Hyder y sector gwledig yn ymrwymiad Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru, ar lefel isel erioed

Mae Asiantaeth Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi ysgrifennu at berchnogion tir yn egluro nad ydynt yn gallu cwblhau Cytundebau Rheoli Tir cyn diwedd y flwyddyn ariannol.
IMG_2566Common darter dragonfly Wales RD
Gwas neidr darter cyffredin mewn SoDdGA yng nghanolbarth Cymru.

Dywed Cyfarwyddwr CLA Cymru, Victoria Bond-Rees, “Mae ffermwyr, tirfeddianwyr a meddianwyr Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yn teimlo eu bod yn cael eu gadael yn gynyddol gan Lywodraeth Cymru, a bydd mwy yn cael eu gorfodi i dynnu'n ôl o fentrau amgylcheddol a chadwraeth os na chaiff rheoli tir ei gymell mwyach.

Llynedd hysbyswyd rheolwyr tir am ostyngiadau sylweddol yn y cymorth gan y cynllun interim, Cynefin Cymru. Ac wrth i ni agosáu at y dyddiad cau ar gyfer ymatebion i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy, mae amaethyddiaeth Cymru yn cael ei hamddenu gan amheuaeth yn ymrwymiad y Llywodraeth i gyrraedd ei nodau ym maes cadwraeth naturiol a chynhyrchu amaethyddol fel ei gilydd.

Mae hyder y sector gwledig yn ymrwymiad LlC a CNC i gefnogi'r economi wledig, ac un rhan o dair o'i phoblogaeth, ar lefel isel erioed.”

Cyswllt allweddol:

Victoria Bond Rees preferred head-and-shoulders photo
Victoria Bond Cyfarwyddwr, CLA Cymru