Cangen Llundain CLA

Mae Cangen Llundain CLA yn darparu ffordd wahanol i ganiatáu i aelodau wneud y mwyaf o werth eu haelodaeth gyda'r cyfle i ymuno â grŵp o bobl sydd â chysylltiadau gwledig cryf ond sy'n treulio llawer iawn o'u hamser yn Llundain.
Belgrave Square.jpg

Mae Cangen Llundain CLA yn cynnwys cyfarfodydd rheolaidd gyda phroffil uchel, siaradwyr perthnasol ac elfen gymdeithasol gref, fel arfer mewn lleoliad yn Llundain yn gynnar gyda'r nos. Trwy strwythur ei bwyllgor a'i gynrychiolaeth ei hun o fewn y CLA, mae safbwyntiau a syniadau a fynegwyd yng nghyfarfodydd Cangen Llundain yn cael eu bwydo i lunio polisi CLA a lobïo gwleidyddol.

Mae Aelodau presennol Cangen Llundain hefyd yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfle y mae'n ei roi, i gyfnewid barn a rhannu profiad gydag eraill sy'n ymwneud â thirfeddiannaeth a materion economaidd gwledig. Mae aelodaeth o Gangen Llundain yn agored i holl aelodau tirfeddiannol, busnes a phroffesiynol CLA waeth beth fo'u lleoliad, gan greu rhwydwaith rhanbarthol eang o'r rhai sydd â chyfran sylweddol yng nghefn gwlad.

Budd-daliadau Aelodaeth

  • Gwahoddiadau unigryw i gyfarfodydd Cangen Llundain sy'n cynnwys sesiynau briffio a thrafodaethau dan arweiniad cyflwynydd gyda phwyslais arbennig ar dirfeddiannaeth. Mae o leiaf bedwar digwyddiad Cangen Llundain mewn blwyddyn;
  • Y cyfle i lunio agenda polisi'r CLA drwy strwythur y Gangen a'r Pwyllgor;
  • Y cyfle i gynnal cyfarfodydd Cangen Llundain ac i dargedu eich gwesteion neu gleientiaid busnes eich hun mewn digwyddiadau penodol;
  • E-newyddion rheolaidd Cangen Llundain a gwybodaeth ar wefan CLA.

2024 - dyddiadau ar gyfer y dyddiadur

16th July - Jonathan Herbert, Viscount Clive to be hosted by Investec - book here.

1af Hydref - i'w gynnal gan Strutt & Parker.

10fed Rhagfyr - i'w gynnal gan Knight Frank.

Bydd mwy o fanylion am siaradwyr a lleoliadau yn cael eu cyhoeddi maes o law.

Sut i ymuno?

Mae aelodaeth o Gangen Llundain CLA am ffi flynyddol safonol, fesul person, sy'n atodol i danysgrifiad presennol CLA. Os nad ydych eisoes yn aelod o'r CLA yna mae croeso mawr i chi ymuno â'r CLA a Changen Llundain ar yr un pryd.

Am ragor o wybodaeth am Gangen Llundain CLA a sut i ymuno cysylltwch â:

Tim Bamford
Cangen Llundain CLA
16 Sgwâr Belgrave
Llundain SW1X 8PQ
01264 358195
tim.bamford@cla.org.uk