Y Cod Cefn Gwlad

Mae Cynghorydd Mynediad Cenedlaethol y CLA, Sophie Dwerryhouse, yn blogio ar y diweddariadau diweddar i'r Cod Cefn Gwlad

Perchnogion tir a ffermwyr yw ceidwaid cefn gwlad. Maent yn hollbwysig i gynnal y tirweddau hardd y mae pobl eisiau eu gweld a'u mwynhau. Mae llawer yn cydnabod yr angen i wneud cefn gwlad yn fwy hygyrch gyda rhai yn manteisio ar gyfleoedd i gefnogi eu hymdrechion drwy gynlluniau presennol y llywodraeth.

Mae'r Cod Cefn Gwlad yn cynnig cyngor penodol i berchnogion tir a fydd o gymorth i'r rheini sy'n byw ac yn gweithio mewn ardaloedd gwledig, gan roi offer a gwybodaeth ychwanegol iddynt i reoli diddordeb cynyddol y cyhoedd i fannau gwyrdd yn esmwyth. Rydym yn gwybod bod dryswch yn aml ynghylch hawliau a chyfrifoldebau pan ddaw i hawliau tramwy cyhoeddus ac mae'n rhywbeth rydym yn rhoi arweiniad a chyngor arno.

Mae'n hollbwysig bod tirfeddianwyr, ymwelwyr a'r llywodraeth yn cydweithio mewn ysbryd parch a chydweithrediad. Mae gan ymwelwyr hawl i gael mynediad at hawliau tramwy cyhoeddus ac mae gan dirfeddianwyr a ffermwyr hawl i redeg eu busnesau'n ddiogel. Nid oes unrhyw reswm pam na all y ddau grŵp gefnogi ei gilydd.

Yn anffodus, mae diffyg addysg ar sut i drin cefn gwlad wedi gadael cenhedlaeth heb ddealltwriaeth ddigonol o'r hyn sy'n safon dderbyniol o ymddygiad mewn amgylchedd gwaith sy'n cynhyrchu bwyd i'r genedl.

Rydym yn falch o fod wedi chwarae ein rhan yn y gwaith o ailwampio'r Cod Cefn Gwlad cyfan gyda Natural England, a byddwn yn parhau i weithio tuag at wneud mynediad i gefn gwlad yn fwy pleserus i bawb dan sylw. Roeddem yn falch iawn o weithio gyda LEAF Education yn ystod 2021 i lansio ein pecynnau adnoddau Cod Cefn Gwlad am ddim i athrawon y gellir eu lawrlwytho isod. Gobeithiwn y bydd hyn yn helpu i ymgysylltu ac addysgu'r genhedlaeth nesaf am bwysigrwydd mynediad cyfrifol i gefn gwlad.

Cod Cefn Gwlad

Dysgwch fwy am becyn adnoddau Cod Cefn Gwlad y CLA

Cyswllt allweddol:

Sophie Dwerryhouse - Resized.jpg
Sophie Dwerryhouse Cyfarwyddwr Rhanbarthol, CLA Canolbarth Lloegr