Yn Ffocws: Newidiadau diesel coch, Ebrill 2022 - egluro rheolau newydd

Beth mae'r rheolau newydd yn ei olygu a sut y gall aelodau elwa o gyngor arbenigol y CLA
Sunset over a tractor and field

Ym mis Ebrill 2022, gweithredodd y llywodraeth rai newidiadau pellgyrhaeddol i sut y gellid defnyddio disel coch - a elwir fel arall yn diesel ad-daliedig -.

Roedd gan y newidiadau oblygiadau sylweddol i ystod o sectorau diwydiannol yn y DU, yn benodol adeiladu, mwyngloddio, a gweithgynhyrchu.

Cawsant eu cyflwyno i annog y sectorau hyn i roi terfyn ar eu dibyniaeth ar danwydd ffosil a buddsoddi mewn technolegau newydd, glanach ar gyfer pweru cerbydau.

Yn draddodiadol, mae amaethyddiaeth wedi dibynnu ar diesel coch hefyd, i danwydd cerbydau a ddefnyddir i wneud gwaith mewn caeau ac o amgylch y fferm megis aredig, gwrteithio, cymhwyso chwynladdwyr a phlaladdwyr, a chyfuno.

Tra bod amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth i gyd wedi cadw eu heithriad sy'n galluogi gweithwyr yn y sectorau hyn i ddefnyddio diesel coch, mae'n bwysig bod y gweithgareddau a gynhelir yn dod o dan y diffiniad o amaethyddiaeth, garddwriaeth a choedwigaeth er mwyn i'r defnydd hwnnw fod yn gyfreithiol.

Yn yr erthygl hon edrychwn ar y diffiniadau hyn er mwyn sicrhau bod ffermwyr a rheolwyr tir yn aros ar ochr dde'r gyfraith.

Beth yw diesel coch?

Cyn i ni edrych ar effaith y newidiadau, gadewch i ni atgoffa ein hunain o beth yw diesel coch mewn gwirionedd.

Mae diesel coch yr un cynnyrch â disel gwyn sy'n cael ei ddefnyddio i redeg cerbydau ar y ffordd ac y gellir ei brynu ar foreourts gorsafoedd petrol hyd a lled y wlad. Fodd bynnag, tra bod diesel gwyn yn ddarostyngedig i gyfradd lawn y dreth ecseis, mae diesel coch yn destun lefel is o dreth ecseis, a dyma'r enw tanwydd ad-dalu.

Mae tanwydd ad-dalu yn cynnwys cymysgedd o gemegau, gan gynnwys marciwr lliw coch, i'w wahaniaethu oddi wrth diesel gwyn i atal pobl rhag ei ddefnyddio i danwydd cerbydau sy'n mynd ar y ffordd.

Mae diesel ad-daliedig hefyd yn cynnwys biodiesel ad-daliedig ac olew llysiau hydrowedi'i drin (HVO) — tanwydd o ansawdd diesel sy'n deillio o fiomas, hefyd gan gynnwys llifyn coch.

Tan Ebrill 2022, gallai diesel coch gael ei ddefnyddio gan ystod o ddiwydiannau i bweru cerbydau a ddefnyddiwyd i ffwrdd o'r rhwydwaith ffyrdd cyhoeddus, megis cloddwyr a rholeri ar safleoedd adeiladu, cerbydau a ddefnyddir mewn mwyngloddio, a phlanhigion a pheiriannau a ddefnyddir wrth weithgynhyrchu.

Fodd bynnag, mae'r newidiadau ar ddyletswydd tanwydd yn golygu bod y diwydiannau hyn wedi'u gwahardd i bob pwrpas rhag defnyddio tanwydd ad-daliad o Ebrill 2022 a'u bod wedi gorfod newid i ddyletswydd lawn, diesel gwyn.

A yw diesel coch wedi'i wahardd?

O ganlyniad i'r newidiadau yng nghyfreithiau disel coch yn 2022, mae rhai pobl ar gam yn meddwl bod diesel coch wedi'i wahardd yn gyfan gwbl. Fodd bynnag, nid yw hyn yn wir. Mae yna amgylchiadau o hyd, i rai sectorau, lle caniateir defnyddio tanwydd ad-daliad, a'r newyddion da i lawer o'n haelodau, yn enwedig y rhai sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, yw y gallant barhau i'w ddefnyddio.

Rheolau diesel coch newydd ar gyfer 2022

Mae'r rheolau newydd yn datgan bod dwy elfen i'w hystyried wrth benderfynu a yw cerbyd yn gymwys i ddefnyddio diesel coch ai peidio. Dyma pa fath o beiriant ydyw a beth y mae'n mynd i gael ei ddefnyddio ar ei gyfer.

Yn ôl canllawiau'r llywodraeth, mae'r mathau o gerbydau sy'n gymwys i barhau i ddefnyddio diesel coch ar ôl Ebrill 2022, yn cynnwys:

 • Cerbydau sydd wedi'u cynllunio i weithredu ar reilffordd
 • Cerbydau amaethyddol
 • Cerbydau arbennig
 • Heb drwydded, gan gynnwys CERBYDAU SORN (Hysbysiad Statudol Oddi ar y Ffordd).

Fodd bynnag, nid yw bod yn y rhestr uchod yn ddigon ar ei ben ei hun i gymhwyso y cerbyd i ddefnyddio tanwydd ad-daliad. I fod yn gymwys, rhaid i'r cerbyd, y peiriant neu'r injan hefyd fod yn rhan o leiaf un o'r gweithgareddau canlynol:

 • Amaeth, garddwriaeth, ffermio dyfrol neu goedwigaeth
 • Ar dir a gynhelir gan glwb chwaraeon amatur cymunedol (CASC)
 • Ar gwrs golff neu ystod yrru
 • Ar dir sy'n cael ei feddiannu gan ffair deithio neu syrcas teithiol
 • Gwresogi neu gynhyrchu trydan mewn safle anfasnachol
 • Torri gwrychoedd, ymylon neu goed sy'n ffinio â ffyrdd cyhoeddus
 • Clirio rhew, rhew, eira neu lifogydd ac ar gyfer casglu neu ddychwelyd offer neu ddeunyddiau angenrheidiol i gyflawni'r swyddogaeth hon.

Felly, os ydych yn cyflawni'r meini prawf hyn, mae'n gyfreithiol parhau i ddefnyddio diesel coch.

Felly, beth mae hyn yn ei olygu i ffermwyr?

Canllawiau diesel coch i ddefnyddwyr amaethyddol

Er mwyn i ffermwyr barhau yn gyfreithiol i ddefnyddio diesel ad-daliad, rhaid i'r cerbyd neu'r peiriant y maent yn bwriadu ei ddefnyddio ynddo gymhwyso fel cerbyd amaethyddol. Mae hyn yn cynnwys tractorau yn ogystal â cherbydau un sedd o lai na 1,000kg wedi'u cynllunio a'u hadeiladu'n bennaf i'w defnyddio oddi ar y ffordd.

Gall cerbydau eraill a ddefnyddir at ddibenion amaethyddol, garddwriaethol neu goedwigaeth gymwys i ddefnyddio tanwydd ad-daliad, ond dim ond os ydynt wedi'u trwyddedu gan y DVLA i ddefnyddio ffyrdd cyhoeddus yn unig wrth basio rhwng dwy ardal o dir a feddiannir gan yr un person, ar bellter o lai na 1.5 cilomedr ar wahân.

Caniateir i gerbydau sydd â pheiriannau ynghlwm yn barhaol neu adeiledig a ddefnyddir ar gyfer trin neu brosesu amaethyddol, garddwriaethol, ffermio dyfrol, cynnyrch neu ddeunyddiau coedwigaeth hefyd ddefnyddio diesel coch. Mae hyn yn cwmpasu cerbydau fel cynaeafwyr cyfuno, chwistrellwyr cnydau, cynaeafwyr porthiant, gwinwyr pys, peiriannau glanhau hadau symudol a pheiriannau melino bwyd anifeiliaid.

Fodd bynnag, nid yw cerbydau a gynlluniwyd yn bennaf ar gyfer cario nwyddau, cynnyrch ac offer, fel tryciau codi a mathau eraill o gludwr, yn cael eu dosbarthu fel cerbydau amaethyddol ac felly nid ydynt yn gallu defnyddio disel coch.

Cyfuno gweithgaredd a ganiateir ac nad yw'n caniatáu

Bydd yr heriau mwyaf yn cael eu hwynebu gan ffermwyr a rheolwyr tir sy'n cyflawni cyfuniad o weithgaredd a ganiateir a gweithgaredd na chaniateir, megis defnyddio cloddiwr at ddibenion amaethyddol ac nad yw'n amaethyddol.

Mewn ymateb i hyn, awgrymodd CThEM mai'r ateb mwyaf ymarferol fyddai rhedeg pob cerbyd ar diesel gwyn, er nad yw hyn yn gwneud synnwyr economaidd i ffermwyr na rheolwyr tir.

Ateb arall a awgrymwyd gan CThEM yw cael cerbydau dynodedig ar gyfer gwaith a ganiateir a gwaith na chaniateir, ond unwaith eto, mae hyn yn hynod anymarferol i'r rhan fwyaf o ffermwyr, contractwyr a pherchnogion tir.

Yn anffodus, felly, os yw'n cyfnewid rhwng defnyddiau a ganiateir ac nad ydynt yn ganiatáu, rhaid rhedeg cerbyd ar y tanwydd cywir ar gyfer y gweithgaredd sy'n cael ei wneud. Er mwyn osgoi cosbau, mae hyn yn golygu bod rhaid i'r tanc gael ei ddraenio'n llawn a'i olchi allan gyda disel gwyn wrth gael ei ddefnyddio ar gyfer gweithgaredd na chaniateir megis peirianneg sifil neu waith adeiladu, er mwyn cael gwared ar unrhyw olion o'r llifyn coch.

Cosbau am ddefnyddio diesel coch yn anghywir

Mae defnyddio diesel coch mewn cerbydau neu beiriannau na chaniateir iddynt wneud hynny, neu ei ddefnyddio at ddibenion na chaniateir, yn drosedd ac os cewch eich dal yn gwneud hyn, gall y cosbau fod yn ddifrifol.

Camau cyntaf CThEM fydd atafaelio'r cerbyd, y llong neu'r peiriant lle mae'r tanwydd yn cael ei ddefnyddio'n anghyfreithlon i'w archwilio, a gall hyn arwain at orfod perchennog y cerbyd dalu'r ddyletswydd sydd heb ei dalu ar y tanwydd, yn ogystal â dirwy am gamwedd os oedd y camddefnydd yn weithred fwriadol yn hytrach na chamgymeriad.

Mewn achosion difrifol lle amheuir defnydd anghyfreithlon dro ar ôl tro, gall CThEM ei gwneud yn ofynnol i'r troseddwr dalu toll tanwydd ychwanegol a osgodir am gyfnod o hyd at bedair blynedd.

Codir dirwy safonol o £250am brynu tanwydd ad-daliad i'w ddefnyddio mewn cerbyd neu beiriant na chaniateir i'w ddefnyddio, am gamddefnyddio y tanwydd, ac am werthu'r tanwydd at ddefnydd anghyfreithlon.

Codir dirwy o £250 hefyd os canfyddir tanwydd cymysg sy'n cynnwys disel neu gerosin ad-daliad ac unrhyw danwydd heb ad-daliad.

Mae ceisio tynnu'r marciwr lliw coch o danwydd ad-dalu, neu ychwanegu unrhyw beth at y tanwydd er mwyn atal iddo gael ei nodi fel diesel coch, hefyd yn cael ei gosbi gyda dirwy, a gall gwneud datganiadau ffug ar waith papur yn fwriadol ynghylch prynu neu ddefnyddio diesel coch arwain at erlyn ac atafaelu nwyddau.

Yn achos troseddau mwy difrifol sy'n cynnwys ymosodiad neu droseddu dro ar ôl tro, gellir cymryd camau troseddol. Yn yr achos hwn, gall y troseddwr wynebu dirwy ddiderfyn neu ddedfryd o garchar am hyd at 7 mlynedd, neu'r ddau.

Am ragor o wybodaeth am aros ar ochr dde'r gyfraith wrth brynu a defnyddio diesel coch, neu ar ystod o faterion eraill a allai effeithio arnoch chi, beth am ymuno â'r CLA? Mae ein cynghorwyr polisi arbenigwyr wrth law bob amser i sicrhau eich bod yn dilyn y canllaw a'r ddeddfwriaeth ddiweddaraf.

Cyswllt allweddol:

Cameron Hughes
Cameron Hughes Uwch Gynghorydd Polisi Defnydd Tir, Llundain