Galw am eich barn ar ddiogelu ein gwrychoedd

Mae Uwch Gynghorydd Polisi'r Amgylchedd y CLA Sara Brouillette yn gofyn am eich meddyliau ar gynigion diweddaraf y llywodraeth ar gyfer gwrychoedd ar dir amaethyddol
hedgerows

Wrth i'r DU ddisodli'r Cynllun Taliad Sylfaenol (BPS) gyda chynlluniau amaeth-amgylcheddol, bydd busnesau gwledig hefyd yn symud i ffwrdd o reoleiddio traws-gydymffurfio. Mae'r cynigion newydd yn ymwneud ag amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys cynnal a chadw a diogelu gwrychoedd ar dir amaethyddol.

Mae'r CLA yn ymateb i ymgynghoriad Defra sy'n edrych ar sut ddylai fod dyfodol rheoleiddio a diogelu gwrychoedd, ac rydym yn gofyn am eich barn ar y cwestiynau isod i helpu i lunio a llywio ein hymateb.

Rydym yn annog aelodau'r CLA i ddarparu cymaint o enghreifftiau a thystiolaeth ategol ag y gallwch yn eich atebion.

Cwestiynau i aelodau CLA:

 • 1) A ddylem ni:

a) Cynnal gofynion traws-gydymffurfio cyfredol ar gyfer stribedi clustogi sydd 2m o ganol y gwrych? NEU

b) A ddylai'r stribedi clustogi fod yn 1.2m o ganol y gwrych er mwyn adlewyrchu rheolau Stiwardiaeth Cefn Gwlad (CS)?

Esboniwch eich ateb os gwelwch yn dda.

 • 2) Os bydd y gofyniad stribed clustogi 2m yn cael ei gynnal, a ddylid ailadrodd yr eithriad ar gyfer gwrychoedd o dan bum mlwydd oed?

 • 3) A ydych yn cefnogi'r cyfnod dim torri rhwng 1 Mawrth a 31 Awst? Pam neu pam ddim?

 • 4) A ydych yn cefnogi'r eithriadau presennol i'r cyfnod dim torri? (eithriadau a restrir ar waelod y dudalen hon) Pam neu pam ddim?

 • 5) A oes unrhyw eithriadau ar goll? Os oes, pa eithriadau yr hoffech chi eu gweld a pham?

 • 6) Ydych chi wedi profi unrhyw faterion wrth wneud cais am eithriad? Os oes, disgrifiwch y mater a'r canlyniad terfynol.

 • 7) A oes unrhyw weithgareddau nad ydynt yn cael eu cwmpasu gan Stiwardiaeth Cefn Gwlad (CS) a'r Cymhelliant Ffermio Cynaliadwy (SFI) a fyddai'n galluogi tirfeddianwyr i ddiogelu a chynnal gwrychoedd?

 • 8) A ddylid cyflwyno hysbysiadau stopio er mwyn atal gweithgareddau niweidiol i wrychoedd? Os na, pa ddulliau amgen ydych chi'n eu hargymell?

Mae ymateb gan aelodau yn bwysig, felly anfonwch e-bost i'ch atebion a'ch safbwynt at Uwch Gynghorydd Polisi Amgylchedd y CLA Sara Brouillette yn sara.brouillette@cla.org.uk, erbyn 5 Medi.

Eithriadau rheoleiddio gwrychoedd

Mae'r ymgynghoriad yn cynnig ailadrodd yr eithriadau canlynol:

 • Gall tirfeddianwyr wneud cais i dorri neu docio gwrychoedd at ddibenion hau rhis hadau olew neu laswelltir dros dro yn ystod mis Awst.
 • Rhaid i berchennog tir wneud cais am eithriad gan y rheoleiddiwr priodol wrth geisio cymeradwyaeth.
 • Mae tirfeddianwyr wedi'u heithrio rhag cadw gorchudd gwyrdd ar dir o fewn dau fetr i ganol gwrych os yw'r parsel tir yn ddau hectar neu lai, neu os yw gwrych yn llai na phum mlwydd oed.

Mae'r ymgynghoriad yn cynnig yr eithriad ychwanegol canlynol:

 • Eithriad i'r rheoliadau ar gyfer ffermydd o dan bum hectar, i adlewyrchu tir cymwys y BPS. Byddai darparu'r eithriad ychwanegol hwn yn lleihau nifer y ffermwyr y byddai angen iddynt fodloni'r gofynion hyn nad oes rhaid iddynt wneud hynny eisoes.