Y Gronfa Buddsoddi mewn Ffermio (Lloegr yn unig)

Cynghorydd Polisi Defnydd Tir CLA, Cameron Hughes, yn archwilio'r Gronfa Buddsoddi mewn Ffermio (FIF) a ddisgwylir yn fawr

Ar 16 Tachwedd gwelwyd bod Defra yn lansio'r Gronfa Buddsoddi Ffermio (FIF) a ddisgwyliwyd yn fawr iawn. Mae'r FIF yn darparu grantiau i wella cynhyrchiant a dod â buddion amgylcheddol yn Lloegr ac mae'n cynnwys 2 gronfa ar wahân:

 • Cronfa Offer a Thechnoleg Ffermio
 • Cronfa Trawsnewid Ffermio

Mae'r blog hwn yn darparu trosolwg o'r ddwy gronfa, ynghyd â dadansoddiad CLA.

Cronfa Offer a Thechnoleg Ffermio

Mae'r Gronfa Offer a Thechnoleg Ffermio (FETF) yn darparu grantiau tuag at gost offer a thechnoleg amaethyddol, coedwigaeth a garddwriaethol, sy'n gwella cynhyrchiant ffermydd mewn ffordd gynaliadwy.

Mae'r gronfa hon yn seiliedig ar Gynllun Grant Bach Cynhyrchiant Cefn Gwlad, gyda llawer o'r un eitemau yn gymwys i gael cyllid. Fodd bynnag, mae rhai newidiadau, gan gynnwys 38 o eitemau newydd o offer a bydd contractwyr bellach yn gymwys i gyflwyno ceisiadau.

Fel o'r blaen, mae ceisiadau ar gyfer y cynllun yn cael eu gwneud ar-lein drwy 'Porth Ceisiadau FETF' ac fe'u gweinyddir gan yr Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA). Mae cyfraniadau grant diffiniedig wedi'u gosod ar gyfer pob eitem, a byddant yn cael eu talu waeth beth yw cost wirioneddol yr eitem, p'un a yw'n uwch neu'n is.

Gwybodaeth allweddol:

 • I wneud cais rhaid i ymgeiswyr gofrestru eu busnes gyda'r Asiantaeth Taliadau Gwledig
 • Gall ymgeiswyr ddewis o restr o 120 o eitemau
 • Dyddiadau ymgeisio Rownd 1:
 • Yn agor 16 Tachwedd
 • Yn cau 7 Ionawr 2022
 • Dyddiad cau hawlio offer - 30ain Medi 2022
 • Isafswm cyfraniad grant - £2,000
 • Uchafswm cyfraniad grant - £25,000

Dadansoddiad CLA

Mae'r CLA yn croesawu lansio'r Gronfa Offer a Thechnoleg Ffermio, sy'n adeiladu ar boblogrwydd Cynllun Grant Bach Cynhyrchiant Cefn Gwlad.

Roedd y CLA yn lobïo dros gynnwys ystod o offer ychwanegol, gyda 19 o'r 38 eitem newydd yn rhai yr oeddem yn gofyn amdanynt yn benodol. Mae'r cynnydd nodedig yn nifer yr eitemau sy'n gysylltiedig â choedwigaeth yn arbennig o galonogol, gyda 10 eitem newydd yn cael eu hychwanegu at y rhestr.

Nid yw'r dyddiad cau ymgeisio sef 7fed Ionawr 2022 yn rhoi hir i ddarpar ymgeiswyr adolygu'r rhestr yn erbyn eu hanghenion busnes a chyflwyno eu cais. Felly byddem yn annog aelodau i weithredu nawr. Bydd angen i ymgeiswyr llwyddiannus fod wedi talu am eu cyfarpar erbyn y dyddiad cau hawlio sef 30ain Medi 2022.

Byddem yn argymell cychwyn sgyrsiau gyda chyflenwyr offer yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach, er mwyn sicrhau y gallwch gyrraedd y dyddiad cau hwn.

Cronfa Trawsnewid Ffermio

Mae'r Gronfa Trawsnewid Ffermio (FTF) yn darparu grantiau tuag at eitemau cyfalaf mawr i helpu busnesau i wella cynhyrchiant, proffidioldeb a chynaliadwyedd amgylcheddol.

Mae'r rownd gyntaf hon o'r FIF wedi'i thema ar reoli dŵr, gyda grantiau ar gyfer eitemau cyfalaf sy'n gwella cynhyrchiant ffermydd, megis adeiladu cronfeydd dŵr ar y fferm neu fabwysiadu offer dyfrhau i wella'r defnydd effeithlon o ddŵr.

Disgwylir i rowndiau y FTF yn y dyfodol lansio y flwyddyn nesaf a byddant yn canolbwyntio ar wella cynhyrchiant ffermydd ac ychwanegu gwerth at gynnyrch amaethyddol. Mae ceisiadau am eitemau cyfalaf o dan y cynllun hwn yn ddau gam, gyda mynegiant cychwynnol o ddiddordeb ac yna ceisiadau llawn.

Mae'r Grant Rheoli Dŵr ar agor i dyfwyr cnydau bwyd dyfrhau, addurniadau a meithrinfeydd coedwigaeth yn unig. Yr isafswm grant y gellir gwneud cais amdano yw £35,000 tra bod yr uchafswm yn £500,000. Mae prosiectau cymwys yn cynnwys adeiladu cronfeydd storio dŵr, pympiau a gwaith pibellau i lenwi cronfa ddŵr, systemau dosbarthu dŵr tanddaearol ac offer cymhwyso arfer gorau megis dyfrhau ffyniant neu dric. Sylwch nad yw prosiectau yn gymwys os mai rheoli llifogydd yw eu prif bwrpas. Gallwch wirio a fydd eich prosiect yn gymwys i gael grant yma.

Gwybodaeth allweddol:

 • I wneud cais rhaid i ymgeiswyr gofrestru eu busnes gyda'r Asiantaeth Taliadau Gwledig
 • Mae grantiau'n talu hyd at 40% o gostau cymwys prosiect
 • Cyfanswm isafswm cost y prosiect o £87,500
 • Telir grantiau mewn ôl-ddyledion unwaith y bydd gwaith wedi'i orffen a'i dalu amdano
 • Dyddiadau ymgeisio Rownd 1:
 • Yn agor 16 Tachwedd
 • Mynegi diddordeb ar-lein - 12 Ionawr 2022
 • Dyddiad cau llawn i wneud cais - 30 Mehefin 2022
 • Caniatâd cynllunio ar waith - 31 Rhagfyr 2022
 • Gofyniad trwydded tynnu dŵr - 31 Rhagfyr 2022
 • Isafswm cyfraniad grant - £35,000
 • Uchafswm cyfraniad grant - £500,000

Dadansoddiad CLA

Mae'r CLA yn croesawu lansiad rownd gyntaf y Gronfa Trawsnewid Ffermio, a'r nodau i wella cynhyrchiant, cynaliadwyedd dŵr a'r amgylchedd. Fodd bynnag, mae llinellau amser yn dynn, yn enwedig o ystyried yr angen i sicrhau caniatâd cynllunio a thrwyddedau tynnu dŵr cyn diwedd 2022.

Gall prosesau ar gyfer y ddau fod yn hir a gallai ymgeiswyr ddioddef oedi oherwydd materion y tu allan i'w rheolaeth. Er mwyn rhoi pob cyfle iddynt eu hunain fodloni'r terfynau amser, dylai ymgeiswyr weithredu nawr. Os byddwch yn derbyn grant, gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn yr holl amodau, gan gynnwys dechrau unrhyw daliadau neu gontractau cyfreithiol yn unig ar ôl dyddiad cychwyn y prosiect a restrir yn y Cytundeb Cyllido Grant.

Cewch ragor o fanylion am y gronfa Buddsoddi mewn Ffermio yma

Cronfa Buddsoddi Ffermio

Cyswllt allweddol:

Cameron Hughes
Cameron Hughes Uwch Gynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain