Swydd wag: Cydlynydd Digwyddiadau, CLA Canolbarth Lloegr

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Digwyddiadau i drefnu, cydlynu a gweinyddu digwyddiadau ledled rhanbarth CLA Canolbarth Lloegr

Wedi'i leoli yn Knightley, ger Casnewydd/Eccleshall, Swydd Stafford. ST20 0JW.

Mae'r Gymdeithas Tir a Busnes Gwlad (CLA) wedi bod yn hyrwyddo buddiannau gwledig Cymru a Lloegr ers dros 100 mlynedd. Rydym yn ymgyrchu i dyfu'r economi wledig, cryfhau cymunedau gwledig a darparu dyfodol gwyrddach i'r genhedlaeth nesaf — i gyd wrth ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i'n haelodau.

Mae tîm Canolbarth Lloegr yn cefnogi ffermwyr, tirfeddianwyr a busnesau gwledig yn Swydd Gaer, Swydd Derby, Swydd Henffordd, Swydd Gaerlŷr a Rutland, Swydd Amwythig, Swydd Stafford, Swydd Warwick a Swydd Gaerwrangon.

Rydym yn chwilio am Gydlynydd Digwyddiadau i ymuno â'n tîm a fydd yn trefnu, cydlynu a gweinyddu digwyddiadau ar ran CLA Canolbarth Lloegr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio'n agos gyda thîm Canolbarth Lloegr ac yn ymwneud â sicrhau partneriaethau masnachol a fydd yn cynhyrchu nawdd i gefnogi digwyddiadau a gweithgareddau CLA drwy gydol y flwyddyn. Byddai profiad gyda rhedeg rhaglen digwyddiadau helaeth yn fuddiol ond nid yn hanfodol.

Mae ein presenoldeb mewn sioeau ac arddangosfeydd yng Nghanolbarth Lloegr yn gofyn am sylw dwys gan ddeiliad y rôl, wrth gynllunio a pharatoi ac wrth reoli swyddogaethau a digwyddiadau unigol yn ystod wythnos pob digwyddiad.

Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn chwaraewr allweddol mewn tîm bach a hyblyg ar adeg ganolog i'r sector gwledig. Bydd y rôl yn cynnig cyfle i gwrdd â'n haelodaeth ddiddorol ac amrywiol ac arwain ar gyflwyno calendr digwyddiadau rhanbarthol prysur tra hefyd yn cefnogi cyflawni holl weithgareddau CLA yn y rhanbarth a chyfrannu at y tîm ehangach yn Llundain ac ar draws y chwe rhanbarth yng Nghymru a Lloegr.

events.jpg

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei addysgu i gyfwerth â Diploma/Safon Uwch ysgol neu gyfwerth proffesiynol a bydd yn dangos:

 • Sgiliau trefnu a gweinyddol o'r radd flaenaf;
 • Lefel uchel o sylw i fanylion;
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol ac yn wych gyda phobl;
 • Yn gallu gweithio i ddyddiadau cau lluosog ac mewn amgylchedd dan bwysau;
 • Mae'n well profiad o drefnu digwyddiadau;
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol a lefel uchel o lythrennedd cyfrifiadurol;
 • Y gallu i weinyddu digwyddiadau ar-lein fel gweminarau neu brofiad tebyg mewn amgylchedd digidol;
 • Parodrwydd i deithio a mynychu digwyddiadau yn bennaf yng Nghanolbarth Lloegr ond yn achlysurol ledled Cymru a Lloegr;
 • Yn barod i weithio y tu allan i oriau craidd pan fo angen;
 • Y gallu i weithio fel rhan o dîm bach.

Prif Dasgau

 • Sicrhau bod rhagamserlen o ddigwyddiadau cymdeithasol, technegol a phroffesiynol priodol yn cael ei chynllunio a bod yr holl drefniadau a'r hysbysiadau perthnasol wedi'u gwneud.
 • Trefnu lleoliad, cyfleusterau a threfniadau ar y safle ar gyfer Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cangen ac i gadw cofnodion o'r rhai sy'n mynychu a diweddaru Microsoft Dynamics ar ôl pob digwyddiad.
 • Creu a gweinyddu systemau archebu ar-lein a rhestrau gwefannau.
 • Helpu i gefnogi strwythur a themâu digwyddiadau cenedlaethol a darparu cefnogaeth i'r ddau dîm rhanbarthol eraill ac yn genedlaethol pan fo angen, gan gynnwys y Gynhadledd Genedlaethol flynyddol.
 • Ar y cyd â Chyfarwyddwr Canolbarth Lloegr, nodi, cyflwyno ac, os yw'n briodol, dod i ben trefniadau cytundebol gyda phartneriaid corfforaethol addas i'r CLA, gyda'r prif amcan o sicrhau cefnogaeth ariannol ac arall ar gyfer Rhanbarth Canolbarth Lloegr CLA, gan gysylltu fel y bo'n briodol â Rheolwr Digwyddiadau a Nawdd Cenedlaethol y CLA.
 • Cysylltu â Chyfarwyddwr Canolbarth Lloegr, Cynghorwyr Rhanbarthol, Cydlynydd Rhanbarthol a Rheolwr Cyfathrebu Rhanbarthol a staff perthnasol eraill i gynllunio a gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer rhaglen o seminarau technegol, proffesiynol a DPP.
 • Cysylltu â Chyfarwyddwr Canolbarth Lloegr a staff priodol i gynllunio a gwneud y trefniadau angenrheidiol ar gyfer presenoldeb mewn sioeau, arddangosfeydd a chynadleddau a drefnwyd gan drydydd partïon.
 • Cynnal cofnodion cyflawn ac effeithlon sy'n ymwneud â phob digwyddiad penodol a'r rhaglen ranbarthol gyffredinol.
 • Rhagolwg incwm a gwariant ar gyfer pob digwyddiad a sioe.
 • Cefnogi a chyfrannu at bob dyletswyddau arferol yn y swyddfa, gan gynnwys gwaith derbyn dros y ffôn a chadw aelodaeth fel y bo'n briodol.
 • Mae angen trwydded yrru lawn a char gan fod y swydd yn golygu teithio ledled rhanbarth Canolbarth Lloegr.

Lleoliad, Tîm a Trefniadau Gweithio

CLA Midlands Office
Mae'r swyddfa yn drawsnewid ysgubor eang

Mae'r rôl wedi'i lleoli yn Knightley, ger Eccleshall yn Swydd Stafford gyda dau ddiwrnod yr wythnos o weithio hyblyg ynghyd â chyfleoedd i deithio ar draws Canolbarth Lloegr i dirweddau unigryw ac arbennig.

Mae'r swyddfa yn trosiad ysgubor eang ac awyrog a byddwch yn gweithio mewn tîm bach, cyfeillgar, sy'n angerddol iawn am y trefniadaeth a materion gwledig yn gyffredinol yn ogystal â bod yn rhan o dîm cefnogol y CLA o dros gant o unigolion llawn cymhelliant ledled Cymru a Lloegr.

Yr hyn y gallwn ei gynnig

Mae'r CLA yn cynnig nifer fawr o fudd-daliadau i'w staff sy'n cynnwys;

 • Cofrestru i gynllun pensiwn ardderchog, gan gynnig cyfraniad Cyflogwyr o hyd at 10% o'r cyflog
 • O leiaf 24 diwrnod o wyliau, ynghyd â gwyliau banc
 • Budd-daliadau gweithle megis Cynllun Beicio i'r Gwaith a Rhoi Cyflogres
 • Mynediad i borth lles ar-lein, gan gynnwys Rhaglen Cymorth i Weithwyr
 • Cynigion disgownt mewn dros 800 o fanwerthwyr
 • Mynediad i wasanaeth meddyg teulu 24 awr preifat

Y Broses Gwneud Cais

Byddem wrth ein bodd yn clywed gan ymgeiswyr o ystod eang o gefndiroedd gyrfa a phrofiad: credwn mai dim ond ein cryfhau fel tîm y gall mwy o amrywiaeth.

I wneud cais anfonwch lythyr eglurhaol, yn nodi sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf, cynnwys eich tâl a'ch CV presennol i recruitment@cla.org.uk erbyn dydd Llun 10fed Ionawr 2022.

Cynlluniwyd cyfweliadau cam cyntaf ar gyfer dydd Iau 20fed Ionawr a dydd Gwener 21ain Ionawr.