Siarad coed

Mae'r CLA yn ymwneud â thrafodaethau i helpu i lunio strategaethau ar gyfer coetiroedd a choedwigaeth yn y dyfodol, gan gynnwys rhaglenni plannu coed a pholisïau amaethyddol yn y dyfodol
Outline of a tree in sunlight

Mae'r rhain yn gyfnodau diddorol ar gyfer polisi coetiroedd a choedwigaeth ledled Cymru a Lloegr. Mae llywodraethau yn San Steffan a Chaerdydd wedi gosod targedau uchelgeisiol ar gyfer plannu coed er mwyn helpu i gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050 ac mae strategaethau coetiroedd a chynlluniau rheoli tir yn cael eu datblygu yn y ddwy wlad. Yn erbyn hyn, mae arolwg diweddar o berchnogion coetiroedd Prydain wedi datgelu mewnwelediadau diddorol i'r ymwybyddiaeth, y camau gweithredu a'r dyheadau ymhlith y sector coedwigaeth i newid amgylcheddol.

Strategaethau a chynlluniau

Cynhaliwyd ymgynghoriad mawr dros yr haf i helpu Defra i lunio Strategaeth Coed newydd ar gyfer Lloegr, yr ydym yn ei disgwyl yng ngwanwyn 2021. Cyflwynodd y CLA ymateb llawn yn seiliedig ar drafodaethau mewn pwyllgorau cangen a chenedlaethol dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae strategaeth Coetiroedd i Gymru eisoes ar waith (diwygiwyd ddiwethaf yn 2018), ond nid yw cymorth yn y dyfodol i goetiroedd yng Nghymru yn ansicr - mae llawer yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad 'Ffermio Cynaliadwy a'n Tir' a phapur gwyn yn nhymor nesaf y Senedd yn nodi cynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer amaethyddiaeth a'r economi wledig.

Yn Lloegr, mae cynllun Rheoli Tir Amgylcheddol Defra (ELM), a fydd yn cymell darparu nwyddau cyhoeddus ar y tir - gan gynnwys rhai o goed a choetiroedd - yn parhau i gael ei ddylunio gyda mewnbwn parhaus gan y CLA a rhanddeiliaid eraill. Mae cynllun peilot cenedlaethol tair blynedd i ddechrau yn 2021, gyda'r cynllun yn agor yn llawn yn 2024. Mater allweddol i'w benderfynu yw manylion sut y bydd gweithgareddau fel creu a rheoli coetiroedd yn cyd-fynd â'r strwythur tair haen cyffredinol a gynigir gan Defra.

Mae sicrwydd hefyd yn brin ar y manylion am gyllid ar gyfer coetiroedd rhwng nawr a 2024 pan fydd ELMs yn agor i bawb. Cyhoeddodd y Canghellor yng Nghyllideb gwanwyn 2020 Gronfa Natur ar gyfer Hinsawdd gwerth £640m i ddiogelu, adfer ac ehangu coetiroedd yn Lloegr dros oes y Senedd bresennol (tan 2024) — ond ar adeg ysgrifennu, ychydig o fanylion oedd wedi'u gwneud yn gyhoeddus. Mae'n ymddangos yn debygol y bydd y gronfa hon yn cael ei defnyddio i ehangu gweithgarwch coetir dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, i raddau helaeth drwy gynlluniau presennol Stiwardiaeth Cefn Gwlad a Choedwigaeth y Comisiwn.

Mae datblygu fframwaith Rheoli Tir Cynaliadwy (SLM) newydd i ddarparu sefydlogrwydd i ffermwyr, coedwigwyr a rheolwyr tir Cymru, yn parhau. Fodd bynnag, nid oes unrhyw benderfyniadau cadarn wedi'u cymryd ac nid yw'r cynlluniau ar gyfer SLM mor bell ymlaen â'r rhai ar gyfer ELMs yn Lloegr, gan gynnwys sut y bydd creu a rheoli coetiroedd yn ffitio i mewn.

Strategaeth Coed Lloegr: Gofynnir CLA allweddol

Roedd dogfennau ymgynghori Defra ar gyfer Strategaeth Coed Lloegr yn helaeth ac ymdriniwyd â llawer o faterion yn ymateb y CLA.

Mae rhai pwyntiau allweddol yn cynnwys:

 • Mae cadw a rhoi adnoddau priodol y Comisiwn Coedwigaeth yn allweddol er mwyn sicrhau ei fod hyd at y dasg o weinyddu grantiau coetiroedd yn y dyfodol a gwaith rheoleiddio yn effeithlon.
 • Mae angen symleiddio a chymesuredd mewn cynlluniau ariannu coetiroedd yn y dyfodol a rheoleiddio - rheswm allweddol dros gymryd grantiau coetir yn isel, yn enwedig Stiwardiaeth Cefn Gwlad - yw cymhlethdod y broses.
 • Mae angen eglurder ynghylch sut y bydd creu a rheoli coetiroedd yn cael eu hannog drwy ELMs.
 • Efallai y bydd angen cyfraddau talu mwy deniadol i gael tirfeddianwyr i ystyried creu coetiroedd, yn enwedig ar raddfeydd llai lle mae'r costau'n rhy uchel (mae'r cyfraddau presennol yn profi cymhelliant annigonol - gweler blwch targedau coetir).
 • Mae angen gwell cymorth ar gyfer rheoli coetiroedd yn ogystal ag ar gyfer creu, yn enwedig ar gyfer coetiroedd llai sydd heb arbedion graddfa, ac mae angen i gymhellion bara tan o leiaf flwyddyn 20 a pheidio â dod i ben ar flynyddoedd pump neu 10 fel y mae ar hyn o bryd.
 • Mae tyfu marchnadoedd masnachol domestig ar gyfer cynhyrchion coetir yn hanfodol wrth yrru creu coetiroedd, rheoli a'n heconomi coetiroedd - dylid meithrin pren, tanwydd coetir a'r farchnad newydd ar gyfer carbon coetir i wrthbwyso allyriadau i gyd (mae'r DU yn mewnforio 80% o'i phren ar hyn o bryd).
 • Mae carbon yn dal i gael ei gloi ers degawdau pan fydd pren yn cael ei ddefnyddio wrth adeiladu. Dylid adlewyrchu defnyddiau terfynol ar gyfer pren mewn cyfrifyddu sero net a byddai hyn yn gweithredu fel gyrrwr ychwanegol i annog defnydd o bren domestig wrth adeiladu.
 • Dylid ailystyried y 'gofyniad parhau' wrth greu coetir ar gyfer amaeth-goedwigaeth a phlannu coetiroedd fferm llai lle mae'n gweithredu fel atalydd. Bydd llacio'r isafswm arwynebedd 3 ha bresennol ar gyfer grantiau creu coetiroedd a hyblygrwydd o ran gofynion lled yn annog mwy o blannu coed ar raddfa fach.
 • Mae angen adnoddau a chymorth priodol i gynorthwyo tirfeddianwyr i ddelio â phroblem enfawr gwympo ynn a chlefydau coed eraill. Mae ffermwyr a thirfeddianwyr angen mynediad at well cyngor ar gyfleoedd busnes sy'n cynnwys coed a choetir.

Arolwg Coetiroedd Prydain 2020

Mae'r canlyniadau o brosiect aml-bartner, dan arweiniad Sylva Foundation ac a ariennir gan y Comisiwn Coedwigaeth, yn gwneud darllen diddorol www.sylva.org.uk/bws. Ymatebodd cyfanswm o 1,055 o bobl, ac roedd 74% ohonynt yn berchnogion neu asiantau coetiroedd, gan gynrychioli 71,000 ha neu 3% o arwynebedd coetir Prydain sy'n eiddo preifat. Mae yna lawer o ganfyddiadau diddorol, ond mae'r rhai allweddol yn cynnwys:

 • Yn 2020, roedd ymatebwyr yn fwy ymwybodol o newid amgylcheddol nag ar adeg arolwg blaenorol 2015.
 • Roedd cynnydd sylweddol mewn arsylwadau o fygythiadau o sychder, tân a phathogenau.
 • Nid oedd gan y rhan fwyaf o ymatebwyr perchnogion coetiroedd (69%) gynllun rheoli sy'n cydymffurfio â Safon Coedwigaeth y DU yn ei le.
 • Dywedodd y rhan fwyaf o ymatebwyr nad oeddent yn bwriadu ehangu gorchudd coed yn y pum mlynedd nesaf - yn bennaf oherwydd diffyg tir sydd ar gael, er bod cymhlethdod rheolau yn ymwneud â grantiau hefyd yn ffactor.

Mae'r canfyddiad olaf hwn yn arbennig yn cyfateb â galwad y CLA am fwy o symlrwydd mewn cynlluniau grant ac efallai yn awgrymu, os yw targedau plannu coed y llywodraeth am gael eu cyflawni, y bydd yn rhaid gwneud newidiadau sylweddol i'r rheolau presennol.

Targedau coetir a chreu coetiroedd yn 2019/20

Roedd creu coetiroedd y DU yn 2019/20 yn 13,700 hectar (ha) gyda'r mwyafrif yn yr Alban yn ôl ffigurau'r Comisiwn Coedwigaeth. Dim ond 2,300 ha a grëwyd yn Lloegr a dim ond 80 ha yng Nghymru — yn llawer llai o'r hyn y mae'r llywodraeth bellach yn dymuno ei weld (30,000 ha ledled y DU erbyn 2025). Y targed ar gyfer Cymru yw o leiaf 2,000 ha yn flynyddol o 2020 ymlaen. Nid oes unrhyw darged penodol wedi'i osod ar gyfer Lloegr, ond mae Defra yn dweud mai'r mwyaf y gellid ei gyflawni fyddai 10,000 ha y flwyddyn. Y gyfradd uchaf a grëwyd yn Lloegr oedd 6,500 ha yn 1971 pan oedd cymhellion polisi ac ariannol yn darparu mwy o gefnogaeth.