Pryder ynghylch cynigion effeithlonrwydd ynni newydd

Gallai cynigion newydd arwain at werthu torfol cartrefi gwledig sy'n cael eu rhentu yn breifat
Rural homes
Cartrefi gwledig

Mae'r CLA yn rhybuddio y gallai cynigion newydd sydd â'r nod o wella effeithlonrwydd ynni cartrefi arwain yn anfwriadol at werthiant torfol o dros 50,000 o dai rhent preifat yng nghefn gwlad - gan wthio prisiau rhent i fyny a dwysáu'r argyfwng tai gwledig.

Ym mis Medi, cynigiodd y Llywodraeth gynyddu'r sgôr effeithlonrwydd ynni lleiaf o Fand E i Fand C ar gyfer tenantiaethau newydd o 2025 ac ar gyfer yr holl denantiaethau presennol o 2028. Mae'r cynigion hefyd yn argymell cynyddu'r cap landlordiaid — yr uchafswm o arian y mae'n rhaid i landlord ei fuddsoddi i wella sgôr effeithlon ynni eiddo — o £3,500 i £10,000. Mae angen gwneud y buddsoddiad hwn bob 5 mlynedd er mwyn caniatáu i'r eiddo barhau i gael ei rentu os yw ei sgôr effeithlonrwydd ynni yn parhau i fod yn is na band C.

Er bod datgarboneiddio cartrefi gwledig yn gyfraniad pwysig i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, mae'r rheoliadau hyn yn seiliedig ar fethodoleg asesu sy'n tanbrisio effeithlonrwydd ynni cartrefi hŷn, oddi ar y grid nwy yn barhaus. Mae hyn yn golygu na fydd llawer o gartrefi gwledig byth yn gallu cyrraedd yr isafswm safonau tynhau yn syml oherwydd sut y cânt eu mesur, sy'n debygol o arwain at landlordiaid yn gwerthu'r tai hyn. Yn ogystal, byddai'r rheoliadau hyn yn mandadu gwerth degau o filoedd o bunnoedd o fesurau a allai fod yn niweidiol i adeiladau hŷn, fel inswleiddio waliau solet.

Er mwyn helpu landlordiaid i dalu am yr uwchraddiadau, ym mis Medi, lansiodd y Llywodraeth y Grant Cartrefi Gwyrdd, cynllun gwerth £2bn i ariannu o leiaf ddwy ran o dair o'r gost o uwchraddio perfformiad ynni cartrefi, hyd at £5,000.

Fodd bynnag, rhaid i osodwyr Trustmark ymgymryd â phob uwchraddio. Mae prinder difrifol o osodwyr gwledig TrustMark, yn rhannol oherwydd cost aelodaeth. Mae'r galw wedi bod mor uchel fel nad oes gan gwmnïau achrededig trefol unrhyw ddiddordeb mewn teithio i ardaloedd anghysbell, pan fydd gwaith ar garreg eu drws. Mae hyn wedi arwain at nad oes gan gartrefi gwledig fynediad i'r grant, er gwaethaf mai hwn yw'r lleiaf effeithlon o ran ynni ac, gellir dadlau, y pwysicaf i ddatgarboneiddio.

Mae modelu o'r CLA, sy'n cynrychioli 30,000 o fusnesau gwledig ledled Cymru a Lloegr, yn dangos y byddai gostyngiad o 12.4% o gartrefi sector rhent preifat gwledig, nad ydynt ar hyn o bryd yn bodloni sgôr effeithlonrwydd ynni Band E, yn arwain at 51,653 yn llai o gartrefi gwledig sy'n cael eu gosod yn breifat.

Mae dros hanner (60%) aelodau'r CLA a ymatebodd i arolwg diweddar yn gadael o leiaf un Tenantiaeth Fer Sicr yn is na rhent y farchnad a gosodwyd bron i chwarter eu Tenantiaethau Byrddaliad Sicr yn is na rhent y farchnad, gyda'r aelodau i bob pwrpas yn gweithredu fel darparwr tai cymdeithasol. Mae costau ceisio bodloni'r safonau newydd yn anfforddiadwy ar gyfer y cartrefi rhent is hyn ac efallai y bydd y gwaith sydd ei angen yn cael y canlyniad anfwriadol o ddadleoli tenantiaid hŷn, bregus.

Pe bai landlordiaid yn gallu gwneud y buddsoddiad o £10,000 i wella'r sgôr effeithlonrwydd ynni, byddai'n rhaid i rent gynyddu 6% y flwyddyn am y 15 mlynedd nesaf i adennill yr arian. Yn syml, nid yw hyn yn opsiwn, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig lle mae 90% o renti eisoes yn cael eu hystyried yn anfforddiadwy i weithwyr allweddol. Byddai gwerthiant yn gorfodi pobl i adael eu cartrefi a'u cymunedau ac yn gwaethygu'r argyfwng tai gwledig.

Mae argyfwng tai gwledig eisoes - a bydd hyn ond yn cynyddu os bydd cyfran fawr o'r stoc rhent bresennol yn cael ei gwerthu yn y pen draw, gan nad yw bellach yn economaidd hyfyw i landlordiaid ei chadw

Llywydd y CLA Mark Bridgeman

Mae'r CLA yn galw am:

  • Adolygu'r fethodoleg asesu ar gyfer EPCs yn sylfaenol fel bod cartrefi gwledig yn cael eu hasesu'n gywir;
  • Y metrig a ddefnyddir er mwyn i'r safonau effeithlonrwydd ynni lleiaf fod yn seiliedig ar garbon (sgôr effaith amgylcheddol) nid cost tanwydd (y dull presennol o raddio effeithlonrwydd ynni);
  • Grant Cartrefi Gwyrdd, neu debyg, i ddarparu cyllid wedi'i dargedu o £10,000 i gartrefi gwledig er mwyn galluogi eu trosglwyddo i wresogi carbon isel.

Dywedodd Mark Bridgeman, Llywydd y CLA:

“Mae ein haelodau yn chwarae rhan hollbwysig yn y ddarpariaeth o gartrefi mewn cymunedau gwledig ledled y wlad. Ond gallai'r llu newydd hon o ddeddfwriaeth y Llywodraeth gael effaith ddinistriol i'r rhai sy'n byw ac yn gweithio yng nghefn gwlad.

“Mae argyfwng tai gwledig eisoes - a bydd hyn ond yn cynyddu os bydd cyfran fawr o'r stoc rhent bresennol yn cael ei gwerthu yn y pen draw, gan nad yw bellach yn economaidd hyfyw i landlordiaid ei chadw.

“Mae ein haelodau yn deall pwysigrwydd datgarboneiddio'r tai hyn ac eisiau gwneud eu rhan wrth helpu'r amgylchedd, ac mae llawer eisoes wedi buddsoddi symiau sylweddol ar opsiynau adnewyddadwy. Bydd rhai atebion inswleiddio yn gweithio mewn cartrefi gwledig, ond mae llawer o'r rhai sy'n gweithio ar hen dai yn aml yn anhygoel o ddrud.

“Mae'n ymddangos bod yr heriau unigryw sy'n effeithio ar eiddo gwledig wrth ddatgarboneiddio wedi cael eu hanghofio yn y cynigion polisi newydd. Os yw'r llywodraeth o ddifrif ynglŷn â datgarboneiddio eiddo gwledig, mae angen iddynt gefnogi a buddsoddi yn y sector. Mae ardaloedd gwledig mor aml yn cael eu gadael ar ôl gyda mentrau'r Llywodraeth a rhaid i hyn beidio â pharhau.”