Dogfen Gynllunio Atodol Amaethyddol Cyngor Sir Henffordd

Mewn partneriaeth â'r NFU, cynhaliodd tîm CLA Canolbarth Lloegr weminar i drafod y Ddogfen Gynllunio Atodol Amaethyddol
river in winter

Cynhaliodd y CLA & NFU weminar ar y cyd i'r aelodau ym mis Ionawr i drafod y ddogfen gynllunio atodol amaethyddol a ddrafftiwyd yn ddiweddar gan Gyngor Sir Henffordd.

Cafodd yr Aelodau gyfle i ofyn cwestiynau a chodi pryderon ac fe'u hanogwyd i gyflwyno ymatebion ffurfiol i'r ymgynghoriad sydd wedi'i ymestyn hyd at y 24ain o Chwefror.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am ganlyniadau'r ymgynghoriad.

Gallwch weld yr ymgynghoriad yma.