Strwythurau busnes: pam y dylai ffermwyr ofalu

P'un a ydych yn rhedeg fferm deuluol fach neu ystad wasgarog o filoedd o erwau, mae cael y strwythur busnes cywir yn hanfodol

Cyhoeddwyd yr erthygl hon gyntaf yn Farmers Guardian ym mis Chwefror 2022 fel rhan o bartneriaeth cyfryngau.

Mae'n ystrydeip, ond dywed Cymdeithas Tir a Busnes y Wlad (CLA) ei bod hi'n rhy wir bod ffermwyr yn dod mor brysur yn ffermio fel bod cael eu materion busnes mewn trefn yn aml yn ôl-feddwl.

Mae claddu pennau yn y tywod pan ddaw i bynciau fel olyniaeth wedi'i ddogfennu'n dda ymhlith y gymuned amaethyddol, ond cyn y gellir cael unrhyw un o'r dadleuon mawr hyn, mae angen i'r strwythur gwirioneddol - sylfeini busnes yn gosod i lawr sut mae'n gweithredu - fod yn ei le.

Masnachu unig a phartneriaethau yw'r strwythurau mwyaf cyffredin a ddefnyddir mewn ffermio.

Mae cwmni cyfyngedig, ar y llaw arall, yn strwythur sy'n cydnabod busnes fel endid cyfreithiol ar wahân i'w berchnogion; gan eu gwneud yn atebol am faint o gyfalaf cyfranddaliadau sydd ganddynt yn unig yn hytrach nag unrhyw gyfoeth neu asedau ychwanegol.

Mae Louise Speke, Prif Ymgynghorydd Treth y CLA, yn dweud bod cyfrifwyr llawer o deuluoedd ffermio yn awgrymu eu bod yn mynd i lawr y llwybr o ddod yn gwmni cyfyngedig. Ond gall hyn olygu costau gweinyddol ychwanegol sylweddol nad ydynt bob amser yn gwbl angenrheidiol.

“Efallai mai sefydlu cwmni cyfyngedig fu'r peth iawn i ffermwyr am resymau treth yn flaenorol ond gallant fod yn broblemus ar gyfer cenedlaethau diweddarach oherwydd ei bod yn ddrud i aelodau o'r teulu nad ydynt yn ffermio dynnu eu cyfran o'r asedau o'r cwmni,” meddai Louise, a weithiodd fel cyfreithiwr o'r blaen.

“Yn yr un modd, gall newid dynameg teuluol - mwy o aelodau o'r teulu yn cymryd rhan oherwydd arallgyfeirio - olygu ei bod yn bryd adolygu'r busnes a sefydlu neu newid y trefniadau partneriaeth neu sefydlu cwmni cyfyngedig i weithredu'r fenter fusnes newydd honno. “Mae'n bwysig bod ffermwyr yn gwybod beth yw'r opsiynau ac nad ydyn nhw'n mynd i lawr un llwybr yn ddall oherwydd nad ydyn nhw erioed wedi edrych ar ddewisiadau amgen.”

Strwythur busnes: y pethau sylfaenol
 1. Mae pob gweithrediad busnes ffermio yn wahanol a dylai fabwysiadu strwythur busnes sy'n briodol ar gyfer ei sefyllfa unigryw.
 2. Efallai y bydd angen i strwythurau busnes newid dros amser yng ngoleuni deddfwriaeth, amgylchiadau teuluol, graddau twf busnes a'r amgylchedd gweithredu busnes allanol. Fodd bynnag, mae cost newid yn aml yn sylweddol a'r delfryd yw dewis strwythur a fydd yn addas am gyfnod hir o amser (yn amodol ar adolygiad rheolaidd).
 3. Mae rheoli risg gadarn, cynlluniau busnes a chynlluniau olyniaeth yn hanfodol ar gyfer gweithrediad busnes ffermio hyfyw.

Cyfarwyddyd

Pan gychwynnir busnes fel arfer mae golwg glir iawn am ei ddyfodol a dyma'r amser amlwg i gael y strwythur busnes hwnnw weithio allan.

Dywed Louise: “Mae'n swnio'n morbid, ond mae'n gwneud synnwyr dychmygu beth fyddai'n digwydd i'r busnes pe bai rhywun ar y fferm yn colli capasiti — trwy ddamwain ffermio, er enghraifft — neu pe bai marwolaeth sydyn.

“Os nad ydych yn mynd i fod o gwmpas, mae'n rhaid i'r gwaith papur fod yn ei le i sicrhau bod y fferm rydych chi wedi gweithio mor galed wrth ei sefydlu yn parhau yn y ffordd y byddech chi ei eisiau. Mae'n ddiffyg gwaith papur, fel cytundeb partneriaeth, a all sbarduno anghydfodau neu olygu bod y bartneriaeth yn dod i ben ar farwolaeth partner.

“Dychmygwch ddau frawd a chwaer yn ffermio gyda'i gilydd ac mae un yn penderfynu eu bod yn ymddeol Heb unrhyw beth wedi'i ysgrifennu i lawr am ymddeoliad yn ndogfennau strwythur y busnes ynghylch sut y bydd hyn yn gweithio, nid oes pwynt cyfeirio.

Goblygiadau cyfreithiol

Unig fasnachwr/partneriaeth

 • Chi yw'r perchennog
 • Chi yw'r rheolwr
 • Rydych yn hunangyflogedig
 • Os bydd unrhyw anghydfod cyfreithiol, cewch eich siwio'n bersonol
 • Atebolrwydd ar y cyd a nifer mewn partneriaeth

Cwmni

 • Mae busnes yn endid cyfreithiol ar wahân
 • Rydych yn gyfranddaliwr
 • Mae unigolyn yn gwasanaethu fel deiliad swyddfa a/neu gyflogai
 • Cwmni sy'n gyfrifol am ei ddyledau/gweithredoedd ei hun, oni bai bod cyfarwyddwr wedi cyflawni trosedd neu dwyll
 • Cwmni yn darparu atebolrwydd cyfyngedig
Ystyriaethau ymarferol

Unig fasnachwr/partneriaeth

 • Gellir cadw'r wybodaeth fusnes ariannol yn breifat
 • Llai o ffurfioldeb os unig fasnachwr, ond dylai partneriaeth gael cytundeb ysgrifenedig
 • Arfer da i gael cyfrif banc busnes ar wahân felly mae'n haws olrhain gwariant ac incwm busnes

Cwmni

 • Mae cyfrifon blynyddol yn cael eu ffeilio gyda Thŷ'r Cwmnïau, felly llai o breifatrwydd
 • Angen i benderfyniadau'r bwrdd gael eu lleihau a diwallu ffurfioldebau'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
 • Atebolrwydd cyfyngedig — yn ymarferol efallai y bydd yn rhaid i berchnogion busnesau bach roi gwarantau personol
 • Rhaid i'r cwmni gael cyfrif banc ar wahân

Ffrydiau incwm

“Mae busnesau gwledig yn anarferol o ran eu bod yn fwy amrywiol, gyda mwy o ffrydiau incwm nag efallai bwyty, trin gwallt neu blymwr.

“Carreg sylfaen busnes yw ei strwythur cyfreithiol. Mae mor bwysig cydnabod bod busnes yn beth sy'n esblygu, rhywbeth y mae angen cymryd stoc ohono yn rheolaidd — a yw'r strwythur sydd ar waith yn dal i fod yr un iawn i'r busnes ac a yw'r bobl iawn sy'n cymryd rhan?

“Efallai mai ffordd o wneud busnes a oedd yn addas ar gyfer cenedlaethau blaenorol yw'r un anghywir ar gyfer heddiw. Oni bai bod y dogfennau busnes cywir ar waith, mae'n anodd iawn mynd ymlaen a mynd i'r afael â phynciau eraill — o'r pethau sylfaenol fel penderfyniadau gweithredol, i'r rhai mawr fel olyniaeth, etifeddiaeth a threthiant.”

Yn aml bydd dewis pa strwythur busnes i'w ddefnyddio yn benderfyniad masnachol ond o safbwynt treth etifeddiaeth, mae'n bwysig sefydlu a yw asedau yn eiddo i'r busnes ffermio ai peidio neu a ddefnyddir ganddo yn unig.

Ystyriaethau allweddol eraill yw sut y mae unrhyw elw fferm i'w rhannu, pa gofnodion sydd angen eu cadw a'r agwedd tuag at wybodaeth am y fferm, fel cyfrifon, fod yn gyhoeddus. Er y gall unig fasnachwyr a phartneriaethau gadw cyllid yn gyfrinachol, mae mynd i lawr y llwybr cwmni cyfyngedig yn golygu bod y busnes yn cael ei gofrestru yn Nhŷ'r Cwmnïau, gyda manylion ariannol, fel yr elw, y benthyca a'r asedau yn y cwmni, yn weladwy i'r cyhoedd.

Dywed Louise: “Yma yn y CLA rydym yn gwybod pa mor galed mae ffermwyr yn gweithio. Ni all yr holl waith hwnnw fod o fudd os nad yw'r gwaith papur - strwythur y busnes - yn ei le.”

Cyngor CLA ar strwythurau busnes

Mae gan gynghorwyr cymwysedig proffesiynol y CLA yr arbenigedd i roi cyngor diduedd ar yr hyn y mae angen i chi ei ystyried wrth feddwl am y strwythur cywir ar gyfer eich busnes. Gall hyn gynnwys a yw partneriaeth neu gwmni yn iawn i chi ei ddefnyddio neu a ddylai eich menter fusnes newydd fod yn rhan o'ch busnes presennol neu ei rhedeg fel menter ar wahân. Bydd hefyd yn cynghori ar oblygiadau treth yr opsiynau rydych yn eu hystyried, gan gynnwys yr effaith ar gynllunio olyniaeth i drosglwyddo eich busnes i'r genhedlaeth nesaf.

Pum strwythur busnes mwyaf cyffredin mewn amaethyddiaeth

Fel arfer mae ffermydd yn gweithredu fel: unig berchnogion; partneriaeth; cwmni atebolrwydd cyfyngedig; ffermio cyfranddaliadau; neu gydweithredol.

Oherwydd mai dyma'r sefydliad diofyn os na wneir dim i ffurfioli'r strwythur busnes, mae'r rhan fwyaf o ffermydd yn gweithredu fel unig berchnogion.

Unigol berchenogaeth: Busnes sy'n berchen arno ac yn cael ei redeg gan unigolyn

Partneriaeth: Mae dau neu fwy o bersonau yn cytuno i gynnal busnes ynghyd â'r bwriad o wneud elw

Cwmni atebolrwydd cyfyngedig: Cwmni a ffurfiwyd ac a gofrestrwyd o dan Ddeddf Cwmnïau 2006 (neu'n gynharach), hynny wedi'i gyfyngu gan gyfranddaliadau neu drwy warant

Rhannu ffermio: Lle mae dau ffermwr yn cytuno i gydweithio i rannu ffermio rhywfaint o dir, tra'n cynnal eu busnesau ffermio annibynnol

Cydweithredol: Cymdeithas sy'n eiddo i unigolion neu fusnesau ac a reolir ganddynt sy'n dod at ei gilydd i gyflawni nod economaidd neu gymdeithasol cyffredin