Beth mae grantiau cynhyrchiant fferm newydd Defra yn ei olygu i reolwyr tir gwledig?

Prif Ymgynghorydd Polisi Defnydd Tir y CLA, Susan Twinning, yn adolygu'r cyhoeddiadau diweddaraf Defra ar grantiau a chystadlaethau ar gyfer ymchwil ac arloesi
A cornfield

Mae wedi bod yn wythnos brysur i gyhoeddiadau Defra. I gyd-fynd â chynlluniau ar gyfer rownd newydd o grantiau cynhyrchiant, mae'r llywodraeth hefyd wedi datgelu cystadlaethau newydd ar gyfer ymchwil ac arloesi, agor yr Adolygiad Blynyddol Iechyd a Lles, a chynlluniau ar gyfer cymorth ar gyfer lladd-dai bach.

Mae'r rhain yn dilyn y cyhoeddiadau a wnaed ym mis Ionawr, sy'n nodi manylion ar gyfer safonau Cymhelliant Ffermio Cynaliadwy newydd a chyfraddau talu, cynlluniau ar gyfer datblygu Stiwardiaeth Cefn Gwlad, cylch newydd o'r cynllun Adfer Tirwedd a chyllid ychwanegol ar gyfer y cynllun Ffermio mewn Tirwedd Warchodedig.

Mae hyn i gyd yn newyddion da. Mae'r darlun o gefnogaeth y llywodraeth yn y dyfodol yn cymryd siâp yn raddol. Mae digon o wybodaeth nawr i ystyried yr opsiynau sy'n barod i'w gwneud cais ar gyfer y cynlluniau Rheoli Tir Amgylcheddol (ELM) pan fyddant yn agor.

Y diweddaraf ar Reoli Tir Amgylcheddol

Mae'r cyhoeddiad diweddaraf ar grantiau cynhyrchiant a slyri yn rhoi rhywfaint o eglurder tymor byr ynghylch cynlluniau ar gyfer 2023, a'r camau cyntaf ar gyfer y Llwybr Iechyd a Lles Anifeiliaid. Bydd cyhoeddi'n ddiweddar canllawiau newydd i reolwyr tir ar Ennill Net Bioamrywiaeth hefyd yn rhoi eglurder i'w groesawu ar sut i ddarparu unedau bioamrywiaeth ar gyfer marchnad y sector preifat. Bydd y CLA yn darparu mwy o ddadansoddiad ar hyn yr wythnos nesaf.

Mae'r cyhoeddiadau grant newydd yn newyddion i'w groesawu i'r diwydiant, yn enwedig y rhai sydd â chynlluniau ar gyfer offer newydd. Mae cyfanswm o £168m ar draws ystod o grantiau a chystadlaethau ar gyfer ymchwil ac arloesi. Yn gryno:

 • Mae rownd dau Cronfa Offer a Thechnoleg Fferm (FETF) ar agor nawr ar gyfer ceisiadau am gynhyrchiant a slyri, gyda grantiau iechyd a lles anifeiliaid yn agor ym mis Mawrth
 • Mae'r Adolygiad Blynyddol Iechyd a Lles bellach ar agor ar gyfer gwartheg, defaid a moch
 • Mae thema Rheoli Dŵr newydd o dan y Gronfa Trawsnewid Ffermio yn agor yn y gwanwyn ac mae'n cynllunio ar gyfer rowndiau ar roboteg ac awtomeiddio yn y dyfodol, a thai i loi
 • Cynlluniau ar gyfer cystadlaethau Rhaglen Arloesi Ffermio newydd ar gyfer ymchwil ac arloesi

Beth mae hyn yn ei olygu i aelodau?

Mae llawer o wybodaeth am y cynlluniau hyn, ond y pwyntiau allweddol i aelodau CLA ganolbwyntio arnynt yw:

Ar agor ar hyn o bryd:

Cronfa Offer a Thechnoleg Fferm 2023 - Adolygiad Blynyddol Iechyd a Lles Cynhyrchiant a Slyri

 • Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 4 Ebrill 2023.
 • Mae'n gystadleuol.
 • Grantiau o £1,000-£25,000.
 • Mae rhestr o eitemau cymwys.
 • Mae'n agored i ffermwyr, perchnogion coedwigaeth a chontractwyr yn Lloegr.
 • Cliciwch yma am arweiniad

Adolygiad Iechyd a Lles Blynyddol

 • Ariennir ymweliadau blynyddol dan arweiniad milfeddygon ar gyfer cyngor a phrofion wedi'u teilwra.
 • Mae angen i chi gofrestru diddordeb yn gov.uk i gael eich gwahodd i wneud cais.
 • Ar agor i ffermwyr sydd â mwy nag 11 o wartheg cig eidion neu laeth, 21 defaid neu 51 o foch wedi'u cofrestru yn Lloegr.

Yn agor ym mis Mawrth

Cronfa Offer a Thechnoleg Ffermio 2023 — Iechyd a Lles Anifeiliaid

 • Mae'r dyddiad cau i'w gadarnhau.
 • Mae'n gystadleuol - £20m ar gael.
 • Mae grantiau o £1,000 - £25,000.
 • Nod y gronfa hon yw gwella iechyd a lles da byw, megis trin, bioddiogelwch, monitro awtomataidd, ac ati.
 • Am restr o eitemau cymwys cliciwch yma
 • Cliciwch yma am arweiniad

Yn agor yn ddiweddarach yn 2023

Rowndiau newydd o'r Gronfa Trawsnewid Ffermio

 • Themâu disgwyliedig:
  • Rheoli Dŵr - grantiau ar gyfer cronfeydd dŵr a gwella dyfrhau
  • Awtomeiddio a roboteg - grantiau ar gyfer buddsoddi mewn technoleg
  • Da byw - grantiau ar gyfer uwchraddio neu dai newydd i loi
 • Mae grantiau'n amrywio ond yn nodweddiadol £25,000-£500,000 yn dibynnu ar y thema.
 • Mae'n gystadleuol.

Cefnogaeth ar gyfer lladd-dai bach

 • Cyllid i helpu lladd-dai i fuddsoddi mewn technoleg newydd, gwella cynhyrchiant a gwella iechyd a lles anifeiliaid.
 • Mae manylion yn dal i gael eu datblygu.

Yn ogystal, mae ceisiadau ar gyfer cynlluniau Stiwardiaeth Cefn Gwlad i ddechrau ym mis Ionawr 2024 ar agor nawr, ac rydym yn disgwyl i geisiadau ar gyfer safonau SFI 2023 agor yn yr haf. Mae Cynnig Creu Coetiroedd Lloegr hefyd ar gael ar gyfer ceisiadau.

Canllawiau

Mae llawer mwy o wybodaeth ar gael gan Defra a'r Asiantaeth Taliadau Gwledig:

 • Cofrestrwch ar gyfer blog ac e-byst Defra.
 • Gwasanaeth Cyngor ar Ffermio — Ariennir gan Defra.
 • Cyngor am ddim drwy Gronfa Cadernid Ffermio yn y Dyfodol.
 • Mae gweminar a gynhelir gan DefRA ddydd Mawrth 28 Chwefror ar ail rownd y Gronfa Offer a Thechnoleg Fferm — ceir manylion yma.

Mae'r CLA yma i'ch helpu i nodi'r hyn sydd ei angen arnoch chi. Rydym yn cynnal ail rownd y Sioe Deithiol Pontio Amaethyddol, gyda digwyddiadau'n cael eu cynnal ledled Lloegr ym mis Mawrth ac Ebrill. Byddwch yn clywed gan arbenigwyr polisi CLA, Defra, yr Asiantaeth Taliadau Gwledig ac eraill i'ch helpu i ddeall pa opsiynau sy'n iawn i chi. Am restr o'r digwyddiadau a sut i archebu, cliciwch yma.

Gallwch hefyd gysylltu â'ch cynghorydd rhanbarthol am ragor o wybodaeth neu ymweld â'n Hwb Pontio Amaethyddol pwrpasol.

Pontio Amaethyddol (Lloegr)

Darganfyddwch y diweddaraf am y cyfnod pontio yma

Cyswllt allweddol:

Susan Twining
Susan Twining Prif Ymgynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain