Blog CLA - Niwtraliaeth Maetholion

Mae Syrfewr Dwyrain y CLA, Alison Provis, yn edrych ar sut mae pwnc niwtraliaeth maetholion yn effeithio ar dirfeddianwyr Norfolk
Alison Provis.jpg

Mae lleihau trwytholchiadau nitradau a ffosffadau i afonydd gwarchodedig, gwlyptiroedd a chynefinoedd arfordirol yng Nghymru a Lloegr wedi dod yn bwnc pwysig ac yn enwedig felly ers penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop yn 2018 a benderfynodd na ddylai datblygiad newydd gael effaith sylweddol ar unrhyw safle cadwraeth natur dynodedig.

Teimlwyd effaith penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop ar draws saith deg pedair ardal awdurdod lleol yn Lloegr ac un ar ddeg yng Nghymru gan fod Natural England a Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn cynghori awdurdodau cynllunio gydag amgylcheddau dŵr gwarchodedig (mewndirol ac arfordirol) i beidio â rhoi caniatâd cynllunio oni bai bod y datblygiad yn cael ei brofi i fod yn “niwtral o faetholion”.

Mae hyn wedi arwain at foratoriwm ar wneud penderfyniadau mewn perthynas â cheisiadau cynllunio a cheisiadau hysbysu ymlaen llaw mewn ardaloedd yr effeithir arnynt. Mae'r mathau o ddatblygiadau sy'n cael eu heffeithio yn cynnwys unrhyw ddatblygiad sy'n arwain at arhosiad dros nos gan gynnwys tai, cartrefi gofal, datblygiad twristiaeth gan gynnwys safleoedd gwersylla a charafanau. Hefyd yr effeithir ar ddatblygiad sydd ei angen at ddibenion amaethyddiaeth.

Yn y Dwyrain, mae mater niwtraliaeth maetholion yn effeithio ar Norfolk - yn arbennig dalgylch Brodydd Norfolk ac Afon Wensum.

Ar gyfer Brodau Norfolk, nodwyd bod nitrogen a ffosfforws yn broblem yn y safleoedd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SAC/Ramsar) canlynol:

 • Bure Broads and Corsydd SoDdGA
 • SoDdGA Trinity Broads
 • SoDdGA Brodau a Chorsydd Yare
 • Morgrug a Chorsydd SoDdGA
 • Brodau a Chorsydd Thurne Uchaf SoDdGA

Mae'r safleoedd uchod o fewn yr Awdurdodau Cynllunio Lleol canlynol:

 • Cyngor Bwrdeistref King's Lynn a Gorllewin Norfolk
 • Cyngor Brycheiniog
 • Cyngor Broadland a De Norfolk
 • Cyngor Bwrdeistref Great Yarmouth
 • Cyngor Dosbarth Gogledd Norfolk
 • Cyngor Dinas Norwich
 • Awdurdod Broads

Ar gyfer ACA Afon Wensum, nodwyd bod ffosfforws yn broblem ac mae'n cwmpasu'r Awdurdodau Cynllunio Lleol canlynol:

 • Cyngor Bwrdeistref King's Lynn a Gorllewin Norfolk
 • Cyngor Brycheiniog
 • Cyngor Broadland a De Norfolk
 • Cyngor Dosbarth Gogledd Norfolk
 • Cyngor Dinas Norwich

Yn ymarferol, mae effaith niwtraliaeth maetholion ar geisiadau cynllunio yn sylweddol. Mae effaith penderfyniad Llys Cyfiawnder Ewrop yn golygu, ar gyfer unrhyw ddatblygiad sy'n debygol o ychwanegu llygredd maetholion at ddŵr e.e. llety dros nos, tai ac ati, yna ni ellir rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw geisiadau cynllunio sydd newydd eu cyflwyno sy'n dod o fewn yr ardaloedd yr effeithir arnynt. Ar hyn o bryd, mae hyn yn wir nes y gellir nodi ffyrdd o liniaru unrhyw effeithiau andwyol.

Mae'r saith Awdurdod Cynllunio Lleol yr effeithir arnynt yn Norfolk wedi penodi ymgynghoriaeth amgylcheddol Royal HaskoningDHV ar y cyd i baratoi Strategaeth Lliniaru Nitradau a Ffosfforws ar gyfer y dalgylchoedd yr effeithir arnynt, gyda strategaeth hirdymor disgwyl yn gynnar yn 2023.

Er bod Awdurdodau Cynllunio Lleol yr effeithir arnynt yn gweithio i ddatrys y mater hwn, gellir cyflwyno ceisiadau cynllunio a cheisiadau cyngor cyn gwneud cais o hyd. Efallai y bydd wedyn y gofynnir i chi gytuno ar estyniad i amser penderfynu unrhyw gais.

Tan yn ddiweddar, disgwylid penderfyniad ar benderfyniad Llys Apêl ynghylch a oedd cyngor Natural England ynghylch niwtraliaeth maetholion ac Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd yn ddilys. Ar ddydd Gwener 15fed Gorffennaf 2022, gwnaeth y Llys Apêl wrthod yr apêl, gan gadarnhau bod y cyngor a roddwyd i Awdurdodau Cynllunio Lleol ym mis Mawrth 2022 yn gywir a dylai ymgeiswyr gyfeirio at hyn wrth wneud ceisiadau cynllunio.

Gyda moratoriwm effeithiol ar waith ar nifer sylweddol o geisiadau cynllunio, rydym yn edrych ar yr hyn y gellir ei wneud yn rhanbarthol i gyflymu'r camau sy'n cael eu cymryd gan y saith Awdurdod Cynllunio Lleol i fynd i'r afael â'r mater.

Os ydych wedi cael eich effeithio gan niwtraliaeth maetholion, cysylltwch â Syrfewr Rhanbarthol Dwyrain CLA Alison Provis drwy e-bost: east@cla.org.uk neu 01638 590429.

Darllenwch y cyhoeddiad diweddaraf ar niwtraliaeth maetholion yma.