CLA Cymru yn ymateb i lansiad y Strategaeth Fwyd Genedlaethol

Wrth ymateb i lansiad Strategaeth Bwyd Genedlaethol y DU, dywedodd Mark Bridgeman, Llywydd Cymdeithas Tir a Busnes y Wlad (CLA):
IMG_4993 (3)a.jpg
Llywydd CLA, Mark Bridgeman

“Mae'r Strategaeth Fwyd Genedlaethol yn ychwanegiad i'w groesawu i'r ddadl am ddyfodol defnydd tir a chynhyrchu bwyd yn y DU, ochr yn ochr â mater hollbwysig deietau. Mae'r ffocws ar ddulliau ffermio sy'n gyfeillgar i natur, megis amaethyddiaeth adfywiol, a'r angen i arloesi technegau newydd i gynyddu cynnyrch cnydau, tra'n diogelu'r amgylchedd hefyd, yn argymhellion cadarnhaol iawn, a byddant yn atseinio gyda llawer yn y gymuned ffermio yng Nghymru.

“Mae'r strategaeth yn tynnu sylw at yr angen i wobrwyo ffermwyr yn briodol am welliannau amgylcheddol uwchlaw a thu hwnt i'r hyn y maent eisoes yn ei wneud. Yn aml, ychydig iawn o elw sy'n gwneud llawer o ffermwyr Cymru o'u hymdrechion, ac er bod cynifer ohonynt eisoes yn gwneud amrywiaeth eang o waith amgylcheddol, mae'n hanfodol cydnabod y dylai unrhyw newid mawr yn y defnydd tir a gynigir fel rhan o weledigaeth Dimbleby gael ei yrru gan y farchnad a chymhellion cadarnhaol, yn hytrach na thrwy orfodaeth.

“Rhaid i lywodraeth yng Nghymru a Lloegr ddeall y rôl bwysig y mae da byw yn ei chwarae mewn rheolaeth amgylcheddol, ac mae angen iddi osgoi ildio i'r naratif ffug a osodir gan grwpiau ymgyrchu bod cig yn wael yn gynhenid. Mae'r adroddiad yn cydnabod safonau amgylcheddol a lles anifeiliaid o'r radd flaenaf o safon bwyd Prydain. Yn union oherwydd y safonau hyn y gall llywodraeth a diwydiant ddadlau yn hyderus y dylai defnyddwyr brynu cig Prydeinig - yn ogystal â bwyd Prydeinig arall - fel rhan o ddeiet iach ac sy'n ymwybodol o'r amgylchedd.

“Mae ffermwyr eisiau ffermio, ac mae galw ac angen am fwyd Prydeinig o ansawdd uchel mewn marchnadoedd domestig a thramor. Ni ddylai cynnal ein safonau uchel byth fod yn destun dadl, ac rydym yn croesawu'n gynnes gefnogaeth yr adroddiad i sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu cynnal a'u diogelu yn strategaeth fasnach ryngwladol y DU.

“Mae'n iawn ystyried ffyrdd amgen o ffermio a gwahanol ddefnyddiau ar gyfer tir. Bydd plannu coed gwell ac adfer mawndiroedd yn chwarae rhan bwysig wrth roi hwb ymhellach i ymdrechion tirfeddianwyr i liniaru newid yn yr hinsawdd a dirywiad bioamrywiaeth. Ond rhaid i unrhyw newid yn y defnydd tir, yn enwedig i'r graddau y mae'r strategaeth yn ei argymell, gael ei yrru gan y farchnad a chymhellion cadarnhaol yn hytrach na gorfodaeth - a pheidio â dod ar draul gallu'r wlad i fwydo'i hun.”