Cyllid cyfunol

Mae Liz Nicholson yn egluro mwy am Sefydliad Canopi Coedwig, sydd wedi harneisio cyllid cyfunol yn llwyddiannus ar gyfer prosiect coetir yn Ystâd Blenheim
Making it happen.jpg

Mae'r cynigion i ddod â mecanweithiau cyllid cyfunol i ddefnydd tir amgylcheddol yn ychwanegu haen o gymhlethdod i'r cyfle a gallent ddod yn rhwystr i hygyrchedd i lawer. Rhaid i unrhyw newid defnydd tir bentyrru'n ariannol.

Rwy'n hyrwyddo'r naratif bod gan asedau cyfalaf naturiol o fewn daliadau tirfeddianwyr werth aruthrol, ond mae llawer yn ymddangos yn ansicr ynghylch sut y gallant gael mynediad at y gwerth hwn. Ar ddechrau'r pandemig, roedd pedwar cyfarwyddwr cwmnïau coedwigaeth annibynnol yn blaenoriaethu'r angen i ddod o hyd i fecanwaith ar gyfer dod â chyllid corfforaethol yn unol â grantiau'r llywodraeth ac ymgysylltu â thirfeddianwyr.

Y cyfrwng i ddod â'r themâu hyn at ei gilydd yw'r Sefydliad Canopi Coedwig dielw (FCF). Y cam cyntaf oedd ymgysylltu â Grown ym Mhrydain gyda'r diben clir o gynnig metrig a allai fesur manteision mewn seilos cyfalaf naturiol wrth greu coetir iseldir newydd. Gelwir y casgliad hwn o fudd-daliadau yn goetir 'canopi'

Yn gryno

Mae FCF yn gydweithrediad o 15 cwmni coedwigaeth annibynnol, wedi'u hardystio fel darparwyr arbenigol ac sy'n cynnig rhagoriaeth wrth ddarparu creu coetiroedd yn y DU, o blannu hyd at sefydlu'n llawn. Mae Grown ym Mhrydain yn wiriwr annibynnol sy'n archwilio'r darparwyr arbenigol, y cynllun a'r cyflenwad parhaus.

Mae'r Comisiwn Coedwigaeth wedi datblygu Cynnig Creu Coetiroedd Lloegr (EWCO) i annog cynlluniau creu coetiroedd gyda manteision cyfalaf naturiol eang. Mae Ystad Blenheim wedi ymrwymo tir âr gwael, sy'n fwyaf addas ar gyfer coedwigaeth, i gynllun o'r fath, gan weithio mewn partneriaeth â buddsoddwr corfforaethol. Gall y buddsoddwr brynu'r carbon a ragwelir yn syml, yn aml gyda therfyn 25 mlynedd, ond yn achos y cynllun peilot hwn, mae Morgan Sindall Group wedi buddsoddi mewn uchelgais ehangach - gan gynnwys lefel uchel o ymrwymiadau ymgysylltu cymunedol a ddiffiniwyd yn benodol.

Arweinydd gweledigaethol

A strong partnership.jpg

Mae John Morgan, Prif Weithredwr Morgan Sindall Group, ynghyd â'i Arweinydd Cynaliadwyedd a Chaffael Graham Edgell, wedi dod ag eglurder pwrpas i'r cysyniad cyllid cyfunol. Mae Morgan Sindall Group wedi dangos arweinyddiaeth glir i fuddsoddi mewn mwy na charbon, am brisiau a allai adlewyrchu'r prisiadau llyfrau gwyrdd yn y dyfodol - ac yn sicr nid y lefelau annrealistig isel presennol.

Mae'r cwmni hefyd yn deall na fydd tirfeddianwyr yn buddsoddi mewn cynlluniau ar gyfer adfer natur oni bai bod y mathemateg yn iawn. Nid yw prisiau o dan y Cod Carbon Coetir presennol na'r Gwarant Carbon Coetir yn hwyluso'r newid sydd ei angen.

Y cynllun

 • 135ha
 • Gradd 3b neu frash Cotswold ar lethr tlotach
 • Naw coetir
 • 85% o goed llydanddail

Y manteision

 • 22,000 tunnell o CO2 a ddilyniwyd yn ystod y 25 mlynedd cyntaf
 • Gostyngiad mewn erydiad pridd i Afon Dorn ac Afon Glyme, sy'n siltio i fyny Llyn Blenheim
 • Mewnbynnau nitrad a ffosffad llai
 • Llai o redeg
 • 16.5 km o lwybr troed mynediad cyhoeddus newydd sy'n cysylltu â'r rhwydweithiau presennol
 • Mwy o gysylltedd, gan roi gwell coridorau bywyd gwyllt
 • Mosaig o gynefinoedd o fewn y coetir a ddyluniwyd, gan wella bioamrywiaeth
 • Dilyniant carbon pridd sylweddol Llai o lygredd aer
 • Mwynder gwell y dirwedd mewn gwregys âr helaeth
 • Datblygu safle ysgol goedwig a rennir.

Mae Morgan Sindall Group wedi arwain ar arferion adeiladu cynaliadwy drwy rannu data gyda'r Prosiect Datgelu Carbon er mwyn lleihau ei allyriadau mor gyfannol â phosibl, gan wrthbwysu'r gweddilliol na ellir ei osgoi yn unig.

Mae'r cwmni wedi dewis y DU i wrthbwyso unrhyw dunelli gweddilliol, gyda'r gred y dylech wrthbwyso a bod o fudd i'r cymunedau lle mae'r carbon yn cael ei allyrru. Mae Morgan Sindall Group yn un o aelodau sefydlu'r Grown ym Mhrydain, ac mae'n credu'n gryf bod angen i ni dyfu ein pren ein hunain yn y DU ar gyfer diwydiannau adeiladu'r dyfodol.

Mae'r DU yn fewnforiwr net o bren, sy'n mewnforio £7.5bn mewn cynhyrchion pren. Yn ystadegol, mae'r DU yn un o'r cenhedloedd sydd â'r gorchudd coetir lleiaf yn Ewrop, gan eistedd ar 13% o'i gymharu â'r cyfartaledd Ewropeaidd o 35%. Mae tyfu ym Mhrydain yn cydnabod yr angen am arfer coetiddiwylliannol da drwy gydol oes y coetir, gan gynnwys rheoli chwyn ar gyfer sefydlu'n gynnar, gwahardd cwningen, ceirw a gwiwerod lwyd, ac arferion teneuo a llwydaidd da drwy gydol oes y cnwd.

Mae tirfeddianwyr sy'n plannu coed heddiw yn tyfu cnwd pren, ar y cyd â'r holl fanteision cysylltiedig y gwyddys bod coetir wedi'i ddylunio'n dda a sefydledig yn eu darparu.

Darganfyddwch fwy

Sefydliad Canopi Coedwig

Tyfu ym Mhrydain

Rôl y llywodraeth

Mae gweinidogion ac adrannau'r Llywodraeth wedi bod yn gweithio'n galed i gydweithio ar a datblygu cynlluniau sy'n cefnogi newid defnydd tir priodol sy'n fuddiol i'r amgylchedd. Mae'r EWCO newydd yn rhoi cymorth ariannol i'r cynlluniau hynny sy'n cynnig buddion cyfalaf naturiol ehangach.

Mae'r Comisiwn Coedwigaeth wedi datblygu'r manylion yn y cynllun i ddod â'r canlyniad eithaf o yrru newid defnydd tir mewn ffordd gynaliadwy ac annog creu coetiroedd sy'n cynnig y clwstwr llawn o fanteision amgylcheddol. Mae materion cymhleth ynghylch cymryd tir allan o gynlluniau amaeth-amgylcheddol gweddilliol wedi'u llywio er mwyn caniatáu i brosiectau creu coetiroedd fynd ymlaen eleni.

Dywed John Lockhart, cadeirydd Lockhart Garratt a Chyfarwyddwr Anweithredol ar y Bwrdd Gwasanaethau Coedwig:

“Mae wedi bod yn ardderchog gweld yr FCF a'r sector yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r Comisiwn Coedwigaeth i gyflwyno prosiect blaenllaw o'r fath. Mae'r cyfuniad o reoleiddio effeithiol, dylunio a gweithredu o ansawdd uchel, cymorth perchnogion tir a buddsoddwyr yn arwain y ffordd wrth ddatblygu model a all ddangos y cyfleoedd gwirioneddol i berchnogion tir sy'n awyddus i gofleidio newid defnydd tir amgylcheddol fel cyfle busnes.”

Oherwydd heriau archeolegol, mae dau o'r coetiroedd ym mhrosiect Blenheim wedi'u tynnu'n ôl rhag plannu'r tymor hwn ar gyfer astudiaeth archeolegol pellach.

Nodau yn y dyfodol

Mae'r cynllun peilot FCF hwn yn ymwneud ag ymchwil estynedig i ddatblygu'r farchnad cyfalaf naturiol, gan gynnwys:

 • Monitro carbon pridd cyn plannu
 • Monitro ansawdd aer ledled ystâd Blenheim a sefydlu cydberthynas â phlannu coed
 • Monitro nitradau a ffosffadau mewn dŵr afon
 • Monitro drôn o garbon wedi'i ddileu wrth i'r coed dyfu
 • Astudiaethau sylfaenol o fioamrywiaeth i raddnodi enillion net bioamrywiaeth
 • Defnydd unigryw o lochesi di-blastig

Mae'r ymrwymiad gan y partïon dan sylw wedi hwyluso prosiect amaeth-amgylcheddol ar raddfa fawr a fydd yn agor cyfleoedd dirifedi i eraill eu dilyn mewn marchnad ansicr sydd bellach yn fwy hygyrch.