Mewn Ffocws: Esboniwyd Treth Enillion Cyfalaf a Rhyddhad

Trosolwg o Dreth Enillion Cyfalaf a Rhyddhad, atebion i gwestiynau cyffredin a sut y gall aelodau elwa o gyngor arbenigol y CLA

Mae Treth Enillion Cyfalaf (CGT) yn dreth a godir fel arfer pan fydd person yn gwaredu ased ac yn gwneud elw (ennill) sydd o natur gyfalaf. Mae gwaredu ased yn digwydd pan nad yw'n berchen arno mwyach, er enghraifft yn dilyn:

 • gwerthiant
 • trosglwyddiad i rywun arall (e.e. drwy anrheg)
 • cyfnewid am rywbeth arall.

Wrth benderfynu a yw tâl i drethu yn codi, mae nifer o faterion i'w hystyried:

 • yr ased a'i waredu
 • a yw'r cyfrifiad 'ystyriaeth minus costau' yn arwain at ennill
 • gall eithriad neu ryddhad fod yn berthnasol
 • efallai y bydd colledion i gychwyn yn erbyn yr enillion.

Mewn cyd-destun ffermio, gall CGT gael ei dynnu ar werthu fferm, gwerthu tir amaethyddol moel (gan gynnwys tir gyda chaniatâd cynllunio ar gyfer datblygu), neu lle mae tir yn cael ei roi i'r genhedlaeth nesaf. Efallai y bydd hefyd yn codi wrth werthu offer fferm. Bydd CGT yn codi ar werthu mathau eraill o eiddo gan gynnwys ar werthu ail gartref neu eiddo yr ydych wedi'i rentu allan neu'r rhain o safleoedd busnes fel siop neu adeilad swyddfa. Mae'n bwysig ystyried ym mhob achos a fyddwch yn gallu hawlio rhyddhad CGT a all leihau swm y CGT a fydd yn daladwy. Trafodir y rhyddhad hyn isod.

Dyddiad gwaredu

Pan gaiff ased ei waredu o dan gontract rhwymol i'w werthu, y dyddiad gwaredu at ddibenion CGT fydd dyddiad y contract (mewn geiriau eraill, pan fydd perchnogaeth fuddiol yn pasio), a dyddiad hwn, yn hytrach na dyddiad cwblhau ffurfiol a thalu'r pris prynu, fydd yn penderfynu pryd y daw CGT yn daladwy. Byddwch yn ymwybodol y gallai hefyd fod gwaredu tybiedig o asedau mewn ymddiriedolaeth ar y pwynt y bydd buddiolwr yn dod â hawl hollol (er enghraifft, ar ôl cyrraedd amod oedran).

Cyfrifo'r enillion

Yr enillion fydd y gwahaniaeth rhwng y gydnabyddiaeth am y gwarediad (naill ai pris gwerthu neu werth marchnad) a chost caffael wreiddiol yr ased (e.e. pris prynu neu werth profiant os etifeddwyd yr ased) yn llai unrhyw gostau a gafwyd i brynu, gwerthu neu wella'r eiddo. Mae'r costau y gellir eu didynnu yn cynnwys:

 • costau gwella i gynyddu gwerth yr eiddo - ond nid costau cynnal a chadw arferol;
 • ffioedd neu gomisiwn am gyngor proffesiynol neu wasanaethau a gafwyd wrth gaffael neu waredu'r ased - er enghraifft, prisiadau treth enillion cyfalaf, cyfreithwyr ac asiant tai neu ffioedd hysbysebu; a
 • Treth Dir a TAW ar y Dreth Stamp

Mae costau na ellir eu tynnu yn cynnwys unrhyw log ar fenthyciad i brynu'r ased a chostau y gellir eu hawlio fel treuliau busnes.

Mewn rhai sefyllfaoedd, rhaid defnyddio gwerth y farchnad fel y gwerth gwaredu, yn hytrach na gwerth unrhyw ystyriaeth sy'n pasio. Mae hyn yn berthnasol i anrheg, ac i fargen a wneir fel arall nag ar hyd braich. Os yw'r partïon i'r trafodiad yn gysylltiedig â'i gilydd, bernir bod hyn yn fargen fel arall nag ar hyd braich a bydd y rheol gwerth marchnad yn berthnasol. Gwerth y farchnad at y dibenion hyn yw'r pris y byddai disgwyl yn rhesymol i'r ased ei nôl mewn gwerthiant ar y farchnad agored.

Mae sefyllfaoedd eraill lle nad yw'r rheol 'ystyriaeth minws costau' arferol yn berthnasol yn cynnwys:

 • Trosglwyddiadau rhwng cwpl priod neu bartneriaid sifil, tra'n byw gyda'i gilydd; a
 • Asedau a gafwyd ar neu cyn 31 Mawrth 1982, y gost caffael fydd ei werth marchnad ar eu cyfer ar y dyddiad hwnnw.

Cyfraddau CGT

Unigolion

Mae'r gyfradd y mae unigolion yn ei thalu yn dibynnu ar faint yr enillion, eu hincwm trethadwy ac a yw eu henillion yn dod o eiddo preswyl neu asedau eraill.

Mae gan bob unigolyn Swm Eithriedig Blynyddol (AEA), sef rhan gyntaf unrhyw enillion o fewn pob blwyddyn dreth a fydd yn cael ei heithrio rhag CGT. Mae hyn yn £12,300 ar gyfer y flwyddyn dreth gyfredol 2021 i 2022 a chaiff ei gynnal ar y gyfradd hon ar gyfer y blynyddoedd treth, 2022 i 2023, 2024 i 2025 a 2025 i 2026.

Ar gyfer trethdalwr cyfradd sylfaenol sydd ag incwm o fewn y band treth incwm cyfradd sylfaenol (hyd at £50,000 ar gyfer y blynyddoedd treth 2021 i 2022, 2022 i 2023, 2024 i 2025 a 2025 i 2026, mae cyfradd CGT fel a ganlyn:

 • y gyfradd ar gyfer eiddo preswyl yw 18% ar yr enillion o fewn y band hwn pan ychwanegir yr enillion at incwm am y flwyddyn, a 28% ar unrhyw swm uwchlaw hyn; ac
 • y gyfradd ar gyfer asedau trethadwy eraill yw 10% ar yr enillion o fewn y band hwn pan ychwanegir yr enillion at incwm am y flwyddyn, ac 20% ar unrhyw swm uwchlaw hyn.

Ar gyfer trethdalwr cyfradd uwch (40%) neu gyfradd ychwanegol (45%) mae cyfradd CGT fel a ganlyn:

 • 28% ar yr enillion o eiddo preswyl
 • 20% ar yr enillion o asedau trethadwy eraill.

Ymddiriedolwyr

Mae'r gyfradd uwch o 20% neu 28% yn berthnasol i ymddiriedolwyr ac i gynrychiolwyr personol rhywun sydd wedi marw. Mae gan ymddiriedolwyr AEA o hanner hynny unigolyn (£6,150 ar gyfer y blynyddoedd treth 2021 i 2022, 2022 i 2023, 2024 i 2025 a 2025 i 2026) tra bod gan gynrychiolwyr personol yr un AEA ag unigolyn, ond dim ond ar gyfer blwyddyn dreth marwolaeth a dwy flynedd dreth ddilynol.

Cwmnïau

Mae cwmnïau'n talu treth gorfforaeth ar eu henillion trethadwy, felly byddant yn talu treth gorfforaeth ar y gyfradd o 19% (25% gydag effaith o 1 Ebrill 2023) waeth a yw'r enillion o eiddo preswyl neu ddibreswyl.

NODYN: Gall yr enillion sy'n deillio o waredu tir fod yn destun treth incwm ac nid CGT ar y sail bod yr unigolyn wedi prynu a gwerthu'r tir yn ystod y fasnach o ddelio mewn tir neu wedi ymrwymo i fasnach datblygu eiddo, er enghraifft drwy ddatblygu tai ar werth. Am ragor o wybodaeth gweler llawlyfr CLA HB CLA80 — Materion Treth a Datblygu Tir.

Rhyddhad CGT

Gall amrywiaeth o ryddhad gan CGT fod yn berthnasol i warediad. Mae rhai o'r rhain ar gael yn benodol mewn perthynas ag asedau busnes. Gall y rhain ddarparu eithriad rhag treth, gostyngiad yn y dreth sy'n daladwy, neu ohirio'r dreth ar gyfer y dyfodol.

Prif ryddhad preswylfa breifat

Mae hyn yn berthnasol i unrhyw gyfnod lle roedd yr eiddo oedd yn cael ei waredu yn cael ei ddefnyddio fel prif breswylfa'r trosglwyddwr. Gall hefyd fod yn berthnasol i'r ardd a'r tiroedd hyd at hanner hectar mewn arwynebedd, tra gellir cynnwys darnau mwy o dir ar yr amod bod eu hangen er mwyn mwynhau'r tŷ annedd yn rhesymol. Os nad yw'r eiddo wedi bod yn brif breswylfa am gyfnod cyfan y perchnogaeth, yna bydd angen cyfrifo pa ran o'r enillion sydd wedi'i eithrio — naill ai'n seiliedig ar brisiadau hanesyddol ar y pwynt y daeth yn/peidiodd â bod yn brif breswylfa, neu drwy ddosrannu cyfanswm yr enillion dros y cyfnod cyfan.

Rhyddhad trosglwyddo asedau busnes

Gall rhyddhad treiglo asedau busnes fod yn berthnasol ar ddisodli asedau busnes. Effaith rhyddhad troi drosodd yw nid eithrio'r enillion ar y gwarediad yn barhaol rhag treth, ond i bob pwrpas ohirio'r tâl hyd nes y gwaredir yr ased newydd.

Pan fo busnes yn gwaredu gweithfeydd a pheiriannau fel y gall uwchraddio i offer mwy diweddar, neu'n gwerthu tir ac adeiladau fel y gall adleoli i adeiladau newydd, gall wireddu enillion cyfalaf trethadwy.

Pe bai'r busnes yn y sefyllfa hon yn dioddef tâl treth ar unwaith, gallai hyn weithredu fel dadgymhelliad i fusnesau foderneiddio, ehangu neu adleoli; felly bodolaeth rhyddhad troi drosodd ar gyfer asedau busnes. Y rhesymeg eang y tu ôl i'r rhyddhad yw y gall enillion cyfalaf ar asedau busnes aros heb eu trethu cyhyd â bod yr enillion yn cael eu hailfuddsoddi mewn asedau eraill a ddefnyddir yn y busnes.

Dim ond pan fo'r asedau a werthir neu a waredwyd a'r asedau newydd yn asedau cymwys sy'n cael eu defnyddio mewn busnes masnachu y gellir hawlio rhyddhad treiglo asedau busnes.

Rhaid i gaffael yr asedau newydd fod o fewn y terfyn amser statudol, sef rhwng blwyddyn cyn a thair blynedd ar ôl dyddiad gwaredu'r hen ased, er y gall CThEM ymestyn y terfyn amser hwn mewn amgylchiadau eithriadol.

Rhyddhad troi drosodd wrth brynu gorfodol

Mae math arbennig o ryddhad trolio drosodd sy'n berthnasol i dir ac adeiladau a waredwyd i awdurdod sy'n arfer neu sydd â phwerau gorfodol. Mae'r rhyddhad hwn yn gweithredu mewn ffordd debyg i'r rhyddhad arferol o drosglwyddo asedau busnes gan fod yn rhaid prynu tir newydd o fewn blwyddyn neu 3 blynedd ar ôl y dyddiad gwaredu, yn amodol ar unrhyw estyniad o'r cyfnod hwn a roddir gan CThEM.

Mae'r rhyddhad hwn yn wahanol i'r rhyddhad ar gyfer asedau busnes yn yr ystyr nad oes rhaid defnyddio'r tir sy'n cael ei brynu'n orfodol a'r tir newydd mewn busnes masnachu, felly gellir hawlio'r rhyddhad hwn ar gyfer tir fferm sy'n cael ei osod allan. Fodd bynnag, mae'r rhyddhad hwn yn llai hyblyg na rhyddhad trosglwyddo asedau busnes sy'n galluogi ailfuddsoddi mewn ystod ehangach o asedau cymwys. Er enghraifft, ni ellir ailfuddsoddi'r elw gwerthu mewn adeilad fferm newydd ar dir a gedwir neu mewn cyfranddaliadau mewn busnes arall. Nid yw'n bosibl hawlio'r rhyddhad os gwneir ailfuddsoddiad mewn tŷ yr ydych yn bwriadu byw ynddo ac y gallwch hawlio rhyddhad preswylio preifat arno mewn cysylltiad ag ef.

Rhyddhad Dal Dros Dros

Mae rhyddhad dal dros dro ar gael mewn dau amgylchiad:

 • rhyddhad dal dros 'busnes' ar warediadau mathau penodol o asedau busnes; a
 • Rhyddhad daliad 'cyffredinol' ar warediadau penodol sy'n arwain at godi tâl i dreth etifeddiaeth ond nad ydynt yn drosglwyddiad a allai fod wedi'u heithrio

Efallai y bydd rhyddhad dal dros fusnes ar gael os rhoddir ased busnes cymwys i ffwrdd, er enghraifft, pan fydd rheolaeth a pherchnogaeth y busnes yn cael eu trosglwyddo i'r genhedlaeth nesaf yn ystod eich oes. Fel arfer caiff rhyddhad daliad cyffredinol ei gymhwyso lle mae unigolyn yn gwneud rhodd i mewn i ymddiriedolaeth, neu lle mae asedau'n cael eu trosglwyddo allan o ymddiriedolaeth i unigolyn.

Yn y ddau achos, effaith rhyddhad dal dros dro yw bod yr enillion trethadwy yn cael ei ohirio nes bod yr ased yn cael ei werthu neu ei waredu gan y person a'i dderbyniodd. Mae angen i'r ddwy blaid wneud cais ar y cyd am y rhyddhad.

Bydd angen i dderbynnydd yr anrheg gymryd y rhyddhad i ystyriaeth pan fydd yn cyfrifo ei ennill ar waredu'r ased. Maent yn disodli cost yr ased yn eu cyfrifiadau gyda swm is. Y swm is yw gwerth marchnadol yr ased ar adeg yr anrheg, yn lleihau'r enillion 'held-drosodd' neu'r enillion gohiriedig. Sylwch na all y perchennog newydd hawlio prif ryddhad preswylfa breifat lle ceir ennill dros ben.

Bydd rhyddhad dal dros dro yn berthnasol pan fydd ffermwr yn penderfynu trosglwyddo ei fferm neu dir amaethyddol yn ystod ei oes. Pan fydd tir wedi cael ei ddal am amser hir, gall y cynnydd mewn gwerth a'r enillion sy'n daladwy i CGT fod yn sylweddol. Yn gyffredinol, bydd tir amaethyddol yn gymwys i gael rhyddhad dal dros fusnesau, a all felly osgoi cael rhwymedigaeth treth sylweddol pan nad oes unrhyw elw arian parod o warediad i dalu CGT ag ef.

Rhyddhad Gwaredu Asedau Busnes (Rhyddhad Entrepreneuriaid yn flaenorol)

Ar gyfer unigolion ac ymddiriedolwyr (nid cwmnïau), gall rhyddhad gwaredu asedau busnes (a elwir yn rhyddhad entrepreneuriaid cyn 6 Ebrill 2020) wneud cais mewn rhai amgylchiadau i leihau'r gyfradd y codir CGT ar enillion cymwys a wneir ar waredu unrhyw un o'r canlynol:

 • busnes cyfan neu ran ohono;
 • asedau busnes ar ôl iddo roi'r gorau i fasnachu; neu
 • cyfranddaliadau mewn cwmni

Mae uchafswm terfyn oes o £1 miliwn o gyfanswm enillion y gellir hawlio rhyddhad gwaredu asedau busnes arno (roedd trothwy o £10 miliwn gan ryddhad entrepreneuriaid ar gyfer gwarediadau a wnaed cyn 11 Mawrth 2020). Mae hefyd angen ystyried gwerth rhyddhad entrepreneuriaid a hawlir mewn perthynas ag enillion cymwys yn y gorffennol.

Dim ond os ydynt yn bodloni amodau cymwys penodol drwy gydol y cyfnod cymhwyso o 2 flynedd cyn y dyddiad gwaredu y mae'r rhyddhad ar gael ar gael ar gyfer unigolion. Rhaid i'r unigolyn naill ai fod mewn busnes, er enghraifft fel unig fasnachwr neu fel partner mewn busnes masnachu, neu ddal cyfranddaliadau mewn cwmni masnachu personol.

Nid yw'r rhyddhad hwn ar gael ar gyfer gwarediadau gan gwmnïau. Os yw'r rhyddhad yn berthnasol, mae CGT yn ddyledus ar 10%. Y dyddiad cau ar gyfer hawlio rhyddhad gwaredu asedau busnes yw'r 31 Ionawr yn dilyn diwedd y flwyddyn dreth lle digwyddodd y gwarediad.

Gellir hawlio rhyddhad gwaredu asedau busnes (rhyddhad entrepreneuriaid gynt) ar waredu fferm neu dir amaethyddol, lle cafodd ei ffermio gan y perchennog, fel dewis arall yn lle hawlio rhyddhad trolio drosodd neu ddal drosodd. Gall hyn fod yn bwysig os nad yw'r gwerthwr am ailfuddsoddi mewn asedau busnes newydd, ar ôl gwerthu'r fferm neu'r tir. Os oes arian parod ar gael, gall y perchennog gwreiddiol benderfynu talu CGT ar y gyfradd 10% er mwyn trosglwyddo'r tir i'r perchennog newydd (aelodau o'r teulu fel eu plant yn aml) yn rhydd o unrhyw enillion cronedig.

Adrodd am enillion cyfalaf

Fel arfer, caiff enillion cyfalaf eu hadrodd yn flynyddol yn eich ffurflen hunanasesiad. Fodd bynnag, mae rheolau gwahanol os ydych yn gwerthu neu'n rhoi eiddo preswyl, fel ail gartref neu eiddo rhent nad oes rhyddhad preswylio preifat ar gael arno. Rhaid i chi nawr gyflwyno ffurflen i CThEM a thalu unrhyw CGT sy'n ddyledus o fewn 60 diwrnod yn dilyn dyddiad cwblhau'r gwerthiant. Bydd llog a chosbau yn cael eu codi os caiff y dyddiad cau ei golli.

Gwneir adrodd am enillion ar eiddo preswyl gan ddefnyddio'r gwasanaeth ar-lein y gellir ei gyrchu yma. Bydd angen ID defnyddiwr a chyfrinair Porth y Llywodraeth arnoch chi. Os nad oes gennych ID defnyddiwr, gallwch greu un pan fyddwch yn adrodd ac yn talu. Os byddwch yn cwblhau ffurflen hunanasesiad bydd angen i chi roi gwybod am yr enillion cyfalaf yn y ffurflen honno ar gyfer y flwyddyn dreth pan ddigwyddodd y gwerthiant, ac ar y pwynt hwnnw gellir cywiro unrhyw or-daliad neu dandaliad blaenorol.

Cwestiynau cyffredin

Faint yw treth enillion cyfalaf ar dir fferm?

Byddai tir amaethyddol yn gymwys ar gyfer cyfradd ddibreswyl CGT, h.y. 10% neu 20% yn dibynnu ar lefel incwm y perchennog. Os caiff ei werthu fel busnes, efallai y bydd y trethdalwr yn gallu bod yn gymwys i gael Rhyddhad Gwaredu Asedau Busnes (a ddisgrifir uchod) er mwyn talu cyfradd dreth o 10%. Sylwer, os yw'r tir yn cynnwys ffermdy, bwthyn, neu eiddo preswyl arall, gellir trethu rhan o'r enillion ar y gyfradd breswyl (h.y. 18% neu 28%).

A yw treth enillion cyfalaf yn berthnasol i offer fferm?

Mewn egwyddor, gall CGT wneud cais i offer fferm os yw'r gwerthiant yn arwain at ennill trethadwy. Fodd bynnag, gan fod CThEM yn ystyried bod yr holl weithfeydd a pheiriannau yn ased gwastraffu (hynny yw fel ased sydd â bywyd rhagweladwy o lai na hanner can mlynedd) bydd y rheolau arbennig ar gyfer gwastraffu asedau yn effeithio ar y gwerthiant a dylech geisio cyngor proffesiynol penodol.

Os oeddech wedi hawlio lwfansau cyfalaf, megis y lwfans buddsoddi blynyddol, ar brynu'r offer fferm a'i werthu dilynol yn arwain at golled cyfalaf, bydd swm y golled y gellir ei chario ymlaen yn cael ei gyfyngu gan swm y lwfansau cyfalaf a hawlir. Gall hefyd fod lwfans cydbwyso neu dâl cydbwyso at ddibenion lwfans cyfalaf. Dylech ofyn am gyngor proffesiynol os yw'r amgylchiadau hyn yn berthnasol i chi.

A yw'r gyfradd dreth enillion cyfalaf yn wahanol ar dir gyda chaniatâd cynllunio?

Bydd cyfradd y CGT yr un fath waeth a yw caniatâd cynllunio wedi'i roi, cyn belled nad oes unrhyw anheddau wedi'u hadeiladu eto. O dan yr amgylchiadau hyn, dylid cymryd gofal i sicrhau nad ydych yn dod o fewn y rheolau gwrth-osgoi sy'n gwneud yr ennill yn dreth incwm yn hytrach na CGT. Am ragor o wybodaeth gweler llawlyfr CLA HB CLA80 — Materion Treth a Datblygu Tir.

Cyswllt allweddol:

Louise Speke
Louise Speke Prif Ymgynghorydd Treth, Llundain