Busnes Gwledig a chyllid: y mathau o fenthyca a'r hyn y maent yn cael eu defnyddio ar ei gyfer

Mae busnesau yn benthyca arian am sawl rheswm. Mae Cynghorydd Gwledig De Orllewin y CLA, Duncan Anderson Margetts, yn tywys aelodau drwy'r mathau mwyaf cyffredin o fenthyca a ddefnyddir gan fusnesau gwledig.

Cyllid a busnesau gwledig

micheile-henderson-SoT4-mZhyhE-unsplash

Bydd bron pob busnes, mawr neu fach, angen cyllid ychwanegol ar ryw adeg yn ei gylch bywyd. Mae amrywiaeth o ffynonellau ariannu ar gael mewn marchnad sydd, er ar yr olwg gyntaf, yn gallu edrych yn gymharol syml, nes i chi edrych o dan yr wyneb ar y cynnyrch gwirioneddol, eu cymwysiadau a'r goblygiad a'r gost o'u defnyddio.

Ar gyfer beth mae angen cyllid ar fusnesau?

Mae angen i fusnesau godi cyllid allanol am sawl rheswm. I lawer o fusnesau gwledig mae'r anghenion hyn yn cynnwys:

 • Ailstrwythuro dyled bresennol y busnes
 • Prynu fferm neu dir ychwanegol
 • Prynu eiddo
 • Prynu cerbydau ac offer newydd (fel tractorau a driliau)
 • Prynu stoc newydd
 • Datblygu seilwaith (megis adeiladau newydd neu barlwr godro)
 • Arallgyfeirio
 • I brynu buddiannau aelodau'r teulu neu bartneriaid busnes yn y busnes neu'r tir.
Coins

Pa fath o gyllid sydd fwyaf priodol?

Gydag amrywiaeth o fathau o gyllid ar gael, a llawer yn ymddangos yn gallu ariannu'r un peth, mae'n bwysig cyfateb yr un mwyaf addas i'r busnes dan sylw er mwyn sicrhau ei fod yn darparu nid yn unig yr arian sydd ei angen, ond hefyd ar gyfradd llog ac ar delerau sy'n gweithio orau i'r busnes.

Mae'r broses paru busnes a ffynhonnell ariannu yn hollbwysig ac nid mor hawdd ag y tybiwyd yn aml i ddechrau.

Mae gorddrafftiau, benthyciadau heb eu gwarantu, benthyciadau wedi'u gwarantu, dyled llog yn unig, morgeisi, prynu llogi, prydlesu, gwerthu & HP yn ôl, a gwerthu a phrydlesu yn ôl yn rhai o'r mathau mwyaf cyffredin o gyllid sydd gan fusnesau mynediad posibl iddynt. Mae gan bob un ei le wrth helpu busnesau i ariannu eu gweithgareddau. Fodd bynnag, mae'n allweddol ystyried yr effaith y bydd pob un yn ei chael ar y busnes — er enghraifft, a yw'n cynnig y gwerth gorau? Nid dim ond y gyfradd llog mwyaf cystadleuol ar y diwrnod y mae'r arian yn cael ei dynnu i lawr yn unig yw'r gwerth gorau, mae'n cwmpasu llawer mwy o elfennau hefyd.

Wrth ystyried y gwerth gorau, mae angen asesu'r tymor benthyciad ac unrhyw gymalau egwyl yn ofalus. Mae'r canlynol yn rhai o'r ffactorau y dylech eu hystyried: -

 • Os yw'r tymor yn rhy fyr, efallai na fydd ad-daliadau yn gynaliadwy.
 • Efallai y bydd y gyfradd llog gychwynnol yn hynod gystadleuol, ond os bydd yn dychwelyd i gyfradd uwch yn ddiweddarach, neu os yw'r gyfradd yn y dyfodol yn anhysbys adeg tynnu i lawr, beth yw'r goblygiadau?
 • Efallai y bydd dyled llog yn unig yn cynnig taliadau misol is, ond ar ddiwedd y tymor bydd holl werth gwreiddiol y benthyciad yn dal i fod yn weddill — sut y bydd hynny'n cael ei dalu yn ôl?
 • Mae gorddrafftiau yn gyflym i'w trefnu ac yn hawdd eu tynnu i lawr ond tymor byr eu natur — nid oes angen i fusnes ddiofyn; mae gorddrafftiau yn ad-daladwy ar alw.
 • Beth yw'r ffioedd trefniant? Os yw'r cyllid yn destun seibiannau, a fydd ffioedd trefniant pellach yn cael eu codi?
 • Mae angen i effeithlonrwydd treth fod yn ystyriaeth allweddol hefyd yn y dewis o gyllid — gallai bil treth annisgwyl ddileu unrhyw arbedion o gyfraddau llog isel neu ffioedd.

Wrth chwilio am gyllid, mae'n hanfodol bod busnesau yn trafod eu cynlluniau eu cynghorwyr, er enghraifft eu cyfrifydd a all eu helpu i benderfynu ar y ffynhonnell ariannu orau, neu'r cyfuniad o ffynonellau, gan nodi'n glir y pro a'r con's o'r dewisiadau sydd ar gael, a, gobeithio helpu busnesau i osgoi costau a materion annisgwyl.

Roedd ein gweminar diweddar - lle ymunwyd â ni gan Gyfarwyddwr Ffermydd ac Ystadau Cyfrifwyr Albert Goodman Tom Stone a Matthew Smart o Rural Asset Finance Ltd - yn nodi rhai o fanteision ac anfanteision y mathau cyllid mwy cyffredin yn fanylach. Gallwch ei wylio eto yma.

Cyswllt allweddol:

duncan m.jpg
Duncan Anderson Margetts Cynghorydd Gwledig, CLA De Orllewin