Canolbwynt Brexit

Ar 31 Rhagfyr 2020 daeth y DU i ben ei chyfnod pontio gyda'r Undeb Ewropeaidd, ac o ganlyniad nid yw bellach yn aelod o undeb tollau na marchnad sengl yr UE.

Er bod y DU a'r UE wedi cytuno ar dariffau a chwotâu sero ar fasnach rhwng y ddwy farchnad, mae'r ffordd y mae busnesau gwledig yn masnachu, y ffordd y mae cadwyni cyflenwi yn gweithio, a'r ffordd y caiff cynhyrchion eu pecynnu a'u labelu wedi newid o hyd. Felly mae'n hanfodol bod busnesau gwledig yn ymwybodol o'r newidiadau hyn a sut maent yn effeithio ar benderfyniadau busnes yn y dyfodol.

Mae pecyn canllawiau Brexit diweddaraf y CLA yn rhoi cyngor i fusnesau gwledig ar y camau y mae angen eu cymryd a lle gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth. Mae'n cwmpasu'r holl brif sectorau gweithgarwch yn yr economi wledig ac mae'n cynnwys rhestr wirio syml Brexit y gall aelodau ei defnyddio i sicrhau eu bod yn gallu llywio'r gweithdrefnau newydd yn llwyddiannus.  

Mae'r holl newidiadau a'r canllawiau a drafodir ar y dudalen hon yn ymwneud â Chymru a Lloegr. 

Diweddariad diweddaraf

 • Rheolaethau Mewnforio Ffin

Mynegai

 • Paratoi busnes
 • Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid
 • Planhigion a chynhyrchion planhigion
 • Bwyd a Bwyd Anifeiliaid
 • Rheolau a phrosesau allforio a mewnforio
 • Newyddion Brexit

Paratoi busnes

Ar 31 Rhagfyr 2020 daeth y DU i ben ei chyfnod pontio gyda'r Undeb Ewropeaidd, ac o ganlyniad nid yw bellach yn aelod o undeb tollau na marchnad sengl yr UE.

Er bod y DU a'r UE wedi cytuno ar dariffau a chwotâu sero ar fasnach rhwng y ddwy farchnad, mae'r ffordd y mae busnesau gwledig yn masnachu, y ffordd y mae cadwyni cyflenwi yn gweithio, a'r ffordd y caiff cynhyrchion eu pecynnu a'u labelu wedi newid o hyd. Felly mae'n hanfodol bod busnesau gwledig yn ymwybodol o'r newidiadau hyn a sut maent yn effeithio ar benderfyniadau busnes yn y dyfodol.

Mae pecyn canllawiau Brexit diweddaraf y CLA yn rhoi cyngor i fusnesau gwledig ar y camau y mae angen eu cymryd a lle gellir dod o hyd i fwy o wybodaeth. Mae'n cwmpasu'r holl brif sectorau gweithgarwch yn yr economi wledig ac mae'n cynnwys rhestr wirio syml Brexit y gall aelodau ei defnyddio i sicrhau eu bod yn gallu llywio'r gweithdrefnau newydd yn llwyddiannus. Gellir lawrlwytho'r pecyn canllaw trwy glicio ar y botwm isod. 

Cwestiynau Cyffredin

Er mwyn cynorthwyo aelodau, mae'r CLA wedi llunio'r nodyn briffio hwn ar nifer o Gwestiynau Cyffredin (Cwestiynau Cyffredin).

Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid

Mae diwedd y cyfnod pontio wedi newid y ffordd y mae cynhyrchwyr a masnachwyr yn ymgysylltu â'r Undeb Ewropeaidd. Gyda'r UE yw marchnad fwyd amaeth fwyaf y DU, mae'r nodiadau briffio hyn yn nodi'r rheolau newydd sy'n ymwneud â sut i fewnforio ac allforio, y fasnach mewn ceffylau a cheffylau eraill a'r rheolau newydd ynghylch dofednod ac wyau.

Annog masnachwyr i gofrestru nawr i allforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid

Wrth allforio anifeiliaid a chynhyrchion anifeiliaid o Brydain Fawr i'r UE o 2 Ionawr 2021, bydd angen Tystysgrif Iechyd Allforio (EHC) ar fasnachwyr. Gall masnachwyr nawr gofrestru ar gyfer y gwasanaeth ar-lein nawr.

Gellir defnyddio'r gwasanaeth EHC i:

 • gwneud cais am dystysgrif iechyd allforio;
 • copïo ceisiadau presennol;
 • gwneud cais am flociau o dystysgrifau;
 • gwneud cais am dystysgrifau lluosog mewn un cais;
 • gweld statws eich cais.
Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru

Cynllun Hwyluso Allforio Grwtupage ar gyfer cynhyrchion anifeiliaid

O 1 Ionawr 2021 ymlaen, bydd allforwyr a'u cyflenwyr yn gallu gwneud defnydd o'r Cynllun Hwyluso Allforio Grwtupage (GEFS) i fasnachu cynhyrchion lluosog o fewn un llwyth. Y syniad yw sicrhau parhad masnach heb oedi sylweddol. Mae'r nodyn briffio hwn yn nodi prif fanylion y GEFS, pa gynhyrchion y gellir eu hallforio, sut i fod yn aelod o'r GEFS a pha fath o arolygiadau fydd yn digwydd.

Cynllun Cymorth Symud Newydd

Mae'r Llywodraeth wedi cyhoeddi cynllun newydd, y Cynllun Cymorth Symud (MAS) ar gyfer symud anifeiliaid, planhigion a chynhyrchion cysylltiedig o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon o 1 Ionawr 2021.

Mae'r MAS yn nodi cyngor i fusnesau drwy linell gymorth bwrpasol. Mae hefyd yn golygu na fydd angen i fasnachwyr dalu costau ardystio, a fydd yn cael eu had-dalu gan y llywodraeth i'r rhai sy'n ardystio'r cynhyrchion. Y nod yw ei gwneud yn haws i fasnachwyr barhau i symud nwyddau amaeth-fwyd o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon.

Ceffylau a ceffylau eraill

Daeth y cyfnod pontio rhwng y DU a'r UE i ben ar 31 Rhagfyr 2020 ac nid yw'r DU bellach yn aelod o Farchnad Sengl yr UE na'r Undeb Tollau Cyffredin. Bydd y newidiadau hyn yn arwain at gyfres o newidiadau sydyn sylweddol, ac yn dibynnu ar yr amseru, i sut mae busnesau gwledig yn gweithredu. Bydd trefniadau ar gyfer ceffylau a cheffylau eraill yn newid.

Cynhyrchion Planhigion a Phlanhigion

Bydd newidiadau yn y ffordd y mae tir âr a chynhyrchion eraill wedi'u trin yn cael eu masnachu yn y DU a'r UE. Mae'r nodiadau briffio hyn yn nodi'r rheolau newydd ar sut i fewnforio ac allforio cynhyrchion âr, y newidiadau a fydd yn cael eu gwneud yn y sector garddwriaeth a'r rheolau newydd ynglŷn â chynhyrchion pren a phren.

Bydd diwedd y cyfnod pontio yn golygu newid mawr i fasnachu pren

Mae'r llywodraeth wedi cyhoeddi cyfres o newidiadau i sut y bydd pren yn cael ei fasnachu rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. O 1 Ionawr 2021:

 • Bydd gwiriadau diwydrwydd dyladwy yn digwydd ar bren sy'n llifo o Brydain Fawr i Ogledd Iwerddon;
 • Bydd gwiriadau diwydrwydd dyladwy yn digwydd ar bren sy'n llifo o'r Undeb Ewropeaidd (UE) i Brydain Fawr a Prydain Fawr i'r UE;
 • Ni fydd unrhyw wiriadau diwydrwydd dyladwy newydd yn cael eu cynnal ar bren sy'n llifo o YG i Brydain Fawr;
 • Ni fydd unrhyw wiriadau diwydrwydd dyladwy newydd yn digwydd ar bren sy'n llifo o'r UE i YG.

Nid oes unrhyw newidiadau i'r broses bresennol ar gyfer busnesau sy'n mewnforio o'r tu allan i'r UE a bydd angen i gynhyrchwyr y DU sy'n rhoi pren ar y farchnad fewnol gyntaf wneud diwydrwydd dyladwy fel o'r blaen o hyd. Bydd gofyn i fasnachwyr pren ddweud wrth y Swyddfa Diogelwch Cynnyrch a Safonau (OPSS):

 • Pwy wnaethant brynu'r pren oddi wrtho;
 • i bwy y gwnaethant ei werthu (waeth beth fo'u rhywogaeth, cynnyrch neu wlad tarddiad), drwy dystiolaeth fel anfoneb; a,
 • bydd gofyn i fasnachwyr a gweithredwyr (mewnforwyr) gadw cofnodion am bum mlynedd.

Bydd gofyn i weithredwyr arfer diwydrwydd dyladwy i sicrhau nad yw pren a chynhyrchion pren wedi'u cynaeafu'n anghyfreithlon.

Masnach organig ar ôl trosglwyddo

Pan fydd y cyfnod pontio yn dod i ben ar 31 Rhagfyr gyda'r UE, bydd cyfres o newidiadau sylweddol ar gyfer cynhyrchwyr organig, yn enwedig y rhai sy'n allforio bwyd a bwyd anifeiliaid organig i'r UE. Mae'r nodyn briffio hwn yn nodi'r newidiadau hynny yn ogystal â'r goblygiadau i fusnesau organig.

Hawliau amrywiaeth planhigion a marchnata

Mae'r rheolau ynghylch mewnforio ac allforio a'r safonau marchnata ar gyfer ffrwythau a llysiau wedi newid. Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â safonau marchnata ffrwythau a llysiau ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Trefniadau mewnforio ar gyfer ffrwythau a llysiau o'r UE;
 • Trefniadau allforio ar gyfer ffrwythau a llysiau i'r UE;
 • Y Cynllun Masnachwyr Cymeradwy;
 • Trefniadau masnachu gyda gwledydd nad ydynt yn yr UE.

Wrth gwrs, bydd y penderfyniad ynghylch pa gamau i'w cymryd yn unigryw i anghenion pob busnes. Ni fwriad y canllawiau hyn yw gwneud barn ar y gweithgareddau penodol y dylech fod yn eu gwneud, nac am effeithiau tymor hwy ymadawiad y DU o'r UE

Hawliau amrywiaeth planhigion a marchnata

Mewnforion ar ôl trosglwyddo: planhigion a chynhyrchion planhigion

Bydd trefniadau ar gyfer mewnforio planhigion a chynhyrchion planhigion yn newid.

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â mewnforio planhigion a chynhyrchion planhigion ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Y rheolau ar gyfer mewnforion o'r UE ar ôl diwedd y cyfnod pontio;
 • Tri cham Model Gweithredu Ffiniau'r DU;
 • Tystysgrifau Ffytoiechydol
 • Cynhyrchion risg uchel a gwaharddedig

Wrth gwrs, bydd y penderfyniad ynghylch pa gamau i'w cymryd yn unigryw i anghenion pob busnes. Ni fwriad y canllawiau hyn yw gwneud barn ar y gweithgareddau penodol y dylech fod yn eu gwneud, nac am effeithiau tymor hwy ymadawiad y DU o'r UE.

Mewnforion ar ôl trosglwyddo: planhigion a chynhyrchion planhigion

Allforion ar ôl trosglwyddo: planhigion a chynhyrchion planhigion

Bydd trefniadau ar gyfer allforio planhigion a chynhyrchion planhigion yn newid.

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud ag allforio planhigion a chynhyrchion planhigion ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Y rheolau ar gyfer allforion i'r UE ar ôl y cyfnod pontio;
 • Allforio planhigion risg uchel i'r UE;
 • Defnyddio pasbortau planhigion;
 • Allforion gwrthod a chynhyrchion a ddychwelwyd.

Wrth gwrs, bydd y penderfyniad ynghylch pa gamau i'w cymryd yn unigryw i anghenion pob busnes. Ni fwriad y canllawiau hyn yw gwneud barn ar y gweithgareddau penodol y dylech fod yn eu gwneud, nac am effeithiau tymor hwy ymadawiad y DU o'r UE.

Allforion ar ôl trosglwyddo: planhigion a chynhyrchion planhigion

Garddwriaeth

Mae'r rheolau ynghylch mewnforio ac allforio a'r safonau marchnata ar gyfer cynhyrchion garddwriaethol (ffrwythau a llysiau, hopys a gwin) wedi newid.

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â'r fasnach mewn cynnyrch garddwriaethol ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Trefniadau mewnforio ar gyfer ffrwythau a llysiau o'r UE;
 • Trefniadau allforio ar gyfer ffrwythau a llysiau i'r UE;
 • Y Cynllun Masnachwyr Cymeradwy;
 • Trefniadau masnachu gyda gwledydd nad ydynt yn yr UE;
 • Mewnforio ac allforio hopys a

Bwyd a Bwyd Anifeiliaid

Mae newidiadau sylweddol i system enwau gwarchodedig y DU, y ffordd y bydd y sector organig yn gweithredu a newidiadau i'r ffordd y caiff cynhyrchion eu labelu yn y dyfodol. Mae'r nodiadau briffio hyn yn nodi'r hyn y mae angen i fusnesau fod yn ymwybodol ohono a'r newidiadau a ddaeth i rym ar 1 Ionawr 2021.

Enwau bwyd gwarchodedig

Mae nifer o gynhyrchion bwyd y DU sydd wedi elwa o gynllun enwau gwarchodedig yr UE ar gyfer arwyddion daearyddol. Ymhlith yr enghreifftiau mae pasteiod porc Melton Mowbray a chig oen Cymru. Fodd bynnag, gyda diwedd y cyfnod pontio, mae'r DU i gyflwyno ei chynllun arwyddion daearyddol ei hun. Mae'r nodyn briffio hwn yn nodi'r sefyllfa ar gyfer y cynhyrchion hynny sydd eisoes wedi'u cofrestru yn yr UE a sut y gellir cofrestru cynhyrchion newydd yn y DU.

Allforio Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid

Mae'r broses y mae allforwyr y DU yn masnachu gyda'r UE drwyddi wedi newidiadau sylweddol. Hyd yn oed os bydd cytundeb gyda'r UE, mae newid sylweddol ar fin digwydd oherwydd bod y DU yn gadael Marchnad Sengl yr UE a'r Undeb Tollau Cyffredin. Mae'r nodyn briffio hwn yn nodi'r newidiadau hynny ac yn tynnu sylw at feysydd y bydd angen i aelodau fod yn ymwybodol.

Labelu a chyfansoddiad bwyd: dŵr mwynol naturiol

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â safonau marchnata ffrwythau a llysiau ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Peidio â chydnabod cynhyrchwyr dŵr mwynol naturiol ym Mhrydain Fawr;
 • Gwneud cais am gydnabyddiaeth;
 • Dŵr mwynol naturiol yr UE wedi'i fewnforio i'r DU.

Rheolau a phrosesau allforio a mewnforio

O ganlyniad i Brexit, mae newidiadau o ran argaeledd llafur a datganiadau tollau ar gyfer nwyddau sy'n mynd i mewn i ffin y DU. Mae'r nodiadau briffio hyn yn amlinellu'r newidiadau hyn er mwyn sicrhau y gall busnes ddod yn “barod am Brexit”.

Rheolaethau Mewnforio Ffin

Flwyddyn ar ôl i'r DU adael yr Undeb Ewropeaidd, bydd cyfres o newidiadau yn digwydd ar reolaethau mewnforio ar gyfer nwyddau sy'n dod i mewn i'r DU.

Datganiadau tollau

 • Ni fydd busnesau bellach yn gallu oedi gwneud datganiadau tollau mewnforio a ganiatawyd o dan y rheolau Rheolaethau Tollau Llwyfan. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'r rhan fwyaf o gwsmeriaid wneud datganiadau a thalu tariffau perthnasol ar y pwynt mewnforio.
 • Felly, mae angen i fusnes ystyried cyn 1 Ionawr 2022 sut y bydd yn cyflwyno datganiadau tollau ac yn talu unrhyw ddyletswyddau sy'n ddyledus. Gall busnes ddefnyddio asiant tollau i ddelio â datganiadau neu gall y busnes ei hun ei gyflwyno.
 • Mae rhai busnesau eisoes yn defnyddio awdurdodiad 'Datganiadau Symladd' gan CThEM sy'n caniatáu i'w nwyddau gael eu rhyddhau'n uniongyrchol i weithdrefn tollau penodedig heb orfod darparu datganiad tollau llawn ar y man rhyddhau.
 • Os yw busnes yn dymuno defnyddio Datganiadau Symlach, bydd angen iddo gael ei awdurdodi. Dylid nodi y gall hyn gymryd hyd at 60 diwrnod calendr i gwblhau'r gwiriadau sydd eu hangen. Yn ogystal, bydd angen Cyfrif Gohirio Dyletswydd. Felly, efallai na fydd cais newydd a wneir yn awr yn cael ei awdurdodi cyn 1 Ionawr 2022.
 • Am ragor o wybodaeth, ewch i: Gwneud cais i ddefnyddio datganiadau symlach ar gyfer mewnforion - GOV.UK (www.gov.uk)
 • Rhaid i'r busnes ddefnyddio'r cod gwlad cywir ar gyfer y wlad tarddiad a'r wlad ei hanfon wrth gwblhau'r datganiad tollau. Ar gyfer gwledydd yr UE, dylid defnyddio cod gwlad unigol yr aelod-wladwriaeth unigol perthnasol gan y bydd cod gwlad yr UE yn cael ei dynnu o systemau cyn bo hir.

Rheolaethau ffin

 • Bydd yn ofynnol i borthladdoedd a lleoliadau eraill ar y ffin reoli nwyddau sy'n symud Prydain Fawr a'r UE. Mae hyn yn golygu, oni bai bod gan nwyddau ddatganiad dilys ac wedi derbyn cliriad tollau, na fyddant yn gallu cael eu rhyddhau i gylchrediad, ac yn y rhan fwyaf o achosion ni fyddant yn gallu gadael y porthladd.
 • O 1 Ionawr 2022 ymlaen, gellir cyfeirio nwyddau i Gyfleuster Ffin Mewndirol ar gyfer gwiriadau dogfennol neu ffisegol os na ellir gwneud y gwiriadau hyn ar y ffin.
 • Mae'n bwysig bod y rhai sy'n ymwneud â chludo nwyddau yn barod ac yn deall sut mae busnesau'n bwriadu gweithredu o Ionawr 2022 ymlaen.
 • O 1 Ionawr 2022 ymlaen, rhaid i fusnes hefyd gyflwyno datganiad allforio “wedi cyrraedd” os yw nwyddau'n symud trwy un o'r lleoliadau ffin sy'n defnyddio'r broses allforio a gyrhaeddodd.
 • Bydd busnesau nad ydynt yn dilyn y broses gywir o 1 Ionawr 2022 yn cael eu dal eu nwyddau i fyny ac ni fydd y systemau newydd yn caniatáu i'r nwyddau hyn adael y wlad gan na fydd cliriad allforio.
 • Os yw busnesau yn defnyddio negeswyr neu anfonwyr cludo nwyddau i symud nwyddau, bydd angen iddynt wirio eu telerau ac amodau ynghylch pwy fydd yn gwneud y datganiadau, a pha wybodaeth arall sydd ei hangen arnynt gan y busnes mewnforio i wneud hyn.

Rheolau tarddiad — ar gyfer mewnforion ac allforion

 • Mae'r Cytundeb Masnach a Cydweithredu (TCA) rhwng y DU a'r UE, yn golygu y gall y nwyddau sydd naill ai'n cael eu mewnforio neu eu hallforio elwa o gyfradd is o Ddyletswydd Tollau. I fusnesau allu defnyddio hyn, mae angen prawf arnynt bod y nwyddau y maent yn:
  • mewnforio o'r UE yn tarddu yno;
  • allforio i'r UE yn tarddu yn y DU.
 • Ystyr y term 'tarddu' lle mae nwyddau (neu'r deunyddiau, y rhannau neu'r cynhwysion a ddefnyddir i'w gwneud) wedi cael eu cynhyrchu neu eu cynhyrchu. Nid lle mae'r nwyddau wedi'u cludo neu eu prynu ohono. Mae'r nwyddau y bydd eu hangen ar fusnes i fodloni'r gofynion rheolau tarddiad penodol am gynnyrch wedi'u nodi yn y TCA.
 • Gall mewnforwyr y DU a'r UE hawlio cyfradd ostyngedig mewn treth tollau os oes ganddynt un o'r prawfion tarddiad canlynol:
  • datganiad ar darddiad — rhaid i'r allforiwr wneud hyn i gadarnhau bod y cynnyrch yn tarddu yn y DU neu'r UE;
  • gwybodaeth y mewnforiwr — mae'r opsiwn hwn yn caniatáu i'r mewnforiwr hawlio dewis tariff yn seiliedig ar ei wybodaeth ei hun o ble mae'r nwyddau y maent yn eu mewnforio yn tarddu.
 • Os yw busnes yn allforio nwyddau i'r UE ac yn darparu datganiad ar darddiad i'r mewnforiwr UE, efallai y bydd angen iddo hefyd gael datganiad cyflenwr yn ei le. Mae angen y rhain i gadarnhau tarddiad y nwyddau sy'n cael eu hallforio pan nad yw'r gweithgynhyrchu yn unig yn ddigon i fodloni'r rheolau tarddiad penodol i'r cynnyrch.
 • Drwy gydol 2021, caniatawyd i fusnesau allforio nwyddau i'r UE gyda dyletswyddau tollau llai a derbyn datganiadau cyflenwyr wedyn, er mwyn darparu mwy o amser i'r busnes. Fodd bynnag, o 1 Ionawr 2022 rhaid i fusnes gael datganiadau cyflenwyr (lle bo angen) ar yr adeg y caiff nwyddau'n cael eu hallforio.
 • Os na all busnes ddarparu datganiad cyflenwr i gadarnhau tarddiad nwyddau sydd wedi cael eu hallforio i'r UE yn y DU rhwng 1 Ionawr a 31 Rhagfyr 2021, mae angen hysbysu'r cwsmer.
 • Os yw busnes yn destun cais am ddilysu gan awdurdodau tollau yr UE ac na all ddarparu'r dystiolaeth ategol hon, bydd cwsmer yr UE yn atebol i dalu cyfradd lawn (nad yw'n ffafriol) o Ddyletswydd Tollau a gall CThEM godi cosb hefyd ar y busnes allforio.
 • Am ragor o wybodaeth, ewch i: Defnyddio datganiad cyflenwyr i gefnogi prawf o darddiad - GOV.UK (www.gov.uk)
 • Hyd yn oed os yw nwyddau a fewnforir o'r UE yn gymwys ar gyfer dyletswyddau tollau llai, mae rheolau TAW arferol yn dal i fod yn berthnasol.

Gohirio cyfrifyddu TAW

 • Os yw busnes yn fewnforiwr sydd wedi'i gofrestru â TAW, gall barhau i ddefnyddio Cyfrifeg TAW Gohiriedig (PVA) ar bob datganiad tollau sy'n ei gwneud yn ofynnol i fusnes gyfrif am TAW mewnforio, gan gynnwys datganiadau atodol, ac eithrio pan fydd CThEM wedi hysbysu'r busnes fel arall.
 • Am ragor o wybodaeth, ewch i Gwirio pryd y gallwch gyfrif am TAW mewnforio ar eich Ffurflen TAW - GOV.UK (www.gov.uk)

Codau nwyddau

 • Defnyddir codau nwyddau ledled y byd i ddosbarthu nwyddau sy'n cael eu mewnforio a'u hallforio. Maent yn cael eu safoni hyd at 6-digid a'u hadolygu gan Sefydliad Tollau y Byd bob 5 mlynedd. Yn dilyn diwedd yr adolygiad diweddaraf, bydd codau'r DU yn newid ar 1 Ionawr 2022.
 • 30. Mae angen i fusnesau ddarllen y canllawiau gan y llywodraeth yn: Dod o hyd i godau nwyddau ar gyfer mewnforion i mewn neu allforio allan o'r DU - GOV.UK (www.gov.uk)

Newidiadau pellach o 1 Gorffennaf 2022

 • Mae'r Model Gweithredu Ffiniau diwygiedig yn nodi amserlen newydd ar gyfer mewnforion:
 • o 1 Gorffennaf 2022, bydd ardystio a gwiriadau dogfennol, hunaniaeth a ffisegol yn cael eu cyflwyno ar gyfer:
  • pob cynnyrch o darddiad anifeiliaid (POAO);
  • yr holl sgil-gynhyrchion anifeiliaid a reoleiddir sy'n weddill (ABP);
  • yr holl blanhigion a chynhyrchion planhigion a reoleiddir; a,
  • yr holl fwyd risg uchel sy'n weddill nad yw'n dod o anifeiliaid.
 • o 1 Medi 2022, bydd ardystio a gwiriadau dogfennol, hunaniaeth a ffisegol yn cael eu cyflwyno ar gyfer:
  • pob cynnyrch llaeth.
 • o 1 Tachwedd 2022, bydd ardystio a gwiriadau dogfennol, hunaniaeth a ffisegol yn cael eu cyflwyno ar gyfer yr holl POAO rheoledig sy'n weddill, gan gynnwys cynhyrchion cyfansawdd a chynhyrchion pysgod;
 • bydd gwiriadau anifeiliaid byw hefyd yn dechrau symud o'r man cyrchfan i Fyst Rheoli Ffiniau (BCPs) o 1 Gorffennaf 2022 wrth i gyfleusterau ddod ar gael ac yn cael eu dynodi'n briodol.

Gofynion Dogfennaeth a Chofrestru: Beth sydd ei angen a phryd y dylid ei dderbyn

Mae yna newidiadau yn y ddogfennaeth y bydd eu hangen er mwyn masnachu gyda'r UE a gwledydd nad ydynt yn yr UE.

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi gwybodaeth i berchnogion busnesau gwledig am y ddogfennaeth fydd ei hangen o 1 Ionawr 2021 er mwyn i fusnesau barhau i fasnachu.

Mae'n cwmpasu:

 • Dogfennaeth sy'n ofynnol a'r amser safonol cyn derbyn dogfennau;
 • Gofynnol cofrestru cyn ymgymryd â gweithgareddau masnachu penodol.

Cludo a thrafnidiaeth

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â chludo a thludo rhyngwladol ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Tariffau byd-eang y DU

Mae'r briffio hwn yn amlinellu Tariff Byd-eang y DU a bydd angen i gyfradd mewnforwyr tariff fod yn berthnasol ar fewnforion ar ôl 31 Rhagfyr 2020.

Mae angen i fewnforwyr gofrestru a defnyddio IPAFFS

Bydd angen i fewnforwyr anifeiliaid byw, cynhyrchion anifeiliaid a bwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel gofrestru ar gyfer “System Mewnforio anifeiliaid, bwyd a bwyd anifeiliaid” y llywodraeth, sy'n fwy adnabyddus fel IPAFFS cyn gynted â phosibl.

IPAFFS yw'r system ddomestig ar gyfer mewnforio anifeiliaid byw, cynhyrchion anifeiliaid a bwyd a bwyd anifeiliaid risg uchel nad ydynt o darddiad anifeiliaid i Brydain Fawr.

Bydd angen i fewnforwyr ddefnyddio IPAFFS i hysbysu:

 • yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) ynghylch mewnforion anifeiliaid byw a chynhyrchion germinal o wledydd yr UE a'r AEE ac eithrio Gwlad yr Iâ i Brydain Fawr (GB);
 • pyst rheoli ffin anifeiliaid byw (BCPs) am fewnforion anifeiliaid byw o wledydd nad ydynt yn yr UE gan gynnwys Gwlad yr Iâ i Brydain Fawr o 6am, 23 Tachwedd 2020. Cyn y dyddiad hwn gallant barhau i ddefnyddio system TRACES yr UE;
 • Parhau i ddefnyddio TRACES i hysbysu awdurdodau iechyd porthladdoedd am fewnforion cynhyrchion anifeiliaid a bwyd risg uchel nad ydynt o darddiad anifeiliaid (HRFNAO) a chynhyrchion o darddiad anifeiliaid (POAO) i Brydain Fawr o wledydd nad ydynt yn yr UE tan 6am, 7 Rhagfyr 2020.
 • Defnyddiwch IPAFFS ar gyfer cynhyrchion anifeiliaid risg uchel a chynhyrchion o darddiad anifeiliaid HRFNAO a POAO o 6am, 7 Rhagfyr 2020.

Sut i gofrestru ar IPAFFS

Mae'n hanfodol bod mewnforwyr yn cofrestru ar IPAFFS er mwyn parhau i fasnachu. I ddechrau'r broses gofrestru, ewch i: https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system

Cyn dechrau cofrestru, penderfynwch pwy yw'r person cyfrifol i gofrestru'r busnes neu'r sefydliad. Gall y busnes ddefnyddio cyfrif presennol Porth y Llywodraeth neu greu un newydd. Rhaid i bob person fod â chyfrif Porth y Llywodraeth sy'n bersonol iddo.

Rhaid peidio â rhannu cyfrifon porth.

Bydd y person cyntaf i gofrestru'r busnes neu'r sefydliad yn dod yn weinyddwr sefydliad ar gyfer y busnes hwnnw yn awtomatig. Yna bydd gan y person hwnnw ganiatâd i wahodd a chael gwared ar aelodau eraill y tîm.

Mae'n bwysig bod gweinyddwr y sefydliad yn dyrannu o leiaf un aelod arall o'r tîm i rôl cyfrif gweinyddwr er mwyn rhannu'r rheolaeth gyfrifon.

I wybod mwy am y broses gofrestru ewch i: cofrestru busnes neu sefydliad ar gyfer gwasanaeth IPAFFS (ODT, 11.9KB).

Pryd i gyflwyno hysbysiadau ar IPAFFS

Rhaid gwneud hysbysiadau ar IPAFFS o leiaf 24 awr cyn i'r llwyth gyrraedd Prydain Fawr. Gellir gwneud hysbysiadau hyd at 30 diwrnod ymlaen llaw.

Mewnforion o'r UE a gwledydd nad ydynt yn yr UE

Os yw'r mewnforio o wlad y tu allan i'r UE, cyn rhoi hysbysiad ar IPAFFS, mae angen i'r mewnforiwr wybod:

 • beth sy'n cael ei fewnforio;
 • y dyddiad a'r amser amcangyfrifedig y bydd y llwyth yn cyrraedd y man rheoli ffin;
 • o ba wlad y daw a'r wlad y caiff ei chyflwyno ynddi os ydynt yn wahanol;
 • cyrchfan y llwyth.

Os yw'r mewnforio o'r UE, cyn rhoi hysbysiad ar IPAFFS, mae angen i'r mewnforiwr wybod:

 • beth sy'n cael ei fewnforio;
 • dyddiad mewnforio i Brydain Fawr;
 • pa wlad y daw o fan cyrchfan y llwyth.

Cynhyrchion pren a phren

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â mewnforio ac allforio pren a chynhyrchion pren ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Mewnforio pren o'r UE;
 • Allforio pren i'r UE;
 • Diwydrwydd dyladwy;
 • Safonau a gorfodi.

Llafur a chyflogaeth

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â chyflenwad llafur a mewnfudo ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Newidiadau i fewnfudo;
 • Statws sefydlog ar gyfer gwladolion yr UE;
 • Gweithwyr tymhorol;
 • Fisâu;
 • Rheolau ar gyfer gweithwyr medrus;
 • Dod yn gyflogwr noddedig;
 • Goblygiadau i gyflenwad llafur yn y dyfodol.

Gofynion Dogfennaeth a Chofrestru: Beth sydd ei angen a phryd y dylid ei dderbyn

Mae'r nodyn briffio hwn yn rhoi fframwaith manwl i berchnogion busnesau gwledig ar gyfer y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â datganiadau tollau ar gyfer mewnforion sy'n dod i Brydain Fawr ar ôl trosglwyddo ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Nwyddau sydd angen datganiad mewnforio;
 • Cylchrediad nwyddau am ddim.

Newidiadau gwrtaith

Mae'r nodyn briffio yn rhoi gwybodaeth fanwl i berchnogion busnesau gwledig am y camau y bydd angen eu cymryd a lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn ymwneud â gweithgynhyrchu, mewnforio a marchnata gwrtaith ac mae wedi'i lunio'n annibynnol gan arbenigwyr CLA.

Mae'n cwmpasu:

 • Gweithgynhyrchu a gwerthu gwrtaith ym Mhrydain Fawr;
 • Gwerthu gwrtaith wedi'i labelu gan EC ym Mhrydain Fawr;
 • Masnachu gyda'r UE;
 • Llwythau wedi'u gwrthod;
 • Mewnforion nitrad amoniwm.

Llywodraeth yn estyn cynllun peilot gweithwyr tymhorol

Mae'r Llywodraeth i ganiatáu hyd at 30,000 o weithwyr tymhorol i mewn i'r DU yn 2021 fel rhan o estyniad i'r Cynllun Gweithwyr Tymhorol presennol.

Mae'r nifer ychwanegol o fisas ar gyfer gweithwyr mudol yn dilyn adolygiad o'r cynllun peilot gweithwyr tymhorol a oedd, ar gyfer 2020, yn caniatáu i 10,000 o weithwyr. Bydd y fisâu yn para am uchafswm o chwe mis a byddant ar gael ar gyfer 2021 yn unig.

O ganlyniad i bandemig Covid-19, dim ond 25% o weithwyr mudol, a fyddai fel arfer wedi gweithio'n dymhorol ar ffermydd Prydain, oedd yn gallu cyrraedd o ganlyniad i gau ffiniau mewn nifer o wledydd. Amcangyfrifodd y CLA fod angen cymaint â 80,000 o weithwyr mudol y flwyddyn.

Yn dilyn ymateb diwydiant ar y cyd, sefydlodd y llywodraeth wefan “Pick for Britain” i annog mwy o weithwyr Prydain i helpu cynhyrchwyr ar ffermydd. Bydd hyn yn cael ei ymestyn yn 2021.

Mae'r Llywodraeth yn dyrannu £20 miliwn ar gyfer cronfa cymorth newydd i fusnesau bach a chanolig Brexit

Mae'r llywodraeth wedi sefydlu Cronfa Cymorth Brexit newydd gwerth £20 miliwn i fusnesau bach i helpu busnesau bach i addasu i weithdrefnau tollau newydd, rheolau tarddiad, a rheolau TAW wrth fasnachu gyda'r UE. Mae'r gronfa'n cynnig hyd at £2,000 ar gyfer busnes gyda hyd at 500 o weithwyr, a dim mwy na £100 miliwn o drosiant blynyddol sy'n masnachu gyda'r UE.

Er mwyn bod yn gymwys rhaid i'r busnes:

 • cael ei sefydlu yn y DU;
 • wedi cael eu sefydlu yn y DU am o leiaf 12 mis cyn cyflwyno'r cais, neu'n meddu ar statws Gweithredwr Economaidd Awdurdodedig ar hyn o bryd;
 • nad yw wedi methu â chyflawni ei rwymedigaethau treth neu tollau o'r blaen;
 • nad oes ganddynt fwy na 500 o weithwyr;
 • nad oes ganddynt fwy na £100 miliwn o drosiant;
 • mewnforio neu allforio nwyddau rhwng Prydain Fawr a'r UE, neu'n symud nwyddau rhwng Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon.

Gall busnesau ddefnyddio'r grant ar gyfer hyfforddiant ar:

 • sut i gwblhau datganiadau tollau;
 • sut i reoli prosesau tollau a defnyddio meddalwedd a systemau tollau;
 • agweddau penodol sy'n gysylltiedig â mewnforio ac allforio gan gynnwys TAW, ecséis a rheolau tarddiad;
 • cyngor proffesiynol fel y gall y busnes fodloni ei ofynion tollau, ecséis, TAW mewnforio neu ddiogelwch a datganiad diogelwch.

Mae mwy o fanylion i'w gweld yma.

Nid yw'r gronfa yn barod eto ar gyfer ceisiadau. Pan fydd yn agor, bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei dosbarthu ar Hyb Brexit CLA.

Gweithwyr yr UE yn y DU: Dyddiad cau statws sefydlog a chyn-sefydlog

Mae gan weithwyr tramor sy'n cael eu cyflogi yn y DU tan 30 Mehefin i wneud cais am naill ai statws setlo neu statws cyn-setlo a gallu aros yn y wlad heb fisa gweithwyr.

Yn dilyn ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd ar 1 Ionawr 2021, mae rheolau mewnfudo ar gyfer gwladolion yr UE sy'n gweithio yn y wlad wedi cael eu tynhau'n sylweddol. Mae nifer o gynlluniau a sefydlwyd gan lywodraeth y DU i ganiatáu i weithwyr tramor barhau i weithio. Un cynllun o'r fath yw statws sefydlog a statws cyn-sefydlog.

Er nad oes rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwyr i roi gwybod i unrhyw un o'u gweithwyr am y rheolau mewnfudo newydd, bydd angen iddynt wirio statws mewnfudo gweithwyr yn y dyfodol.

Am fwy o fanylion, ewch i: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status

Mae yna hefyd drwydded Gweithwyr Ffiniau sy'n caniatáu ar gyfer gweithwyr tymhorol. Mae'r CLA wedi llunio nodyn briffio sy'n nodi manylion y drwydded, yr amodau cymhwysedd a sut i wneud cais. Gellir lawrlwytho'r nodyn briffio yma

Y diweddaraf gan Canolbwynt Brexit