio cais a'r holl ddogfennau ategol i'r RPA erbyn 31ain Ionawr 2024
 • Gall y rhai sydd eisoes wedi gwneud cais am ariannu thema arall o'r Gronfa Trawsnewid Ffermio wneud cais o hyd

Cyngor

Dylai'r rhai sydd â diddordeb mewn dilyn y cynllun ddefnyddio'r gwiriwr cymhwysedd hwn a fydd, yn seiliedig ar fanylion amlinellol eich prosiect, yn barnu bod cryfder y prosiect naill ai'n wan, cyfartalog neu'n gryf. Yna cewch gyfle i gyflwyno'ch cais amlinellol i'r RPA, sy'n e-bostio eich sgôr, rhif cyfeirnod y cais ac yn eich gwahodd i wneud cais llawn neu fel arall.

Mae'r cynllun yn gystadleuol ac ni fydd pob cais yn llwyddiannus. Caiff ceisiadau eu sgorio a bydd yr RPA yn dyrannu cyllid i brosiectau sy'n cyflawni eu blaenoriaethau ariannu datganedig, gan gynnwys y rhai sy'n byrhau cadwyni cyflenwi, gwella gwydnwch busnes ac sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol. Mae'r rhestr lawn o flaenoriaethau ar gael yma.

Fel unrhyw brosiect busnes neu fenter newydd, dylai ymgeiswyr sicrhau bod ganddynt gynllun prosiect clir i'w gyflawni, yn ogystal â'r sgiliau, yr amser a'r adnoddau i'w neilltuo i sicrhau bod gan y prosiect bob siawns o fod yn llwyddiannus.

Mae canllawiau llawn y cynllun ar gael yma.

Pontio Amaethyddol (Lloegr)

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac arweiniad ar y cyfnod pontio amaethyddol (Lloegr)

Cyswllt allweddol:

Cameron Hughes
Cameron Hughes Uwch Gynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain