Cyhoeddi cynllun amgylcheddol dros dro yng Nghymru

Fraser McAuley o CLA Cymru yn diweddaru ffermwyr a rheolwyr tir am y datblygiadau diweddaraf i sector ffermio Cymru
Ewes on Welsh farm Dec 22

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynllun amgylcheddol interim newydd sy'n dechrau Ionawr 1af 2024, sydd i fod yn rhedeg tan ddiwedd y flwyddyn galendr. Bydd yn cael ei ddwyn i mewn wrth i gontractau Glastir Uwch, Glastir Commons a Glastir Organics ddod i ben ar 31ain Rhagfyr eleni.

Mae'r cyhoeddiad am y cynllun newydd yn dilyn llythyr wedi'i lofnodi gan CLA Cymru ochr yn ochr â'r undebau ffermio a'r lobi amgylcheddol eraill a anfonwyd at Lesley Griffiths (Gweinidog Materion Gwledig Llywodraeth Cymru). Roedd y llythyr hwn yn mynnu ymestyn contractau Glastir ar gyfer 2024 yn y cyfnod cyn cyflwyno'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS) yn 2025.

Er bod gennym fel sefydliad amheuon ynghylch gallu Llywodraeth Cymru i ddatblygu cynllun newydd mewn cyfnod cyfyngedig o amser, mae'n gadarnhaol eu bod wedi ymrwymo cyllid i'r sector gwledig. Bydd CLA Cymru yn cymryd rhan weithredol wrth ddatblygu'r cynllun dros yr wythnosau nesaf a bydd yn sicrhau bod agweddau cadarnhaol Glastir yn cael eu hadeiladu arnynt. Bydd y ffenestr ymgeisio ar gyfer y cynllun yn agor yn yr Hydref gyda'r gyllideb lawn wedi'i chyhoeddi cyn i geisiadau agor.

Bydd y cynllun newydd yn caniatáu i ffermydd ychwanegol gymryd rhan, y tu hwnt i ddeiliaid contract Glastir presennol, a bydd yn canolbwyntio ar ddiogelu cynefinoedd. Mantais bwysig y cynllun newydd yw y bydd deiliaid contract uwch Glastir presennol bellach yn gymwys i wneud cais am raglen grantiau bach Glastir na allent gael mynediad iddi o'r blaen.

Drwy gydol y Sioe Frenhinol ddiweddar, cyfarfu aelodau CLA Cymru â Llywodraeth Cymru i drafod y cynllun ochr yn ochr â materion ffermio canolog eraill. Mae gennym rôl glir i'w chwarae fel rhanddeiliaid allweddol i lunio'r cynllun a byddwn yn cyfathrebu ag aelodau drwy gydol y broses.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y fenter neu os ydych am drafod yn fanylach, cysylltwch â fraser.mcauley@cla.org.uk.

Cyswllt allweddol:

Fraser McAuley
Fraser McAuley Uwch Gynghorydd Polisi, CLA Cymru