CLA yn sicrhau pecyn cymorth newydd i ffermwyr ym Mhrydain

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi mesurau yn 'Uwchgynhadledd Fferm i'r Fforc' yn 10 Downing Street
Farmer cultivating his land

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi pecyn newydd o fesurau i gefnogi'r sector ffermio yn dilyn lobïo dwys gan y CLA.

Wrth siarad yn uwchgynhadledd Fferm to Forc yn 10 Downing Street, a fynychwyd gan Lywydd y CLA Mark Tufnell, dywedodd y Prif Weinidog y bydd ffermwyr yn elwa o ymrwymiad i amddiffyn eu buddiannau mewn bargeinion masnach yn y dyfodol, yn ogystal â mesurau i hybu cynhyrchu ffrwythau a llysiau domestig a buddsoddiad newydd mewn technolegau.

Er mwyn rhoi sicrwydd pellach i'r sector, cyhoeddodd y llywodraeth hefyd y bydd 45,000 o fisas ar gael eto i'r sector garddwriaeth y flwyddyn nesaf, gan eu galluogi i gynllunio ymlaen llaw ar gyfer y tymor casglu.

Dywedodd y Prif Weinidog Rishi Sunak:

“Byddaf bob amser yn cefnogi ffermwyr Prydain, ac rwy'n talu teyrnged i'w gwaith caled a'u hymroddiad trwy gydol y flwyddyn sy'n cadw silffoedd wedi'u stocio a bwyd ar ein byrddau.

“Rhaid i gefnogi ein ffermwyr a'n cynhyrchwyr bwyd fod, a bydd bob amser, wrth wraidd ein cynlluniau i dyfu'r economi ac adeiladu gwlad fwy llewyrchus.

“Dyna pam rwy'n falch o gynnal yr uwchgynhadledd hon, ac wrth gydweithio, rwy'n benderfynol o feithrin gwydnwch, cryfhau ein diogelwch bwyd a hyrwyddo'r gorau o Brydeinig gartref a thramor.”

Dywedodd Llywydd CLA Mark Tufnell:

“Cynnyrch Prydain yw'r gorau yn y byd, gyda'n ffermwyr yn cadw'r safonau amgylcheddol a lles anifeiliaid uchaf. Mae'r cyhoeddiadau hyn yn cynrychioli sioe ystyrlon o gefnogaeth gan Lywodraeth y DU, ac yn dangos bod y Prif Weinidog yn fodlon gwrando ar y gymuned ffermio sydd wedi galw ers amser maith am weithredu penodol ar ddiogelwch bwyd a thwf economaidd.

“Rydym yn galw ar y llywodraeth i fynd gam ymhellach drwy ddatblygu cynllun cadarn ac uchelgeisiol ar gyfer yr economi wledig yn ei chyfanrwydd. Mae'r economi wledig yn 19% yn llai cynhyrchiol na'r cyfartaledd cenedlaethol, ond byddai cau'r bwlch hwnnw yn ychwanegu £43bn at y GVA cenedlaethol. Mae hyn yn golygu dwyn diwygiadau cynllunio newydd ymlaen, buddsoddi yn ein seilwaith a'n sgiliau ac adeiladu nifer fach o gartrefi mewn nifer fawr o bentrefi ledled y wlad.”

Mae angen i Weinidogion rannu uchelgeisiau ein entrepreneuriaid gwledig, a chael ffocws tebyg i laser ar ddatgloi potensial aruthrol ein cymunedau

Llywydd CLA Mark Tufnell

Mewn llythyr a gyfeiriwyd at ffermwyr y DU, mae'r Prif Weinidog Rishi Sunak yn nodi'r egwyddorion allweddol y tu ôl i'r pecyn cymorth ffermio diweddaraf.

File name:
PM_LETTER_TO_UK_FARMERS_001.pdf
File type:
PDF
File size:
133.6 KB

Mae cyhoeddiadau'r llywodraeth yn cynnwys y canlynol:

Er mwyn rhoi hwb i gyfleoedd masnach ac allforio i gael mwy o fwyd Prydeinig ar blatiau ledled y byd, gan adeiladu ar y £24b y flwyddyn a gynhyrchir gan ein hallforion bwyd a diod:

 • Bydd buddiannau ffermwyr yn cael eu rhoi wrth wraidd polisi masnach drwy fframwaith newydd ar gyfer trafodaethau masnach, gan ymrwymo i ddiogelu safonau bwyd a lles uchel y DU a blaenoriaethu cyfleoedd allforio newydd. Mae'r Prif Weinidog wedi ysgrifennu llythyr agored at ffermwyr heddiw yn nodi sut y bydd yr egwyddorion newydd hyn yn helpu'r diwydiant i elwa o'r cyfleoedd masnach sydd ar gael i ni y tu allan i'r UE.
 • Buddsoddi £2m i roi hwb i'r rhaglen o sioeau masnach a theithiau byd-eang, yn ogystal â darparu £1.6m ar gyfer ymgyrch bwyd a diod GREAT.
 • Adeiladu ar rwydwaith tramor presennol gyda phum atodiad bwyd a diod amaeth ychwanegol a fydd yn arwain y gwaith o gael gwared ar rwystrau cyfyngol o'r farchnad.
 • Ymestyn cyllid i hyrwyddo allforion bwyd môr ledled y byd gyda £1 miliwn ychwanegol rhwng 2025 a 2028, a chreu rhaglen bwrpasol newydd gwerth £1m i helpu busnesau llaeth, yn enwedig busnesau bach a chanolig, i fanteisio ar gyfleoedd allforio, yn enwedig yn rhanbarth Asia a'r Môr Tawel.

Bydd y llywodraeth yn datgloi manteision technolegau arloesol i gryfhau ein diogelwch bwyd, gan gadarnhau arweinyddiaeth y DU yn y maes hwn drwy:

 • Hyd at £30m o fuddsoddiad i hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau bridio manwl gywirdeb, gan adeiladu ar y £8m a fuddsoddwyd eisoes dros y pum mlynedd diwethaf a phasio'r Ddeddf Technoleg Genetig (Bridio Manwl) yn gynharach eleni.
 • Creu gweithgor newydd — gan ddod â bridwyr planhigion, gweithgynhyrchwyr bwyd a manwerthwyr ynghyd — i gael cynnyrch o ffermydd i'r silffoedd.

Bydd y llywodraeth yn diogelu buddiannau ffermwyr drwy sicrhau eu bod yn cael pris teg am eu cynnyrch:

 • Defnyddio pwerau newydd o dan y Ddeddf Amaethyddiaeth i wella tryloywder a chontractau yn y marchnadoedd porc a llaeth.
 • Cyhoeddi adolygiadau ychwanegol i degwch yn y cadwyni cyflenwi garddwriaeth a wyau, yng ngoleuni effaith heriau byd-eang ar y sectorau hyn yn benodol.
 • Gan gydnabod rôl ac anghenion unigryw y sector, a gwrando ar alwadau gan yr NFU, FDF ac eraill, ni fydd Dyfarnwr y Cod Groser yn cael ei uno â'r Awdurdod Cystadleuaeth a Marchnadoedd, i gydnabod ei bwysigrwydd o ran sicrhau bod ein cadwyni cyflenwi bwyd yn gweithredu fel y dylent.

Mae'r sector garddwriaeth yn werth £5 biliwn ledled y DU a bydd y llywodraeth yn cefnogi'r diwydiant i roi hwb i gynhyrchu ac ymestyn y tymor tyfu drwy:

 • Cadarnhau gwelliannau i gymorth yn y dyfodol ar gyfer garddwriaeth drwy gymryd lle Cynllun Sefydliad Cynhyrchwyr Ffrwythau a Llysiau yr UE a gedwir pan fydd yn cau yn 2026 gyda chynnig estynedig fel rhan o'r cynlluniau talu ffermio newydd.
 • Bydd hyn yn cael ei deilwra i anghenion tyfwyr domestig a bydd yn fwy cynhwysol na chynllun yr UE, gan sicrhau ei fod yn gynnig da i dai gwydr yn ogystal â thyfwyr eraill.
 • Helpu'r sector garddwriaeth a reolir i oresgyn rhwystrau rhag cael mynediad i gynlluniau'r llywodraeth, gan gynnwys drwy edrych ar sut mae'r sector yn cael ei ddosbarthu.
 • Ei gwneud hi'n haws adeiladu tai gwydr newydd drwy newidiadau i'r polisi cynllunio cenedlaethol.

Mae cyhoeddiadau pellach i gynyddu gwydnwch y sector a chefnogi ei dwf yn cynnwys:

 • Mae cynlluniau i dorri'r tâp byrocratiaeth ar hyn o bryd yn dal ffermwyr yn ôl rhag cyflawni prosiectau ar eu tir i arallgyfeirio eu hincwm, fel ail-bwrpasu adeiladau fferm i'w defnyddio fel siopau, gyda galwad am dystiolaeth yn ddiweddarach eleni.
 • Cynyddu diogelwch dŵr drwy gyflymu'r gwaith ar seilwaith cyflenwi dŵr, fel y gall ffermwyr ddibynnu ar fynediad cyson at ddŵr, gan gynnwys mewn cyfnodau o dywydd sych dwys.