Ymateb i'r Ymgynghoriad Hysbysiad SoDdGA Penwith Moors

Mae'r CLA wedi ymateb i ymgynghoriad Natural England ar ddynodi Rhostir Penwith fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Mae Natural England wedi hysbysu bod ardal o fwy na 3000 hectar, gan gynnwys cynefin lled-naturiol a thir fferm, i gael ei ddynodi'n SoDdGA yn Haf 2023.

Mae gan y CLA bryderon ynghylch cyfreithlondeb y broses ddynodi, yn enwedig ynghylch defnyddio tystiolaeth ddiffygiol i gefnogi'r dynodiad. Mae'r CLA o'r farn bod y broses o ddynodi ardal, cyflenwi rhestr generig o gamau gweithredu y gellid eu gwahardd i reolwyr tir, ac aros nes bydd y dynodiad yn dechrau egluro beth fyddant ac na fyddant yn gallu ei wneud yn afresymol, ac yn ei gwneud yn amhosibl i'r rheolwyr tir gynllunio ar gyfer y dyfodol.

File name:
Penwith_Moors_SSSI_Notification_Response.pdf
File type:
PDF
File size:
250.7 KB